İhale İlanı - Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
18.02.2020 15:12

İLAN

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İhalenin Konusu: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresi, kira süresi, metrekaresi, aylık muhammen kira bedeli, geçici teminat bedeli, şartname doküman bedeli, ihale günü ve saati yazılı taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihale edilecektir. (Kiralanacaktır) İhale; Merkez Efendi Mahallesi 3819 Sokak No:80/B Yunusemre/MANİSA adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

Söz konusu taşınmazlar idari şartnamesi hükümleri uyarınca kiralanacak olup, ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır.

 

Kiralanacak Taşınmazların;

Adresi

Kira Süresi

Aylık Muhammen
Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

Şartname Doküman Bedeli

İhale

Tarihi

İhale

Saati

Manisa İli Topçuasım Mahallesi 3513 Sokak No:9/D adresinde bulunan İş Yeri

5 Yıl

57

3.300,00 TL.

5.940,00 TL.

60,00 TL.

04/03/2020

15:00

Manisa İli Yunusemre İlçesi Topçuasım Mahallesi 3513 Sokak No:11/C  adresinde bulunan İş Yeri

5 Yıl

19

1.600,00 TL.

2.880,00 TL.

60,00 TL.

04/03/2020

15:05

Manisa İli Yunusemre İlçesi  Topçuasım Mahallesi 3513 Sokak No:11/B adresinde bulunan Çay Ocağı

5 Yıl

19

1.400,00 TL.+KDV

2.520,00 TL.

60,00 TL.

04/03/2020

15:10

Manisa İli Yunusemre İlçesi  Topçuasım Mahallesi 3513 Sokak No:11/A adresinde bulunan İş Yeri

5 Yıl

76

4.300,00 TL.

7.740,00 TL.

60,00 TL.

04/03/2020

15:15

Manisa İli Yunusemre İlçesi   Topçuasım Mahallesi 3513 Sokak No:9/B adresinde bulunan İş Yeri

5 Yıl

57

2.300,00 TL.

4.140,00 TL.

60,00 TL.

04/03/2020

15:20

Manisa İli Yunusemre İlçesi    Topçuasım Mahallesi 3515 Sokak No:2/A adresinde bulunan İş Yeri

5 Yıl

19

1.250,00 TL

2.250,00 TL

60,00 TL.

04/03/2020

15:25

Manisa İli Yunusemre İlçesi     Topçuasım Mahallesi 3515 Sokak No:4/B adresinde bulunan İş Yeri

5 Yıl

38

2.150,00 TL

3.870,00 TL

60,00 TL.

04/03/2020

15:30

Manisa İli Yunusemre İlçesi     Laleli Mahallesi 5233 Sokak No:2/A adresinde bulunan İş Yeri

5 Yıl

233

3.900,00 TL

7.020,00 TL

60,00 TL.

04/03/2020

15:35

Manisa İli Yunusemre İlçesi     Laleli Mahallesi 5210 Sokak No:2/A adresinde bulunan Restoran

5 Yıl

1.030,54 m² kapalı alan ve 3.837,04 m² açık alan

19.800,00 TL+KDV

35.640,00 TL

60,00 TL.

04/03/2020

15:40

Soma ilçesi Hürriyet Mahallesi Doruk Sokak No:8/1 adresinde bulunan Çay Ocağı

5 Yıl

21

420,00 TL+KDV

756,00 TL

30,00 TL.

04/03/2020

15:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

1- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

              a) Gerçek kişiler için; Nüfus idaresinden alınacak ikametgâh belgesinin aslı, (en geç ihale tarihinden önce 30 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.)

              b) Tüzel kişiler için; Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de kabul edilecektir. )

2- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi vermek, (Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin)

4- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuzu vermek,

5- İmza sirküleri vermek:

              a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,

              b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,

              c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

6- Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

              a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa)

              b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,

              c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek,

              d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 5 maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

7- İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

8- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir).

9-  Manisa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına ait belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı),

10- Her sayfası imzalanmış şartname örneği.

11- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

Geniş bilgi ile ihale dokümanı mesai saatleri içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden bedeli karşılığında satın alınabilir ya da ücretsiz görülebilir.

Taliplilerin ihale günü saat 12.00’ye kadar başvuru dosyalarını Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne teslim edebileceği gibi,  ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Büyükşehir Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. İlan olunur.

                                                                                                                                               

                                                                                                                         Cengiz ERGÜN

                                                                                                                         Belediye Başkanı

Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu