Merhaba!
Ben sürekli geliştirilmekte olan Manisa Büyükşehir Belediyesinin yapay asistanıyım.
Size her zaman doğru bilgiyi veremeyebilirim ama yine de elimden geleni yapacağım 🙂
Size nasıl yardımcı olabilirim?

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz otomatik olarak toplanır.
Bu bilgi, güvenlik önlemlerimizi artırmak, hizmet kalitemizi iyileştirmek ve yasal gerekliliklerimizi yerine getirmek için kullanılmaktadır.
IP adresiniz, kimliğinizi doğrudan belirlemek amacıyla değil, güvenliğimizi sağlamak, dolandırıcılığı önlemek ve teknik sorunları gidermek gibi amaçlarla kullanılmaktadır.
Sohbete başladığınız an bu yükümlülüğü kabul etmiş sayılırsınız.
DUYURULAR
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İHALE İLANI
13.01.2023 16:41

Mülkiyeti Belediyemize ait iki adet iş yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddeleri uyarınca ihale edilecektir (Kiralanacaktır.)

 

İLAN

 MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda adresi, kira süresi, metrekaresi, aylık muhammen kira bedeli, geçici teminat bedeli, şartname doküman bedeli, ihale yöntemi, ihale günü ve saati yazılı taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre ihale edilecektir. (Kiralanacaktır) İhale; Yarhasanlar Mahallesi 2319 Sokak No:12/C Şehzadeler / MANİSA adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi BESOT Konferans Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Söz konusu taşınmazlar idari şartnamesi ve teknik şartnamesi hükümleri uyarınca kiralanacak olup, ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini ve teknik şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır.

 

Kiralanacak Taşınmazların;

MANİSA İLİ SALİHLİ İLÇESİ ZAFER MAHALLESİ 631 SOKAK NO:20/Z18 VE 20/Z23 ADRESİNDE BULUNAN BİLET SATIŞ OFİSİNİN İHALE EDİLMESİ

Sıra No

Adresi

İhale Yöntemi

Kira Süresi

Aylık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

Şartname Doküman Bedeli

İhale Tarihi

İhale
Saati

1

Manisa İli Salihli İlçesi Zafer Mahallesi

631 Sokak

No:20/Z18 - 20/Z23

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’ inci maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü”

5 Yıl

5.500,00 TL. + KDV

9.900,00 TL.

150,00 TL

25.01.2023

10:00

 

 

 

MANİSA İLİ TURGUTLU İLÇESİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ (TAPUDA 9. MINTIKA MAHALLESİ 1981 ADA 1 PARSEL) NO:73 ADRESİNDE 10.059,00 M² ALANIN ÜZERİNDE BULUNAN 2.084,00 M² ALANDAN OLUŞAN MEZBAHA TESİSİ İLE NO:71 ADRESİNDE 10.059,00 M² ALANIN ÜZERİNDE BULUNAN 1.679,00 M² ALANDAN OLUŞAN MEZBAHA TESİSİNİN ŞARTNAMESİNE EKLİ PROJEYE (YENİLEME NO:71’DEKİ MEZBAHA TESİSİNE YAPILACAKTIR.) UYGUN ŞEKİLDE YENİLENMESİ VE BİR BÜTÜN OLARAK EKİPMANLARI İLE BİRLİKTE İHALE EDİLMESİ

Sıra No

Adresi

İhale Yöntemi

Kira Süresi

Aylık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

Şartname Doküman Bedeli

İhale Tarihi

İhale
Saati

2

Manisa İli Turgutlu İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi

No:73 - 71

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü”

10 Yıl

50.000,00 TL + KDV

180.000,00 TL

648,00 TL

25.01.2023

10:05

 

 

 

Her İki İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Ortak Belgeler:

1- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

         a) Gerçek kişiler için; Nüfus idaresinden alınacak ikametgâh belgesinin aslı, (en geç ihale tarihinden önce 30 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.)

         b) Tüzel kişiler için; Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de kabul edilecektir. )

2- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi vermek, (Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin)

4- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuzu vermek,

5- İmza sirküleri vermek:

         a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,

         b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,

         c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

6- Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

         a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa)

         b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,

         c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek,

         d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4.5 maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

7- İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,

8- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir),

9- Manisa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına ait belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı),

10- Her sayfası imzalanmış şartname örneği,

11- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

12- Manisa Büyükşehir Belediyesinden taşınmaz kiralayanlardan kira bedelinin ödenmemesi nedeni ile icra takibine muhatap olmadığına ve kusurları ile sözleşmenin feshine neden olmadığına dair 1. Hukuk Müşavirliğinden alınacak belge. (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca temin edilecektir.)

13- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname,

 

Mezbaha ihalesine katılacak isteklilerden ayrıca istenen belgeler;

14- İsteklilerin 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşletmelerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu istekliye ait mezbaha işletme kayıt ve onay belgesini almış olmak.

15- 14. Maddesinde sunulacak olan işletme kayıt ve onay belgesinin onay süresinin ihale ilan tarihi itibariyle en az 3 yılı tamamlamış olması zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir.

16- İsteklilerin ihale ilan tarihi itibariyle en az 1 yıl önce alınmış, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin aslı veya idarece görülmüştür onaylı sureti veya Noter onaylı suretinin verilmesi.

17- İstekliye ait 250.000,00 TL. (İki Yüz elli Bin Türk Lirası) den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi yada üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.

            Yukarıdaki kriter mevduat ve kredi tutarı toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir.

18- İstekliye ait son üç yıllık ciro ortalamasının en az 2.500.000,00 TL. ( İkibuçuk Milyon Türk Lirası ) olması şartı aranacaktır. Ortak girişimde pilot ortağın bu şartı sağlaması yeterlidir.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

 

Bilet Satış Ofisi ihalesine katılacak isteklilerden ayrıca istenen belgeler;

19- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen F1, F2 D1, D3, D4 yetki belgelerinden ihale tarihi itibarıyla belge geçerlilik süresi devam eden herhangi birinin aslı veya noter onaylı suretini vermek zorundadır.

 

Geniş bilgi ile ihale dokümanı mesai saatleri içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden bedelleri karşılığında satın alınabilir ya da ücretsiz görülebilir.

Taliplilerin ihale gününden bir gün önce saat 17.30’a kadar başvuru dosyalarını Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne teslim edebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Büyükşehir Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2024 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu