Merhaba!
Ben sürekli geliştirilmekte olan Manisa Büyükşehir Belediyesinin yapay asistanıyım.
Size her zaman doğru bilgiyi veremeyebilirim ama yine de elimden geleni yapacağım 🙂
Size nasıl yardımcı olabilirim?

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz otomatik olarak toplanır.
Bu bilgi, güvenlik önlemlerimizi artırmak, hizmet kalitemizi iyileştirmek ve yasal gerekliliklerimizi yerine getirmek için kullanılmaktadır.
IP adresiniz, kimliğinizi doğrudan belirlemek amacıyla değil, güvenliğimizi sağlamak, dolandırıcılığı önlemek ve teknik sorunları gidermek gibi amaçlarla kullanılmaktadır.
Sohbete başladığınız an bu yükümlülüğü kabul etmiş sayılırsınız.
Kurumsal Kültürümüz
Anasayfa > Kurumsal >
 • Manisa Büyükşehir Belediyesinde paylaşılan değerler; kurumsal kültürümüzü oluşturur.
 • Kurumsal değerlerimiz Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının inanç, davranış, alışkanlık ve tepkilerini biçimlendirir.
 • Kurumsal kültürümüz: Manisa Büyükşehir Belediyemizde birlik ve beraberliği sağlar

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı personeli olarak en önemli değerimiz; Atatürk ilke ve inkılaplarına, Türkiye Cumhuriyeti anasayasına ve kanunlarına bağlılık ve sadakattir.

KANUN VE MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL DEĞERLER VE DAVRANIŞ KURALLARIMIZ

 • Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanları yasaların belirlediği kurallar çerçevesinde hareket etmek zorundadır. 
 • Temel değerlerimizden liyakate önem veriyoruz.
 • Çalışanlarımızın kamu hizmetine alınmasını, ilerleme ve yükselmesini ve nihayet görevin sona erdirilmesini daima liyakat sistemine dayandırıyoruz.
 • Liyakat sistemini eşit imkanlarla bütün kamu görevlilerine uyguluyoruz.
 • Liyakat ilkesi gereği işin niteliklerine en uygun işgöreni seçiyoruz.

 

Temel değerlerimizden: Sadakat

Manisa Büyükşehir Belediyesi personeli:
«Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatle bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatle uygulamak zorundadırlar.» 

Tarafsızlık ve devlete bağlılık 

Manisa Büyükşehir Belediyesi personeli;

 • Her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler.
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. 

Davranış ve işbirliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi personeli resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar. Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır.

Yöneticilerin görev ve sorumlulukları

Manisa Büyükşehir Belediyesi yöneticileri amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde

 • Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan,
 • Maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar. 
 • Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır.
 • Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde
 • kullanır.
 • Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan;
  - hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz,
  - hediyesini kabul edemez ve
  - borç alamaz. 

Görev ve Sorumluluk Bilincimiz

Manisa Büyükşehir Belediyesi personeli;

 • Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uyar.
 • Amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
 • Görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

Memur amirinden aldığı her emri yerine getirmek zorunda mı?

YASAL MEVZUATA AYKIRI EMİR DURUMUNDA NE YAPMALI ?
Devlet memuru amirinden aldığı emri,

 • Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırıgörürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.
 • Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur.

Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. 

UYGULANDIĞINDA SUÇ TEŞKİL EDEN EMİR
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. 

Devlet malını korumak 

Kamu görevlileri:
Kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. 

Basına bilgi veya demeç verme yetkisi kimde ?

Manisa büyükşehir Belediyesi adına basına bilgi veya demeç verme yetkisi yalnızca Büyükşehir Belediye Başkanına yada onun yetki verdiği kişilere aittir. 

Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen yerler dışına çıkarılmaması ve iadesi

 • Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar, hususi işlerinde kullanamazlar.
 • Devlet memurları görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. 

YASAL MEVZUATTA KAMU GÖREVLİLERİNE KONULAN YASAKLAR

Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı

 • Manisa Büyükşehir Belediyesi personeli kamu hizmetlerini aksatacak şekilde kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri
 • • veya görevlerine gelip de Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır. 

Hediye alma, menfaat sağlama yasağı

 • Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri
 • görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri
 • İş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır. 

Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı

 • Devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır. 

Disiplin Kurallarına Riayet

 • Manisa Büyükşehir Belediyesi personeli kurum içi disiplin kurallarına riayet ederler.
 • • Disiplin içinde çalışmanın kurum içinde huzurlu bir çalışma ortamı sağladığına ve başarı getirdiğine inanırlar.

ÇIKAR ÇATIŞMASINDAN KAÇINMAK

 • Kamu görevlileri her türlü çıkar çatışmasından uzak durmak zorundadır.
 • Kamu görevlileri şahsi çıkarlarının kamusal pozisyonları ile çatışmasına izin vermemelidirler.
 • Gerçek, potansiyel veya görünürde olsun bu tip çıkar çatışmalarından kaçınmak kamu görevlilerinin sorumluluğundadır.

KAMU YÖNETİMİNDE ETİK

 • Kamu hizmeti bir “emanet”tir.
 • Kamu görevlileri, bu emanetin bilincinde olarak, kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmeli;
 • Görevlerini yerine getirirken ve takdir yetkilerini kullanırken mesleki etik ilke ve standartlara bağlı kalmalıdır.

KAMU GÖREVLİLERİNİN UYMASI GEREKEN ON SEKİZ ETİK DAVRANIŞ İLKESİ 

 1. Görevlerimizi kamu hizmeti bilinciyle yerine getiriyoruz.
 2. Halka hizmet bilincini taşıyoruz.
 3. Kurumumuzca belirlenen hizmet standartlarına uygun hareket ediyoruz.
 4. Kurumumuzun amaç ve misyonuna bağlıyız.
 5. Vatandaşlarımıza dürüstlük ve tarafsızlıkla davranıyoruz.
 6. Kurumsal saygınlık ve güveni koruyoruz.
 7. Vatandaşlarımıza nazik ve saygılı davranıyoruz.
 8. Yasal mevzuata uymayan işlemleri yetkili makamlarabildiriyoruz.
 9. Kurumsal ve kişisel çıkarların çatışmasından kaçınıyoruz.
 10. Görev ve yetkilerimizi menfaat sağlamak amacıylakullanmıyoruz.
 11. İş sahiplerinden hediye almıyoruz ve menfaat sağlamıyoruz.
 12. Kamu malları ve kaynaklarını özenli ve tasarruflukullanıyoruz.
 13. Savurganlıktan kaçınıyoruz.
 14. Kurumumuzu bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyanda bulunmuyoruz.
 15. Bilgi vermede saydamlığa ve vatandaşın kendisiyle ilgili kararlara katılımcılığına önem veriyoruz.
 16. Yöneticilerimiz yetkili kişi ve kurumlara hesap verme sorumluluğu taşımaktadır.
 17. Eski kamu görevlileriyle ilişkilerimizde eşitliği bozucu imtiyazlardan sakınıyoruz.
 18. Nedensiz zenginleşmeden uzak duruyor ve mal bildiriminde bulunuyoruz. 

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

 • Manisa Büyükşehir Belediyesinde çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak en önemli bir değerdir.
 • Çalışanlar bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli önlemleri alırlar.

Vatandaş ile ilişkilerimiz nasıl olmalı?

 • Manisa Büyükşehir Belediyesi personeli; vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını üst düzeyde karşılamak için kaliteli hizmet üretmektedir.
 • Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaş ile ilişkilerimizde sürekli bir güven ortamı oluşturmak istiyoruz.
 • Hizmet sonrası süreçte vatandaş memnuniyetini sağlamak ve sürdürmek istiyoruz.
 • Vatandaşlarımıza her zaman doğru ve eksiksiz bilgi vermek bizim için esastır.

Bilgi Yönetimi ve Yasal Kayıtların Tutulması

 • Manisa Belediyesi çalışanları tüm yasal kayıtların sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlamaktan sorumludur.
 • Üçüncü kişilerden gelen Büyükşehir Belediyemiz için gizli kategorisine giren bilgi talepleri, üst yönetim onayı olmadan cevaplanmayacaktır.
 • Personelimiz Manisa Büyükşehir Belediyesine ait beyan ve raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği gösterecektir.

İŞ ORTAMINDA İNTERNET KULLANIMI 

Büyükşehir Belediyesi çalışanları interneti ancak iş ve hizmet gereği olarak kullanırlar. İş ve hizmet dışı kullanımlara konulan kural ve sınırlamalara uygun hareket ederler.

Kendisi veya yakınları lehine işlem yapmamak

Manisa Büyükşehir Belediye personeli unvan ve yetkisinden faydalanarak, nüfuzunu kullanarak; kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat sağlayamaz. 

Kurum ve Vatandaş İlişkilerinde Davranış Kurallarımız

– Vatandaşın adını öğrenip adıyla hitap etmeliyiz.
– Vatandaşa yakınlık ve ilgi göstermeliyiz.
– Vatandaşın işlemlerini hatasız ve çabuk yapmalıyız.
– Bilgili olmalı, işlemleri yaparken bir sıra izlemeliyiz.
– Gizliliğe önem vermeliyiz.
– Kimseye özel muamele yapmamalıyız.
– Vatandaşın anlayabileceği şekilde hitap etmeliyiz.
– Görevlerimizi yerine getirirken objektif olmalıyız.
– Vatandaşın inançlarına saygı göstermeliyiz.
– İnsan psikolojisinden yararlanmayı bilmeliyiz.
– Kişilerin farklılıklarını göz önünde bulundurmalıyız.
– Çalıştığımız servisin özelliklerini iyi bilmeliyiz.
– Vatandaşın kendi arzusu ile mevzuata uyumunu sağlamalıyız.
– Sorunların çözümü için olumlu çaba harcamalıyız.
– “Her vatandaş önemlidir” prensibi ile hareket etmeliyiz.
– vatandaşı iyi dinlemeli ve sorununu iyi kavramalıyız.
– Hatalarımızı kabullenerek gerektiğinde vatandaştan özür dileyebilmeliyiz.

Manisa Büyükşehir Belediyesi personeli olarak bu kuralları itina ile uyguladığımız takdirde hizmetin sunumu amacına ulaşacağı gibi vatandaşı da kazanmış olacağız.

 

 

Ferdi ZEYREK
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı

Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu