İhale Kayıt No
2016/2286
İhale Konusu
Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan Turgutlu İlçesi Umum Servis Aracı “J” Plaka Satışı
İhale Türü
Mal Alımı
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
27-10-2016 10:00
İhale Açıklaması

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan
Umum Servis Aracı “J” Plaka Satışı İhale İlanı

        Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde hizmet veren umum servis araçlarının denetimlerinin düzenli yapılması Hizmet kalitesinin yükseltilmesi, korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla (J) Plaka Tahsisli Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 5 ve 6, Maddelerine istinaden ve UKOME'ce 03.06.2016 tarih ve 54 sayılı kararı ile tahsisi yapılmasına ilişkin karar verilen mevcut J plakaların ilçeleri için belirlenen plaka serisine bağlı kalmak kaydıyla Turgutlu ilçesi için (75) adet “J” Plaka satışının 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.(satılacaktır.)

(1)   a) İhale Makamı             : Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

        b) İhale Tarihi: 27/10/2016 Perşembe Günü saat 10:00 (ihale  “J” Plaka 1 sıra nodan başlamak üzere yapılacaktır.)

 

S.NO

PLAKA

M.BEDEL

G.TEMİNAT

S.NO

PLAKA

M.BEDEL

G.TEMİNAT

S.NO

PLAKA

M.BEDEL

G.TEMİNAT

1

45 J 6277

30.000,00

900,00

35

45 J 6434

30.000,00

900,00

69

45 J 6468

30.000,00

900,00

2

45 J 6279

30.000,00

900,00

36

45 J 6435

30.000,00

900,00

70

45 J 6469

30.000,00

900,00

3

45 J 6395

30.000,00

900,00

37

45 J 6436

30.000,00

900,00

71

45 J 6470

30.000,00

900,00

4

45 J 6403

30.000,00

900,00

38

45 J 6437

30.000,00

900,00

72

45 J 6471

30.000,00

900,00

5

45 J 6404

30.000,00

900,00

39

45 J 6438

30.000,00

900,00

73

45 J 6472

30.000,00

900,00

6

45 J 6405

30.000,00

900,00

40

45 J 6439

30.000,00

900,00

74

45 J 6473

30.000,00

900,00

7

45 J 6406

30.000,00

900,00

41

45 J 6440

30.000,00

900,00

75

45 J 6474

30.000,00

900,00

8

45 J 6407

30.000,00

900,00

42

45 J 6441

30.000,00

900,00

 

9

45 J 6408

30.000,00

900,00

43

45 J 6442

30.000,00

900,00

 

10

45 J 6409

30.000,00

900,00

44

45 J 6443

30.000,00

900,00

 

11

45 J 6410

30.000,00

900,00

45

45 J 6444

30.000,00

900,00

 

12

45 J 6411

30.000,00

900,00

46

45 J 6445

30.000,00

900,00

 

13

45 J 6412

30.000,00

900,00

47

45 J 6446

30.000,00

900,00

 

14

45 J 6413

30.000,00

900,00

48

45 J 6447

30.000,00

900,00

 

15

45 J 6414

30.000,00

900,00

49

45 J 6448

30.000,00

900,00

 

16

45 J 6415

30.000,00

900,00

50

45 J 6449

30.000,00

900,00

 

17

45 J 6416

30.000,00

900,00

51

45 J 6450

30.000,00

900,00

 

18

45 J 6417

30.000,00

900,00

52

45 J 6451

30.000,00

900,00

 

19

45 J 6418

30.000,00

900,00

53

45 J 6452

30.000,00

900,00

 

20

45 J 6419

30.000,00

900,00

54

45 J 6453

30.000,00

900,00

 

21

45 J 6420

30.000,00

900,00

55

45 J 6454

30.000,00

900,00

 

22

45 J 6421

30.000,00

900,00

56

45 J 6455

30.000,00

900,00

 

23

45 J 6422

30.000,00

900,00

57

45 J 6456

30.000,00

900,00

 

24

45 J 6423

30.000,00

900,00

58

45 J 6457

30.000,00

900,00

 

25

45 J 6424

30.000,00

900,00

59

45 J 6458

30.000,00

900,00

 

26

45 J 6425

30.000,00

900,00

60

45 J 6459

30.000,00

900,00

 

27

45 J 6426

30.000,00

900,00

61

45 J 6460

30.000,00

900,00

 

28

45 J 6427

30.000,00

900,00

62

45 J 6461

30.000,00

900,00

 

29

45 J 6428

30.000,00

900,00

63

45 J 6462

30.000,00

900,00

 

30

45 J 6429

30.000,00

900,00

64

45 J 6463

30.000,00

900,00

 

31

45 J 6430

30.000,00

900,00

65

45 J 6464

30.000,00

900,00

 

32

45 J 6431

30.000,00

900,00

66

45 J 6465

30.000,00

900,00

 

33

45 J 6432

30.000,00

900,00

67

45 J 6466

30.000,00

900,00

 

34

45 J 6433

30.000,00

900,00

68

45 J 6467

30.000,00

900,00

 

 

 

 

 

  c) İhalenin Yapılacağı Yer: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı MASKİ Konferans  Salonu Yarhasanlar Mah.2319 Sokak No:12/c – Manisa

  d) İhale Dosyasının görülüp satın alınabileceği Yer ve şartı: İhale dokümanları MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı  2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresinde görülebileceği gibi aynı adresten 150,00 Tl bedel üzerinden satın alınacaktır.

(2)- Muhammen Bedel     :  Yukarı tabloda Manisa-Turgutlu İlçesinde faaliyet gösterecek 1 Adet “J” Plaka satışı  (K.D.V. hariç)  30.000,00 TL Muhammen bedeldir.

    Geçici teminat tespit edilen 1 Adet “J” Plaka satışı muhammen bedelin 30.000,00 TL x %3 üzerinden 900,00 TL’dir.  2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

    İstekliler 75 Adet  “J” Plaka satışının her birine ayrı ayrı teklif verebilmeleri için geçici teminatı toplam muhammen bedel üzerinden vermeleri gerekir. Ayrıca, İstekliler kaç adet “J” Plaka satışına katılacaklar ise o oranda geçici teminat verecekler ve ödendi tahsilat makbuzu üzerine ihalesine katılacakları plaka harf grubunu yazdıracaklardır.  Yazılı plaka ve/veya plakalar dışındaki ihalesine katılamayacaktır.

    Toplam geçici teminat tutarı 75 Adet * 30.000,00 TL “J” Plaka satışı muhammen bedelin 2.250.000,00 TL x %3 üzerinden 67.500,00 TL’dir. 

 

(3)-İsteklilerin İhaleye bizzat kendilerinin veya vekillerinin katılması zorunludur. (J) Plaka Tahsisli Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 15. maddesi gereğince ‘J’ Plaka ve /veya ‘J’ Plakalı servis aracının ortaklık yoluyla en fazla iki gerçek veya tüzel kişi tarafından ½ hisse oranında ortaklı olabilecektir. İhaleye ortak olarak katılacaklar 4. Maddede belirtilen evrakları ortaklar kendi adlarına düzenlenmiş evrakları ayrı ayrı teklif içerisinde sunacaklardır.

 

(4)- İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler:

1.Manisa Turgutlu İlçesi’nde ikamet etmesi ve ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)

2.Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)

3.Mevzuatı gereği bağlı olduğu İlçe Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Şoförler ve Otomobilciler  Odası Kayıt Belgesi;(Ticari faaliyeti faal olanlar için)

4. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu İlçe Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar) 

5. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin Madde (3) deki esaslara göre temin edecekleri belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar) 

6.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar) 

7. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi,

8. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar) 

9. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı )

10. İsteklinin gerçek kişi olması halinde “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar ihaleye katılamayacaklardır.) Ortaklık durumunda ise her bir ortak bu belgeyi ayrı ayrı sunacaktır. (Aslı)

11. İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı/yasaklı olmadığına dair taahhüt ile adres beyanını içerir yazı vermesi gerekmektedir.

12. Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)

13. İsteklinin, ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. (Aslı)

14. İhale dökümanı alındı makbuz belgesi, (Aslı)

 

(5)- İsteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır ve ihale aşamasında sözlü teklif artışları yapılırken muhammen bedel üstüne 100,00’er TL eklenmek sureti ile verilecektir. İstekliler ihaleye katılım belgelerini bir zarf içerisinde ilanda belirtilen ihale tarihi 27/10/2016 Perşembe Günü Saat: 10:00’ a kadar Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresine alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir. İhale saatinden sonra teslim edilen teklifler kabul edilmeyecektir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 Teklifler  posta ile gönderilmesi halinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak dış zarfın içine konularak İhale tarihi olan 27/10/2016 Perşembe Günü Saat: 10:00’ a kadar MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı  2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresine  iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla  gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek aksaklıklar ve gecikmeler nedeniyle tekliflerin zamanında ulaşmaması durumunda, teklifler işleme konulmayacaktır

 

 (6)- İhale Komisyonu (Manisa Büyükşehir Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR                                                                                                                                                              

 

.
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2017 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu