MANİSA BELEDİYESİ Resmi İnternet Sitesine hoşgeldiniz

Darphane Restorasyon Yapılması İşi

İHALE İLANI

MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Darphane Restorasyon Yapılması İşiKültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliği’   23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası

: 2013/26755

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Anafartalar Mah. Ergen Cad. No:2 45010 - MANİSA

b) Telefon ve faks numarası

: 236- 231 45 80 / 244- 236- 238 72 43

c) Elektronik posta adresi

: ihale@manisa.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:-

2 - İhale konusu yapım işinin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 109 kalem iş

b) Yapılacağı yer

: Manisa –Merkez-

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 120 (Yüz Yirmi)   takvim günüdür

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN TOPLANTI SALONU Anafartalar Mah. Ergen Cad. No:2 45010 - MANİSA

b) Tarihi ve saati

: 19.03.2013  günü Saat: 10:00

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.         - Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2.         - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3.         - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4.         - 4734 sayılı Kanunun ve ihale şartnamesinin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname ayrı ayrı verilecektir.,

4.1.5.         - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6.         - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.7.           -İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8.         - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.9.         - Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

- Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %70 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir.

4.3.2. Bu iş kapsamında  personel, Anahtar Teknik Personel olarak istenilmemektedir:

B). Yüklenicinin, aşağıda yazılı teknik personel için Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi yeterlidir. İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur.

Adet       Pozisyonu                   Mesleki Unvanı                           Mesleki Özellikleri

1             Şantiye Şefi                 Mimar  veya Restoratör Mimar                                                   3 yıl tecrübeli

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, 4734 sayılı kamu ihale kanununun 3. maddesinin ( i ) bendi gereğince yapılacak ihalelere ilişkin usul ve esasların belirlendiği yönetmelik ve alt mevzuatının açıklanmasına dair yönergesinin 2. maddesinde sayılan işlerden taş yapı restorasyonu” işleri benzer iş kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00 TL. Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İhale Birimi Anafartalar Mah. Ergen Cad. No:2 45010 - MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik esasları uygulanacaktır.

 

 

Yüklenici: Kerim ÜNAL

İhale Bedeli: 216.777,27  TL