İhale Kayıt No
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi
İhale Konusu
Ticari Taksi Aracı “T” Plaka Satışı İhale İlanı
İhale Türü
Diğer
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
07-08-2019 15:00
İhale Açıklaması

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan
Ticari Taksi Aracı “T” Plaka Satışı İhale İlanı

              Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren ‘T’ plaka tahsisli veya tahsis edilecek ticari taksi araçları ve taksi duraklarında denetimin düzenli yapılması, çalışma şartlarının belirlenmesi, korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla (T) Plaka Tahsisli Ticari Taksi Araçları ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 6. Maddesinin 1. Bendine istinaden ve UKOME'ce 20.11.2017 tarih ve 120 sayılı kararı ile tahsisi yapılmasına ilişkin karar verilen mevcut T plakaların Şehzadeler ilçesi Adnan Menderes mahallesi yeni Şehir Hastanesi önüne açılacak taksi durağı için (6) adet “T” Plaka satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.(satılacaktır.)

 

(1) -a) İhale Makamı        : Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

       b) İhale Tarih ve Saati: ( Aşağı tabloda belirtilen tarih ve saatlerde 1 sıra nolu “T” Plakadan başlamak üzere yapılacaktır.)

               

SIRA NO

PLAKA

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

45 T 0023

350.000,00 TL

10.500,00 TL

07/08/2019

15:00

2

45 T 0027

350.000,00 TL

10.500,00 TL

07/08/2019

15:05

3

45 T 0028

350.000,00 TL

10.500,00 TL

07/08/2019

15:10

4

45 T 0029

350.000,00 TL

10.500,00 TL

07/08/2019

15:15

5

45 T 0030

350.000,00 TL

10.500,00 TL

07/08/2019

15:20

6

45 T 0031

350.000,00 TL

10.500,00 TL

07/08/2019

15:25

               

 

 

 

 

 

 

 

 

         c) İhalenin Yapılacağı Yer: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Merkez Efendi Mah. 3819 Sokak No:80/B – Yunusemre/Manisa

         d) İhale Dosyasının görülüp satın alınabileceği Yer ve şartı: İhale dokümanları MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2. Anafartalar Mahallesi 1537 Sokak No:4 Şehzadeler – Manisa adresinde görülebileceği gibi aynı adresten  185,00 TL bedel üzerinden satın alınacaktır.

 

(2)- Muhammen Bedel: Yukarı tabloda Manisa-Şehzadeler ilçesi Adnan Menderes mahallesi Yeni Şehir Hastanesi önünde açılacak taksi durağında faaliyet gösterecek 1 Adet “T” Plaka satışı (K.D.V. hariç) 350.000,00 TL Muhammen bedeldir.

         Geçici teminat tespit edilen 1 Adet “T” Plaka satışı muhammen bedelin 350.000,00 TL * %3 üzerinden 10.500,00 TL’dir.

 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

         İstekliler kaç adet “T” Plaka satışına katılacaklar ise o oranda geçici teminat verecekler ve ödendi tahsilat makbuzu üzerine ihalesine katılacakları plaka harf grubunu yazdıracaklardır. Yazılı plaka ve/veya plakalar dışındaki ihaleye katılamayacaktır.

 

         (T) Plaka Tahsisli Ticari Taksi Araçları ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 6. Maddesinin 4. Fıkrasına göre (1) bir işletmecinin sahip olacağı tahsisli plaka sayısı daha önceki tahsisli plakaları dahil olmak üzere toplam (3) üç adetten fazla olamaz.

 

(3)-İsteklilerin İhaleye bizzat kendilerinin veya vekillerinin katılması zorunludur.

 

(4)- İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler:

1.Manisa-Merkez(Şehzadeler-Yunusemre) İlçesi’nde  ikamet etmesi ve ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)

2.Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)

3.Mevzuatı gereği bağlı olduğu İlçe Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Şoförler ve Otomobilciler Odası Kayıt Belgesi;(Ticari faaliyeti faal olanlar için)

4. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu İlçe Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)    

5.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

6. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi,

7. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumunu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı )

9. İsteklinin gerçek kişi olması halinde “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar ihaleye katılamayacaklardır.) (Aslı)

10. İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı/yasaklı olmadığına dair taahhüt ile adres beyanını içerir yazı vermesi gerekmektedir.

11. Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)

12. İhale dokümanı alındı makbuz belgesi, (Aslı)

 

(5)- İhale; İsteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır ve ihale aşamasında sözlü teklif artışları yapılırken muhammen bedel üstüne 100,00’er TL eklenmek sureti ile verilecektir. İstekliler ihaleye katılım belgelerini bir zarf içerisinde ilanda belirtilen ihale tarihinden 1 (bir) gün önce 06/08/2019 Salı Günü mesai bitimi Saat: 17:00’ a kadar Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresine alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir. İhale saatinden sonra teslim edilen teklifler ile Faks, Posta ve Telgraf yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

        İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 

(6)- İhale Komisyonu (Manisa Büyükşehir Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

                          İLAN OLUNUR                                                                                                                                                                   

 

       

                                                                                                                                                                             

 

.
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2017 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu