BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
14.12.2020 12:01

 

T.C.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA

YÖNETMELİĞİ

 

(Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği, Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16/05/2014 tarih ve 57 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

 

(Manisa Büyükşehir Belediyesi 12/01/2016 tarih ve 18 Sayılı Meclis Kararı Ek, Değişiklikler ve Kaldırılan)

 

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç:

 

MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde halkın sağlığını, huzur ve esenliğini korumak amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanun’unun 15/b bendine göre, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve diğer kanunların Belediyelere verdiği görevlerin yerine getirilmesinde Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde Belediye emir ve yasaklarını, bu emir ve yasaklara uymayanlar hakkınsa, uygulanacak cezaların sonuçlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

Kapsam:

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi yetki sınırları içerisindeki tüm kent halkını, kent halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, kent halkına hizmet sunan ve belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm müesseseleri ve çalışanları, herhangi bir müesseseye bağlı olmaksızın hizmet gören kişileri kapsar.

Hukuki Dayanak:

MADDE 3-(1) Bu yönetmelik;  5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu,15/05/1930 tarih ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında, 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1 inci maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32nci maddesi, (Ek : 12/01/2016-18 Sayılı M.K.) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Bu kanuna bağlı yönetmelikler, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Bu kanuna bağlı yönetmeliklerde Belediyelere verilen görev ve yetkileri, 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe dayanılarak düzenlenmiştir.

 

 

Tanımlar:

 

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Belediye: Manisa Büyükşehir Belediyesini,

b) Belediye Başkanı: Manisa Büyükşehir  Belediye Başkanını

c) Belediye Encümeni: Manisa  Büyükşehir Belediye Encümenini

ç)  (Değişik: 12/01/2016-18 Sayılı M.K.) Belediye Meclisi: Manisa Büyükşehir Belediye Meclisini,

d) (Değişik: 12/01/2016-18 Sayılı M.K.) Belediye Zabıtası: Manisa Büyükşehir Belediye Zabıtasını, ifade eder.

 

 

Belediye Emir Ve Yasakları

İKİNCİ BÖLÜM

 

 

Huzur ve sükun ile ilgili  emir ve yasaklar

 

MADDE 5- (Kaldırılan:12/01/2016-18 sayılı M.K.)

 

 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Kamuya açık alanlarda genel taşıt araçlarında gezici yada sabit izinsiz çalgıcılık yapmak.
 2. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Yapılışları görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek, çöp, sakatat, yaş deri vb. gibi şeyleri açıkta taşımak.
 3. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Açık alanlarda bulunan ve kamunun kullanımına sunulan bank, kanepe ve benzerlerini oturma maksadı dışında kullanmak.
 4. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Cadde, sokak ve meydanlarda (park, yeşil alan ve boş alanlar) mangal veya ateş yakmak.
 5. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında umumi çeşmelerden motorlu ve motorsuz araçlarla veya hortumla inşaatına, evine su almak, çeşmenin etrafını kirletmek ve devamlı işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt aracı ve hayvan yıkamak.
 6. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Konut bölgesinde ve yakın çevresinde, yapım işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve iş makineleri ile, hafta içi 07.00 - 19.00 saatleri dışında, hafta sonu 10.00 - 18.00 saatleri dışında çalışma yapmak. (İlgili belediyesinden izinli olanlar hariç)
 7. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Şehrin meskun ve Belediyece yasaklanan sahaları dahilinde bulunan ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes hayvanlarının beslenmesine mahsus yerler yapmak yada bulundurmak.
 8. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Hayvanları belediyemize ait yeşil alanlarda otlatmak.
 9. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Her türlü belediye mallarına zarar vermek (Belediye mallarına zarar veren reşit olmayan çocukların velileri sorumludur.)
 10. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Belediye Zabıta memurlarının vazifelerini yaptıkları esnada, görevlerini engelleyecek şekilde karışmak, zorluk çıkarmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarda bulunmak.
 11. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Belediyenin belirlediği yerler dışında  hayvan satışı yapmak.
 12. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) İş yerleri önünde satış ve davet amacı ile çığırtkanlık.
 13. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Çevreyi rahatsız edecek şekilde, yüksek sesle bağırmak, klakson çalmak, şehir içerisinde izin almaksızın ramazan davulu çalmak, durarak veya gezerek, ses yükseltici cihazla veya cihazsız, satıcılık ve ilan-reklam yapmak,
 14. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Konut bölgelerindeki işyerlerinde; soğutucu motor, fan, klima vb. cihazların, konutları ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde gerekli ses ve ısı yalıtımını yaptırmamak,

       Yasaktır.

 

 

Temizlikle ilgili emir ve yasaklar

 

MADDE 6- (Kaldırılan:12/01/2016-18 sayılı M.K.)

 

 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya fena koku  neşreden maddeler atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca  açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak.
 2. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Etrafı kirletecek veya fena koku neşredecek deri, gübre, paçavra vs. sermek, dökmek ve kurutmak.
 3. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Binaların, abidelerin, yer altı ve yerüstü geçitlerinin camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran vs. ile karalamak, yakmak, şekil çizmek ve kirletmek.
 4. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Kirli, yağlı veya pis kıyafetle ve ellerinde gelip geçenleri ve etrafını kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme, eşya vs. ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek.
 5. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Çeşme, sebil ve havuzları kirletmek, öteberi atmak, buralarda eşya ve hayvan yıkamak, sulamak.
 6. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Binek ve koşum  gayesiyle kullanılan hayvanların yerleri kirletmesine meydan vermek.
 7. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Şehir içerisinde kapalı ve  açık alanlarda her türlü hurda biriktirip depolamak.
 8. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Seyir halindeki araçların yayalar üzerine su ve çamur sıçratması, araçlardan dışarıya çöp, kağıt, sigara izmariti vb. şeyler atılması.
 9. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Asfalt kaplamalı yollarda ve tretuvarlarda, araçların tamiratı esnasında, yolları ve tretuvarları tahrip edecek ve kirletecek fiillerde bulunmak.
 10. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) İşyerlerinde belediyece kabul edilen standartlara uygun çöp kabı bulundurmamak.
 11. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Sokak, cadde, bulvar, meydan vb. yerlerde araç yıkamak.
 12. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilumum atıkları, çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını, her müessese kendi imkanları ile temizleyip toplamaya ve belediyeye ait çöp imha sahalarına taşımaya mecbur olup, bu yükümlülükleri yerine getirmemek.
 13. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Belediyelerce belirlenen çöp kaplarına (Plastik çöp torbası, Çöp kovası, Çöp bidonu) çöp kapsamına girmeyen maddeleri koymak,
 14. (Ek:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Apartman, işyeri ve mesken temizliğinde kirli, çamurlu, deterjanlı ve pis suları cadde sokak ve kaldırımlara akıtmak suretiyle kirletmek ve zarar vermek,
 15. (Ek:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Park, bahçe, yol, kaldırım gibi kamuya ait ortak kullanım alanlarına çerez kabukları, izmarit ve sakız ile her türlü çöpü atarak, çevrenin kirletilmesine sebep olmak,
 16. (Ek:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, kanalizasyon, foseptik ve her türlü sanayi sularının, akıntı ve sızıntısını önlemeye yönelik tedbir almamak,

Yasaktır.

 

(17)(Değişik 08/10/2019-510 M.K.) Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı atıklarına ilişkin emir ve yasaklar ile ceza hükümleri:

a) Çevre Denetimleri Esnasında ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi’ ni ve ‘Kabul Belgesi’ ni denetim görevlilerine ibraz etmemek ya da işlem süresinde yanlış beyanda bulunmak hakkında hakkında 826,00 TL para cezası uygulanır.

b)  Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atığı taşıyan araçların sarı renkli olmaması hakkında 826,00 TL para cezası uygulanır.

c) Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atığı taşıyan araçların üzerinde büyük harflerle ‘İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma Aracı’ ibaresi olmaması hakkında 826,00 TL para cezası uygulanır.

d)  Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atığı taşıyan araçların üzerlerinin uygun malzeme ile kapalı olmaması hakkında 826,00 TL para cezası uygulanır.

e) Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atığı taşıyan araçların kapasitesinden fazla yük taşıması, araç tekerlerinin temizlenmeden trafiğe çıkması durumunda hakkında 1.654,00 TL para cezası uygulanır.

f) Manisa Büyükşehir Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin Temizlikle İlgili Başlıklı altıncı maddesinin on yedinci fıkrasına (f) bendi olarak “ ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi’nde yazılı olan ID numarasının haber verilmeden başka araca takılması ve anında haber verilmemesi durumu hakkında 2.480,00 TL para cezası uygulanır.

g) Güvenlik önlemi almadan hafriyat taşınması hakkında 3.722,00 TL para cezası uygulanır.

ğ)  İnşaat Sahası Çevresinde izinsiz geçici/kalıcı olarak hafriyat biriktirilmesi hakkında    4.136,00 TL para cezası uygulanır.

h) Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atığı taşıma izin belgesi olmayan araçlar ile hafriyat         taşınması veya taşıttırılması hakkında 2.480,00 TL para cezası uygulanır ” hükmü eklenmiştir.

ı)  Araç Takip Cihazı etkisiz halde iken (Sinyal yok) Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atığı taşınması hakkında 4.136,00 TL para cezası uygulanır.

i) Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atığı ile izinsiz dolgu yapılması durumunda 100 m3’e kadar 3.722,00 TL, 100 m3’ten sonra her bir m3 için  4,00 TL, 3.722,00 TL’ye ilave edilerek para cezası uygulanır.

j) Bu fıkrada belirtilen idari para cezaları, Maliye Bakanlığınca her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

 

 

Nizam intizamla ilgili emir ve yasaklar

 

MADDE 7- (Kaldırılan:12/01/2016-18 sayılı M.K.)

 

 

 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Yükleme, taşıma, ve boşaltma işlemleri halkı rahatsız etmeyecek şekilde yapılacaktır.  Bu işlemler yapılırken  cadde ve sokaklar uzun süre işgal edilmeyecek, işlem bittikten sonra  etraf temiz olarak bırakılacaktır.
 2. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Kümes, ahır ve ağıl hayvanlarını sokaklara bırakmak, park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında otlatmak, Belediyece tayin edilen cadde ve yollar dışındaki yollardan ve meydanlardan geçirmek.
 3. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Belediyece konulmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak tabelalarını,çeşme musluklarını, çöp kutularını sabit ve hareketli alet, edevat ve araçlarını bozmak,kırmak, düşürmek, yerlerini değiştirmek.
 4. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Apartman, iş hanı vb. çok katlı binalarda hane numaralarını belirtmemek, iş hanı girişleri ve pasajlarda geliş geçişi engelleyici her türlü işgale yol açmak, apartman ve iş hanlarında çöp torbaları vb. şeyleri merdiven boşluğuna veya koridorlara koymak.
 5. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol kenarları, yeşil alanlar vb. yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, top oynamak, ağaçlara fidanlara (her ne suretle olursa olsun) zarar vermek, ağaçları ve fidanları kesmek ve budamak, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek yasaktır.
 6. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Umumi havuzlarda yüzmek, var ise balık tutmak veya balıklara zarar vermek, umumi parklardaki anıt ve eserlere zarar vermek.
 7. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Belediyeden izin alınmaksızın tretuvarların üzerine her çeşit işaret levhası, reklam panoları dikmek ve bahçelerden sarkan ağaç dallarının yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasına meydan vermek.
 8. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) İmar Kanunu’nda bahsi geçen her türlü yapıları ve tamirleri Belediyeden ruhsat almadan veya alınan ruhsatnameye aykırı olarak yapmak veya yaptırmak. Yollar ve meydanlar üzerinde yapılan inşaat, inşaat tamir işlemleri ve yıkım işlemlerini tahta perde çevirmeden yapmak, toz çıkarmak, moloz vs. düşmesine meydan vermek, yollardaki ağaçlar ve mecralara, yeraltındaki ve havadaki nakil hatlarına zarar vermek, inşaat malzemelerini sokaklarda işlemek, kum kireç vb. şeyleri doğrudan inşaat alanına dökmemek.
 9. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) İnşaatlara ticari unvan levha asmamak, inşaatlara asılan ve mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihini göstermek üzere bu levhalar üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak.
 10. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Toprak, kum, mıcır, kömür tozu, beton harcı ve talaş gibi maddeler taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine meydan vermek, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek.
 11. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için ayrıca işyerlerinin güneşten korumak için tente olarak hasır, çuval, bez vs. gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak, takmak.
 12. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Binaların caddeden görülecek kısımlarına çirkin manzara arz eden renk ve şekilde öteberi koymak, sucuk, pastırma vs. gibi gıda maddelerini asmak ve kurutmak.
 13. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini tahta perde veya duvar ile kapatıp muhafaza altına almamak.
 14. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda kazı yapmak.
 15. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Meydan, cadde ve bulvarlarda bulunan işyerlerinin geceleri kent estetiğine uygun şekilde olmayan ışıklandırma kullanmak, çevreye rahatsız edici  lazer ışığı kullanmak.
 16. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Resmi Bayram günlerinde işyerlerine Türk Bayrağı asmamak. (Bayraklar standarda uygun olacak, yırtık, ütüsüz ve rengi soluk olmayacaktır.)

       Yasaktır.

 

 

Sağlık, emniyet ve selametle ilgili emir ve yasaklar

 

MADDE 8- (Kaldırılan:12/01/2016-18 sayılı M.K.)

 

 

 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan hayvanlara umumi yerlerde binmek, bunları tedbir almadan yedekte götürmek, vahşi hayvanları şehre sokmak ve ticari amaçla teşhir edip oynatmak.
 2. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Belediyeden müsaade almadan, hayvan sağlık belgesi olan menşe şahadetnamesi ve Hayvan Sağlık Raporunu ibraz etmeden, sirk veya müteferrik hayvanları şehre sokmak veya bunları şehrin içinde bir yerden bir yere götürmek (Nakle ait tertibatın özellikleri belediyenin mütehassıs memurlarınca tespit edilir.)
 3. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Kaldırımlarda, yaya yollarında ve meydanlarda futbol oynamak, havalı tüfekle atış talimi yaptırmak, uçurtma uçurmak, bisiklet, motosiklet ve hayvanla çekilen araçları kullanmak.
 4. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işlerini süresi içinde yaptırılmamış, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan gezdirmek, bu gibi hayvanları serbest, başı boş bırakmak ve şehir içinde hayvan koşturmak, belediye veterinerliğinden karnesi olmayan ve aşıları yapılmamış evcil hayvanları evde beslemek.
 5. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Hayvanlar dövülemez, eziyet edilemez, hayvan oynatılamaz, dövüştürülemez ,hayvan takatinden fazla yük yüklenemez, halkın şevkat hislerinin rencide edercesine kırbaçlanamaz.
 6. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Meydan yol ve tretuvarlarda her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet tedbirlerini almamak ve geceleri izinli çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi belirtmemek.
 7. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Yol üzerindeki binaların yüzlerine bayrak, levha, afiş ve benzerlerini sağlam bir şekilde sabitlememek
 8. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Binaların yüz tarafındaki pencere, balkon, teras, vs. yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almaksızın çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koymak.
 9. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Şehrin içindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, hoştan kuyusu, mahzen vs. gibi çukurları üstü açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek, gerekli emniyet tertibatını almamak.
 10. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Belediye Encümenlerince tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde hayvan ahırı yapmak, hayvan beslemek.
 11. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Pazar yerleri, cadde ve sokaklarda et ürünleri, süt ürünleri, unlu mamuller, kuru yemiş, tatlı, lokum ve bisküvi gibi ürünlerin açıkta satışı (Ek:12/01/2016-18 sayılı M.K.) ve açıkta ekmek, ekmek çeşitleri; fırın market, bakkal vb yerlerde kapalı mekanlarda camekanlarda satış yapmamak, seyyar olarak ekmek ve çeşitlerinin satışını yapmak, açıkta ekmek taşımak,
 12. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Gıda sevkiyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkiyatı yapmak.
 13. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Her türlü bina, Apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan parsellerinde bulunanları rahatsız edecek şekilde soba borusu çıkartmak.
 14. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Evlerden ve apartmanlardan sokağa, ışıklığa ve yan parsellerinde bulunan arsalara çöp vb. şeyler atmak.
 15. (Ek:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Belediyemizden izin alınmadan Belediyemize ait park bahçe ve yeşil alanları masa sandalye vb. malzemelerle işgal ederek daraltmak ve zarar vermek.

       Yasaktır.

 

 

 

 

Mezarlıklarla ilgili emir ve yasaklar

 

MADDE 9- (Kaldırılan:12/01/2016-18 sayılı M.K.)

 

 

 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vs. gibi manilere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükunlarını ihlal ve mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak.
 2. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların mezarlık içine girmesi.
 3. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Mezarlıklarda Belediyeden ruhsat almaksızın her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak.
 4. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Mezarlıklarda belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek para yada herhangi bir bedel karşılığında dua yada Kuran okumak.
 5. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Mezarlık içerisinde her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatmak.

     Yasaktır.

 

 

Hayvan ölüleri ile ilgili emir ve yasaklar

 

MADDE 10-(1) Belediyece hayvan ölülerini yakma fırını veya hayvan mezarlığı yapılıncaya kadar hayvan ölüleri hakkında uyulması gereken kurallar şunlardır.

 

 1. Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma mahsus yerlere atmak veya gömmek, (Ahır ve ağıl hayvanlarının ölüleri bu hususta Belediyece hazırlanmış özel vasıtalarla nihai işlemi yapılacak yere kadar ölü hayvanın nakli kabul edilecek tarifeye göre yapılacaktır. Hayvan ölüleri hayvan sahipleri tarafından kokuşmaya meydan verilmeden şehir dışında, hayvanlar tarafından eşilip çıkarılmayacak surette gömülecektir. Bunlar gıda maddelerine veya insanlara mahsus eşyayı nakle veya insan taşımaya mahsus araçlarla taşınmayacaktır.)
 2. Kedi, köpek ve kümes hayvanlarının ölülerini kokutmadan hususi yerlere, hayvanlar tarafından çıkarılmayacak ve koku neşretmeyecek şekilde gömmemek veya ilk geçecek temizlik arabalarına teslim etmemek.
 3. Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları Mahalli Belediye Başkanlıklarına veya Müdürlüklerine haber vermemek, işlem yaptırmamak.

      Yasaktır.

 

 

 

 

Daimi ve Geçici Pazar Yerleri İlgili Emir ve Yasaklar:

 

MADDE 11-(1) Daimi ve geçici Pazar yerlerinde uyulması gereken hususlar. (TS-10080 ve TS- 10081 standartlarına göre hazırlanan pazar yerlerinde nizam, intizam ve iktisadi nizamla ilgili çalışmalar İlçe Belediye Başkanlıklarına bağlı Belediye Zabıtalarınca yürütülür)

 

 1. Pazaryerlerinde pazarcı olarak faaliyet gösteren kişilerin Esnaf Odalarına veya müstahsil ise Ziraat Odaları’na kayıtlı üye olmaları esastır.
 2. Pazarcı esnafı, ikamet ettiği İlçe sınırları içerisinde en çok 2 adet Pazar yerinden tezgah tahsisi alabilecek ve bizzat tezgahının başında kendisi bulunacaktır.
 3. Pazarcı esnafı kendisine tahsis edilen alanın dışına çıkamaz. Gerek halkın geçeceği gerekse komşu esnafın tezgah arkasına geçiş için ayrılan geçitleri kapatamaz.

ç) (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Hiçbir esnafın tezgah düzenlenmesinde komşu esnafın satış yapmasını engelleyecek              şekilde malını aşırı derece yığması, tezgahını ileri çıkararak komşu tezgahın önünü  kapatması yasaktır.

 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Pazarcıların tezgah önünde gezmeleri, bağırmaları, çağırmaları, bir takım söz ve işaretlerle müşteriyi davet etmeleri yasaktır.
 2. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Pazar yerlerinde her satıcı bulunduğu yeri temiz tutacak, çevresini kirletmeyecektir.
 3. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Pazarcı alışverişte kullandığı ölçü aletinin (terazinin) ve gramlarının kolaylık sağlamak amacı ile görünür ve aleni şekilde kullanılması zorunludur.Terazi ve gramlarının tezgah gerisinde görünmeyecek bir şekilde kullanılması yasaktır.
 4. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Ölçüler kanununa göre temiz tutulmamış, damgalanmamış, hileli, ayarı bozuk her türlü teraziyi kullanmak yasaktır.

ğ) (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)  Terazide hile yaptığı tespit edilen Pazarcının terazisine el konur.Durum tutanakla tespit                   edilir. Bu tutanağa terazinin seri no’ su yazılacak ve terazi imha edilecektir. Bilahare imha edilen terazinin akıbeti San. Tic. İl Müdürlüğü Ölçü ve ayarlar servisine bildirilir. Terazinin çift kefeli veya elektronik olması yapılan bu işlemi durdurmaz.

 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Tartılacak şeylerin ağırlığına tesir edecek ve alıcıyı bedelinden fazla zarara sokacak derecede kalın kağıt vb. şeyler kullanmak yasaktır.

ı)  (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)  Pazarcı pazarın bitimini müteakip pazaryerine hiçbir mal ve malzemesini bırakmayacaktır. Bilahare bu alanın belediyece temizliği sırasında mal ve malzemenin görebileceği zarardan ötürü pazarcı hiçbir hak iddia edemez.

 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Belediyenin önceden tayin ve ilan ettiği yerler ve zamanlar dışında Pazar kurmak yasaktır. Pazaryerine bir gün önce yaz mevsiminde saat 17.00, kış mevsiminde ise saat 15.00’den önce tezgah kurmak yasaktır.
 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Pazarın kurulduğu günlerde pazarcı esnafının dağılması yaz mevsiminde saat 22.00, kış mevsiminde ise saat 20.00’den sonra tezgah bulundurmak yasaktır.
 2. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Pazarcı esnafı Pazar yeri ilan edilmiş alandaki numaratajlandırılmış  tezgahların haricinde veya Pazar yeri olarak ilan edilmiş alanların dışında (sokak araları vb. yerlerde) hiçbir surette tezgah kuramaz, satış yapamaz.
 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Pazar dahilinde satışa sunulan gıda maddelerinden 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Gıda ve Yem Kanunu gereğince üzeri kapatılması zorunlu olan gıda maddelerinin (Pişmiş veya pişmemiş) üzerlerinin daima kapalı olması (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) ve satışa arz edilen maddelerin fiyat etiketinin konması mecburidir.
 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Pazar yerlerinde mevcut satış tezgahlarını kullanan pazarcılar tezgahlarını  başkasına kiraya veremez.
 2. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Pazarcı esnafı Maliye, Hal Müdürlüğü, Belediye Zabıta Müdürlüklerince yapılacak denetimlerde sattığı ürünün faturasını, irsaliyesini vb. gibi belgeleri ibraz etmek zorundadır. Geçerli belge ibraz etmeyenler hakkında idari para cezası uygulanır. (Üreticiler hariç)
 3. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Pazarcı esnafı, pazarcı olduğunu kanıtlayan pazarcı belgesini Pazar devam ettiği sürece bulundurmak zorundadır. Pazarcı esnafı, belediyenin belirlemiş olduğu renk ve standartta temiz iş gömleği giyecektir. İş gömleğinin sağ üst cebi üzerinde pazarcı esnafının ad ve soyadının yazılı olduğu isimlik bulunacaktır.

 

ö)  (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Pazaryerlerinde yangın çıkmasına neden olacak yahut can güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü parlayıcı, yanıcı, patlayıcı maddeler kullanılması ve bulundurulması (Bütan gaz tüpleri, tiner, vb.) yasaktır. Esnafların tahsisli alanlarda tehlike doğurabilecek kimyevi maddeleri, atlama ve sızma sureti ile çevreye zarar verebilecek her çeşit mal ve malzemeyi bulundurmaları ve satışı ile iştigal etmeleri yasaktır.

 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Tahsisli alanlarda tesisin estetik görünümünü bozacak şekilde direk, levha, tabela benzeri şeyler asmak, çakmak, dikmek, tanıtıcı, barak, pankart, flama asmak ve teşhir etmek, aşırı ve göz alıcı şekilde aydınlatma yapmak yasaktır. İhtiyaç duyulması halinde Belediyeden izin alınması zorunludur.

r) (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Pazaryerinde tüketiciye dönük perakende fiyatların serbestçe arz ve talebe göre belirlenmesi esastır. Perakende fiyatların oluşması gereken eşik fiyatının üstünde kendi çıkarları doğrultusunda belirlemek amacı ile pazara gelen malın miktarını engellemek, gelen satışa sunulmasına mani olmak, tehdit ve zor kullanarak diğer bir esnafın malın fiyatını düşürmesine engel olmak, veya malın fiyatını yükseltmesi için baskı yapmak, pazarın sevk ve idaresinde belediye tarafından görevlendirilmiş kişilere bu yönde maddi ve manevi baskı yapmak, tehdit etmek, bu yönde organize suç şebekesi oluşturmak yönünde hakkında tespit yapılan kişiler ve bunların birinci dereceden yakınları Manisa  ili dahilinde tahsis alamazlar, adlarına tahsis var ise bu tahsisler iptal edilir. Haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Pazaryerlerinden, seyyar satıcılara mal veren pazarcının var ise tahsisleri iptal edilir.

ş) (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)  Pazaryerlerinin dışında, özellikle seyyar satıcılarda; pazaryerinde oluşması gereken fiyatların altında fiyatla mal satılmasını sağlayan pazarcıların derhal pazaryerleri ile ilişkisi kesilir.

 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Toptancı hallerde üzerlerinde hal satış yeri kayıtlı olanlar pazaryerlerinde tahsis alamazlar. Ve yine hallerde nam ve hesaplarına satılmak üzere mal gönderen müstahsil dışındaki gerçek kurum ve kişiler pazaryerlerinden tahsis alamazlar.
 2. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Geçici pazar yerlerinde kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi getirip satanlar, müstahsil olduklarına dair Ziraat memurluğu, yoksa ihtiyar heyetinden fotoğraflı müstahsil belgesi almak ve bu belgeyi daima yanında bulundurmak zorunludur.

ü(Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)  Pazar yerlerinde açıkta, tezgahta içki içmek ve içirmek yasaktır.

 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Pazar yerlerinde seyyar olarak çay, köfte vb. gıda maddelerinin satışının izinsiz  yapılması yasaktır.

y)    (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Pazarcı esnafı iştigal konusu dışında faaliyette bulunmayacaktır.

z) (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)       Belediye emir ve yasaklarını ihlal etmeyi alışkanlık haline getiren, özellikle aşağıda  belirtilen suçları isteyenlerin çalışma Belgeleri iptal edilerek pazarlardaki faaliyetlerine son verilecektir.

 1. Bir yıl içinde 5 defa fatura ibraz etmeyenler,
 2. Pazar çizgilerini ihlal edecek şekilde satış yapanlar ve malzeme koyanlar,
 3. Hileli satış yaptığı ve Ölçüler kanununa aykırı hareket ettiği tespit edilenler,
 4. Çöp torbası kullanmayan ve tezgah yerini temizlemeden bırakanlar,
 5. İki hafta üst üste mazeretsiz olarak Pazar tezgahının başında bulunmayanlar,
 6. Görevli memurlara ve müşterilere saygısız ve kaba davranışlarda bulunanlar,
 7. Açıkta satılması yasak olan malzemeleri satanlar ile soğuk hava dolabı kullanması gerektiği halde kullanmayanlar,
 8. Pazaryerini  kiraya verenler,
 9. Pazarın kalkış saatine riayet etmeyenler,
 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Etiketlerin kare, dikdörtgen, daire ve benzeri geometrik bir şekilde olması gerekir. Bunların kolaylıkla görülebilir boyutlarda, üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebep vermeyecek görünüşte olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunludur. Etiketlerin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak şekilde konulması gerekir. Etiket satış fiyatlarının; ‘Türk Lirası’ veya kısaca ‘TL’  şeklinde yazılması zorunludur. Etiketlerdeki fiyatlandırma litre ve kilogram bazında yazılacak, yarım kilo …… TL gibi ifadeler yazılmayacaktır.

 

 

 

 

Gezici ve sabit seyyar satıcılar ile ilgili emir ve yasaklar

 

MADDE 12- (Kaldırılan:12/01/2016-18 sayılı M.K.)

 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Belediye başkanlığınca gezici ve sabit satıcılık yapma izni olmadan satış yapılması yasaktır. (Gezici ve sabit satıcılık yapmak isteyenler bir dilekçe ile belediyenin zabıta müdürlüğüne müracaat edecek gerekli onay alındıktan sonra, uygun görülenlere belirli bir işgaliye harcı karşılığında süreli izin verilebilecektir, verilen izin emsal teşkil edemez. Bu işlem yapılırken zabıta müdürlüğüne, nüfus cüzdan sureti ile her ikametgah değişikliğinde yeni ikametgah teslim edilecek ve 6 ayda bir ikametgah senetleri ve izin işlemleri yenilenecektir.)
 2. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Turist olarak şehre gelen yabancılara, ilgili kurumlardan tercümanlık belgesi olmadan ve turistlerin rızası dışında zorla tercümanlık yapmaya çalışmak yasaktır.
 3. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)İzinsiz olarak gezici ve sabit  gıda maddesi satışı yapılamaz, ancak özel olarak bu iş için imal edildiği belgelenen, gıda mevzuatı hükümlerine uygunluğu ve TSE belgeli motorlu yada motorsuz araçlar ile gezici satış yapılmasına ilgili belediyesince izin verilebilir, bu izinlerde süreli olacaktır.
 4. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Gezici ve sabit satıcılar, ilgili belediyenin belirlediği kıyafeti giymek zorundadır, ayrıca kullanılacak araçlar için belediyelerin özel hüküm getirme hakkı saklıdır. Satıcılar belediye tarafından verilen iş elbisesini giymek zorundadır. Kullandıkları iş elbiseleri, el ve yüzleri temiz olacaktır. Yakalarında isim ve yaptığı işi belirten yaka kartı takmaları zorunludur.
 5. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)İzin alarak gezici ve sabit  satıcılık yapan kişiler portör  muayenelerini 6 ayda bir yetkili kuruluşlara yaptıracak ve bu muayene cüzdanlarını yanlarında taşıyacaklardır.Yapılan kontrollerde sağlık muayene cüzdanlarını ibraz edemeyenler ve izin belgesinde yazılı kişi haricinde biri tarafından işletilen tezgahın izinleri derhal iptal edilir.
 6. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Simit türü benzeri unlu mamullerin satışı için belediyelerce belirlenecek standartlardaki araçlarda satış yapılması şartı ile izin verilebilir. Bu araçlar kesinlikle camekanla kapalı olacak, ürünlere kesinlikle çıplak elle temas edilmeyecektir. Bu araçların camekanında satışa çıktığı fırın veya yapım yerinin ismi, adresi ve fiyatı yazan 20x20 ebadında bir levha asılı olacaktır.
 7. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Gezici ve sabit olarak izinli satış yapanlar, sattıkları malı nereden aldıklarını belirten alış faturasını daima yanlarında bulunduracak ve her isteyişte göstereceklerdir.
 8. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Gezici ve sabit  satıcıların açıkta yada ambalajsız, bardakla su, ayran ve benzerlerini satmaları yasaktır.
 9. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Yüksek sesle bağırarak ve ses yükseltici araç­larla ve hoparlörlü araçlarla veya durarak satış, reklam, ilan yapılamaz.
 10. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Hazır gıda (fast-food) türü gıda maddesi satışına uygunluğu yetkili birimler tarafından onaylanmış motorlu vasıtalar içinde gıda maddesi satan gezi­ci ve sabit satıcılar, satış yapmak istedikleri alan hangi belediyenin görev yetki sorumluluğunda bulunuyor ise o yerin belediyesinden izin alacaktır. Bu tür verilen izinlerde oturarak yeme içme mekanı tertiplenemez.
 11. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Motorlu vasıtalarda hazır gıda (fast-food) türü gıda maddesi satılabil­mesi için bu vasıtalarda müteaddit havalandırma menfezleri bulundurulacaktır. Bu vasıtaların hazır gıda (fast-food)  türü gıda maddesi satışından başka maksatla kullanılması ya­saktır.
 12. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Motorlu vasıtalarda mamul gıda maddesi sa­tan esnafın bu maddeleri ruhsatlı imal yerlerinden almala­rı ve belgelemeleri mecburidir.
 13. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Motorlu araçlar ile satış yapılabilmesi için, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte bu iş için aranan özelliklere uyulur.
 14. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Belediye Başkanlığımız sınırları içerisinde ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcılar faaliyetten men edilir,  izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddeleri ilgili birim amirinin onayı ile gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı mallar ise yine ilgili birim amirinin onayı ile yoksullara verilir.

 

 

(Değişik:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Trafik ve Toplu Taşımayla İlgili Emir ve Yasaklar

 

Madde 13 (Değişik:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Şehiriçi trafik ve toplu taşıma araçları ile ilgili aşağıdaki kurallar geçerlidir.

(1) Trafikle ilgili yasaklar.

 

a) (Değişik:10/11/2020-496 sayılı M.K.) UKOME kararı ile Duraklamanın yasaklandığı ve bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde araç park etmek, yük ve yolcu indirmek yasaktır.

b) (Değişik:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Yaya geçitleri, yaya kaldırımı, engelli geçişleri, okul geçitleri ve diğer geçitlere her ne şekilde olursa olsun araç park etmek yasaktır.

c) (Değişik:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Belediye sınırları içerisinde Otobüs ve taksi durakları ile özürlü ve resmi araçlara ayrılmış yerlere araç park etmek yasaktır.

ç) (Değişik:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Belediye sınırları içerisinde otobüs duraklarında toplu taşıma araçları haricindeki araçların durması, yolcu alması yasaktır.

d) (Değişik:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Toplu Taşıma araçları için ayrılmış tercihli yolların; toplu taşıma otobüsü, İtfaiye, Ambülans, Polis ve Zabıta aracı dışındaki araçlar tarafından kullanması, duraklama yapılması ve park edilmesi yasaktır.

e) (Değişik:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Toplu Taşıma Araçlarının Güzergahlarında park eden araçların  yanında (çift sıra ) park etmek yasaktır.

f) (Değişik:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Belirlenmiş yangın musluklarının, otobüs durakları, sivil ve resmi otoparklarının 5 metre her iki yönünde park etmek yasaktır.

g) (Değişik:10/11/2020-496 sayılı M.K.) UKOME tarafından yasaklanan cadde ve sokakları yük ve yolcu indirmek üzere kullanmak, UKOME’ce belirlenen yer ve saatler dışında yük ve yolcu indirmek, bindirmek yasaktır.

ğ) (Değişik:10/11/2020-496 sayılı M.K.) UKOME ve AYKOME tarafından alınmış kararlara istinaden herhangi bir bölgede yapılan alt yapı ve üst yapı çalışma bölgelerinde park etmek yasaktır.

h) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara zincir çekmek, çiçeklik vb. şeyler koymak yasaktır.

ı) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Şehir içinde amme mülkü üzerinde Belediyece tespit ve tahsis edilen yerler dışında her türlü araç park etmek yasaktır.

i) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarının, yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş duraklar haricinde yolcu alması, indirme yapması, bekleme yapması, park etmesi yasaktır.

j) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Ruhsatlı otoparklar dışında park eden araçlardan ücret almak yasaktır.

k) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Kamuya ait alanlarda hurdaya çıkarılmamış araç dahi olsa hurda niteliğindeki (camları, kapıları kırık yada açık, lastikleri patlak veya yok, trafikte kullanılmayacak durumda bulunan) araçların uzun süreli park etmesi yasaktır. Hurda veya hurdaya çıkarılmamış ama görüntü kirliliği yaratan bu araçlar Belediye tarafından çekici ile çektirilerek yedd-i emin altına alınır ve gerekli cezai müeyyide uygulanır.

l) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Belediyece yasaklanmış yerlerde hayvanların çektiği araçlarla trafiğe çıkmak yasaktır.

m) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Kamu alanlarında ticari amaçla araçları park halinde bırakarak aracın üzerine “Satılık-Kiralık” gibi levhalarla ticari faaliyette bulunmak yasaktır.

n) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Halkın dinlenmesine mahsus alanlara ve yayaların kullandığı sevgi yollarına belediye tarafından belirlenmiş saatler dışında araçla giriş yaparak, aracı park halinde bırakmak yasaktır.

o) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Kamu veya özel otopark giriş-çıkışlarına araç park ederek araç giriş çıkışlarına engel olmak yasaktır.

ö) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Çekici, kamyon, tanker, otobüs, minibüs,  iş makinası, traktörler vb. türü araçların  Belediyece belirlenen yerler dışında şehir merkezlerindeki cadde ve sokaklara park etmesi yasaktır.

 

(2) (Değişik:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Toplu Taşımayla ilgili yasaklar.

a) (Değişik:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Belediyenin ilgili birimlerinin(UKOME, Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeni, Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı) toplu taşıma araçları, işletmecileri ve şoförleriyle ilgili aldığı tüm kararlara (Yönerge, Yönetmelik ve UKOME kararları) uymamak yasaktır.

b) (Değişik:10/11/2020-496 sayılı M.K.) (J) plaka tahsisli servis aracı işleten ve şoförlerinin; UKOME tarafından çıkartılan (J) Plaka Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge, (D) plaka tahsisli Özel Halk Otobüsü işleten ve şoförlerinin; (D) Plaka Tahsisli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge, Güzergah İzin Belgeli Özel Toplu Taşıma Otobüslerinin Karayolu Özel Toplu Taşıma Otobüsleri Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge, (T) plaka tahsisli Ticari taksi işleten ve şoförlerinin (T) Plaka Tahsisli Ticari Taksi Araçları ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge hükümleri ile yasaklamalarına aykırı davranış sergilemeleri yasaktır.

c) (Değişik:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Taşımacılık hizmeti esnasında bekleme yeri ve durakta trafiği aksatmak, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmek, bekleme yeri ve durak alanını taşmayacak şekilde nizami yanaşmamak yasaktır.

ç) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Toplu Taşıma araçlarının duraklarda engelli, yaşlı ve bebek arabalı yolcuları almamaları yasak olup, gece saat 22.00 den sonra bayan yolcuların talepleri halinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde durak harici en yakın noktada indirmeleri zorunludur.

d) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.)  Toplu taşıma aracı şoför ve işletmecilerinin; araç içerisindeki yolcu ve araç dışındaki vatandaşlara kötü davranması, hakaret veya darp etmesi,denetimlerdegörevlilere istenilen belge ve bilgileri vermemesi, kötü söz ve söylemlerde bulunması, hakaret ve darp etmeleri yasaktır. Ayrıca, bu fiili işleyen şoförlerin şoför kartları ilk defasında (6) altı ay, ikinci defasında (1)bir yıl süreyle geçici olarak geri alınır. Üçüncü tekrarında süresiz olarak iptal edilir ve Manisa Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde toplu taşıma aracı kullanamaz.

 

(3) (Değişik:10/11/2020-496 sayılı M.K.)  Terminallerle ilgili Yasaklar

a) (Değişik:10/11/2020-496 sayılı M.K.)  Terminal dışında yolcu indirip bindirmek yasaktır.

b) (Değişik:10/11/2020-496 sayılı M.K.)   Çıkış ücretini ödemeden terminalden çıkış yapmak yasaktır.

c) (Değişik:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Yolcu biletinde yazılı olan yerin otobüs terminali dışında yolcu indirmek yasaktır.

ç) (Değişik:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Araç temizliğinin terminalde yapılması, çöplerinin etrafa atılması yasaktır.

d) (Değişik:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Terminale giren araçların, terminaldeki trafik düzenine uymamaları, klakson çalmaları, araç hızını 20 km üstüne çıkarmaları, belirlenmiş park alanları dışına park yapmaları yasaktır. e) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Seyyar satıcılar ile harici şahısların otobüs içerisine binmeleri yasak olup, otobüs şoförleri tarafından araca binmelerine müsaade edilmeyecektir.

f) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Terminal sahası içerisinde çıkabilecek her türlü problemler Terminal Yetkililerine bildirilerek çözümlenecek olup,  her ne sebeple olursa olsun tartışmaya ve kavgaya girmek yasaktır. g) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Taşıt şoförü ve yolculara hizmet eden personelin; trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, yolcuları rahatsız edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunması yasaktır.

ğ) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Araçların gerekli olan iç ve dış temizliğinin yapılmaması yasaktır.

h) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Araç içinde sigara içmek yasaktır.

ı) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Şoförün, araç içindeki veya dışındaki yolcular ile vatandaşlara hakaret etmesi, kötü davranması veya darp etmesi yasaktır.

i) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Araçların içinde yolcuların güvenliğini tehlikeye düşürecek türden yanıcı, patlayıcı, kesici, delici, pis kokulu vb. malzemeleri taşımak ve taşınmasına müsaade etmek yasaktır.

j) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Şoförlerin seyir esnasında cep telefonu kullanması, yolcuların veya yayaların hayatını tehlikeye sokacak trafik ihlal ve kural hataları yapmaları yasaktır.

k) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Bir yılda üç ay içerisinde üst üste aynı suçu işleyen işyeri veya işletme sahibinin Belediye Encümen kararı ile 3 ila 15 gün arasında icra-i ticaret ve sanattan men edilir.

l) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Bir yıl içerisinde aynı suçtan 3 kez Belediye Encümen kararı ile icra-i ticaret ve sanattan men edilen işyeri veya işletmenin Belediyeden almış olduğu İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı Belediye Encümen kararı ile iptal edilerek sözleşmesi fesih edilir.

m) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Bu yönetmelikte kabahat teşkil eden fiillerle ilgili hüküm bulunmayan hallerde 5326 sayılı kabahatler kanununun hükümleri uygulanır.

n) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Tarifeli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların terminalden yapılması esas olup, terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmesi yasaktır.

o) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Karayolu yolcu taşımacılığı faaliyeti kapsamında uygun bir yetki belgesi veya çalışma ruhsatı almadan faaliyette bulunmak yasaktır.

ö) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Yetki belgesi sahiplerinin almış oldukları yetki belgesinin kapsamı dışında faaliyette bulunmaları yasaktır.

p) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Karayolu yolcu taşımacılığında komisyonculuk, simsarlık, değnekçilik veya çığırtkanlık yapmak yasaktır.

r) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Karayolu yolcu taşımacılığı yapan araçların gerekli yol hazırlığı ve ikmallerini yapmadan, zaman veya hareket düzenini bozacak şekilde perona girmeleri yasaktır.

s) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Temizlik ve bakım işleri sadece terminal yönetimince belirtilen alanlarda yapılabilir. İndirme - bindirme peronları ve temizlik için ayrılan alanlar dışında araçların bakım, onarım ve temizliğini yapmak yasaktır.

ş) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Acentelerin. Terminal yönetimince gösterilen alanlara hangi şirketin faaliyet gösterdiğini ve hangi güzergahlara sefer düzenlediğini gösterir levha asmaktan kaçınmaları yasaktır.

t) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Terminalde bulunan bütün acente, işyeri ve müdürlüklerin, Terminal yönetimince belirlenen özellikler dışında ilan, afiş veya tabela asmaları veya asılması istenilen afiş, ilan, bayrak, tabela vb. asmaktan kaçınmaları yasaktır.

u) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Taşıtların terminalde kendilerine ayrılan yerlerde park etmeleri zorunludur. Terminal çevresi veya park alanları dışında kalan alanlarda park etmeleri yasaktır.

ü) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.)  Acente sahiplerinin, bilet satış gişelerini ve müdüriyetlerini amacı dışında kullanmaları yasaktır.

v) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Peronların amacı dışında kullanılması, terminal yönetimi tarafından gösterilen veya tahsis edilen peron haricindeki peronların ve alanların kullanılması yasaktır.

y) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Ücret tarifeleri aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ve dönüş için aynı olmak zorundadır. Aynı hat ve güzergâh üzerinde gidiş ile dönüş için farklı tarife uygulamak yasaktır.

z) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Terminal çıkışları, trafik güvenliği göz önüne alınarak terminal yönetimi tarafından belirlenecek esas ve usullere uygun olarak önceden tespit ve ilan edilen saatlerde tek tek veya toplu olarak yapılabilir. Terminal alanlarından Manisa Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenen ücreti ödemeden çıkış yapmak yasaktır.

aa) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) İşletmelerin UKOME tarafından belirlenen ücret tarifesi, zaman tarifesi ve güzergâhlara uymaması yasaktır.

ab) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Acentelerin taşıma firmalarıyla yaptıkları sözleşmeleri, zaman ve ücret tarifeleri ile güzergâh listelerini terminal yönetimine sunmaktan kaçınmaları yasaktır.

ac) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Acentelerin bu yönetmelik hükümlerince yolculara iade etmeleri gereken parayı ödemekten kaçınmaları yasaktır.

aç) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Terminal alanında faaliyet gösteren acentelerin ve işyerlerinin terminal yönetimince istenen sözleşme, ruhsat, sigorta dökümü vb. evrakları istenilen şart ve sürede vermekten kaçınmaları yasaktır.

ad) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Firmaların diğer firma ve acentelerin faaliyetlerini engelleyecek türden fiil ve eylem yapmaları yasaktır.

ae) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Terminal alanı içerisinde faaliyet gösteren işyerleri ile acentelerin kira sözleşmelerinde belirtilen alanlar dışında faaliyet göstermeleri veya işgal etmeleri, bir başka işyerinin faaliyet alanına girerek haksız rekabet yapmaları ve bu alanların amacı dışında kullanılması yasaktır.

af) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Terminal alanında faaliyet gösteren işyerlerinin ticari emtiaları satmak için çığırtkanlık yapmaları, sattıkları ürünlerin çevreyi rahatsız edecek derecede koku çıkarması toplum sağlığını etkileyecek türden ürün satılması ve bu ürünlerin peronlarda bekleyen otobüslerin içine girerek satılması yasaktır.

ag) (Ek:10/11/2020-496 sayılı M.K.) Terminal alanı ile çevresini kirletmek, genel huzur ve asayiş ortamını bozacak türden fiil ve eylem yapmak yasaktır.

 

 

(4) -(Kaldırılan: 10/11/2020-496 sayılı M.K.)

(5) -(Kaldırılan: 10/11/2020-496 sayılı M.K.)

 

 

İlan ve reklam ile ilgili emir ve yasaklar

 

MADDE 14-(Kaldırılan:12/01/2016-18 sayılı M.K.)

 

 

 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyesinin İlan Reklam yönetmeliğine aykırı olarak ilan reklam unsuru konulamaz.
 2. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Park, meydan ve umuma mahsus yerlerde, belediyeden gerekli çalışma izni almadan, stant açmak ve gösterilen yerler dışında faaliyet göstermek.
 3. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Belediye tarafından kiralanan araçlar üzerinde bulundurulan belediyenin ismini taşıyan sticker türündeki reklam özelliği taşıyan yazılar, kiralama süresi sona erdikten kiralanan araçların üzerinde bulundurulamaz.
 4. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Belediyemizin sorumluluğunda bulunan bölgelerde izinsiz anket yapmak ve yaptırmak, el ilanı dağıtmak ve dağıttırmak.

      Yasaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ KISIM

 

 

Belediyenin Ruhsatına Tabi İşyerleri

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Genel Hükümler

 

MADDE 15-

 

 (1) Belediyenin ruhsatına tabi işyerleri ve burada çalışan kişiler aşağıdaki genel hükümlere uymak zorundadırlar.

 

 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlatması yeterli olacaktır.
 2. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Temizlik sıhhi ve fenni usullerle toz kaldırmadan ve iş saatleri dışında yapılacaktır. Çalışan elemanların eli yüzü ve üst başları temiz ve düzenli olacaktır.
 3. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak, ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.

ç) (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır.

 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerlerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi ve benzeri yerlerde ortak tuvalet kullanılabilir.
 2. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.
 3. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Açıkta yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik,mermer, çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir, tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi önleyici nitelikte olacaktır. Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır. Bardak ve tabaklar cam veya porselen kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.
 4.   (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)  İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde, çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.

ğ) (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporunda belirtilen tedbirlerin alınmış olması gereklidir. 30 kişiden az çalışanın bulunduğu işyerlerinde gerekli yangın söndürme tertibatı ve aleti bulunacaktır.

 1.  (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir.

ı)   (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulunacak. Bu tür işyerlerinde çalışan elemanların üst, baş, kılık kıyafetleri düzgün ve temiz olacaktır.

 1.  (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)  Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer,  seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır.
 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)İş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz.
 2. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Canlı müzik izni olan yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükununu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda, canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilerek verilen “Canlı Müzik İzni” iptal edilir. İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının işyerine asılmasını sağlar.
 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde ilgili belediyelerinden alınmış ruhsat, vergi levhası, satışını yapıyorsa alkollü içki satış ruhsatı, Pazar günleri açık kalıyor ise Pazar günü çalışma izni, 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde ilgili itfaiye raporu vb. izinler ile ilgili belgelerin işyerinde bulundurulması gerekmektedir.Sorulduğunda ibraz edilecektir.
 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde ilgili belediyenin ruhsat veren makamı tarafından hazırlanmış ve tasdik edilmiş teftiş defteri bulundurulacak, dolan defterlerde 2 yıl müddetle muhafaza edilerek teftiş için gelen yetkililere gösterilecektir.
 2. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Gıda satışı yapılan ve umuma açık yeme içme, istirahat ve eğlence yerlerinde çalışan personelin mutlaka sağlık raporu yada sağlık muayene cüzdanları işyerinde her zaman hazır bulundurulacaktır ve her altı ayda bir bu muayeneler ilgili kurumlara yaptırılmış olacaktır.
 3. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Ruhsat harici faaliyette bulunmak yasaktır.

ö) (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Belediyenin Ruhsatına tabi işyerleri belediyece tespit ve ilan edilmiş bulunan açma ve kapama saatlerine riayet edeceklerdir.

 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Belediyeye ait olupta kiraya verilen WC’ler Belediyece tayin edilen fiyat tarifesine uymaya mecbur olup, fiyat tarifesi kolayca görülüp, okunabilecek yerde asılı olacaktır. Belediye ruhsatına haiz diğer işyerlerinde müşteri tuvaletlerinden ücret alınmayacaktır. Tuvaletlerde sabun, sıvı sabun, peçete ve tuvalet kağıdı bulundurulması zorunludur.

r) (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) İşyerlerinde belediyece kabul edilen standartlara uygun çöp kabı bulundurulması zorunludur.

s) (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş, kokuşmuş  gıda maddelerinin  satışı yasaktır. Bu gibi mallar müsadere edilerek imha edilir. İmha işleminde  çıkabilecek masraflar karşı taraftan tahsil edilir.

ş) (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Belediyece verilen  veya ilgili kurumlarca belirlenen tarife dışında müşteriden fazla ücret alınamaz.

t) (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Gramaja tabi gıda maddeleri olan  ekmek, pide, simit, döner, kebap, köfte v.b. eksik gramajlı  olarak imal edilemez, müşteriye verilmesi ve satılması yasaktır.

u) (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına  tabi her türlü işyeri sahibi sattıkları malın fiyatını, fiyatını belirtir etiket ve ilgili mercilerce verilen fiyat tarifesini işyerinde müşterilerin görebilecekleri uygun bir yere asmak zorundadır.

ü) (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Sıhhi ve gayri sıhhi  işletme ruhsatına tabi bütün işyerleri, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte yer alan sınıflarına ve özelliklerine  göre aranılan şartlara haiz olacaktır.

v) (Ek:12/01/2016-18 sayılı M.K.)    Eğlence mekanları haricindeki yerlerde ve açık alanlarda belediyeden izin almadan herhangi bir eğlence, şenlik, panayır vb.  organizasyon düzenlenemez.

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

 

Özel Hükümler

 

 

MADDE 16-(1) Belediyenin ruhsatına tabi işyerleri ile ilgili aşağıdaki özel hükümler uygulanır.

 

 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Her ne maksat ile açılır ve çalıştırılır ise çalıştırılsın, belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren her türlü işyeri, özel mevzuat ile kurulmuş odaları veya ilgili bakanlığı tarafından ruhsatlandırılsa bile, Belediye Başkanlığımıza müracaat ederek gerekli  izinlerini alacaktır.
 2. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Hafta tatili kanunundan istisna olmak isteyen işyerleri ilgili belediyesine  müracaat ederek izin almak zorundadır. Buna aykırı olarak işyerini çalıştıranların işyerleri belediye zabıtaları tarafından kapattırılır ve haklarında 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu’na istinaden idari para cezası uygulanır.
 3. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Satışa arz edilen her türlü maddeyi fiyatına tesir edecek şekilde, fazla ağır ambalaj malzemesi ile tartıp satmak yasaktır. T.S. belgesiz ambalaj malzemesi haricindeki malzemeler kesinlikle ambalaj malzemesi olarak kullanılamaz.

ç) (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Her türlü tartı ve ölçü aletleri 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu hükümlerine göre zamanında kontrol ettirilecek ve damgalattırılacaktır.

 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Azami satış fiyatları ve kar hadleri tespit edilen maddelerin halka arz edilmemesi, satıştan imtina edilme­si, kaçırılması, saklanması veya satılmadığı halde satılmış gibi gösterilmesi ve ücret tarifeleri belirtilen hizmet­lerden kaçınılması yasaktır.
 2. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Lokanta, gazino, bar, pavyon ve kokteyl salonları ile benzeri müesse­selerde;

 

 1. Müessesenin  unvanı, sınıfı, adresi ile sahibinin adı, soyadı yazılı, sahifeleri cilt ve varaka numa­raları bulunan, muhteviyatında yenilen, içilen maddelerin cinsi, miktarı, birim fiyatları ile toplamını gösterir şekilde tanzim edilmiş, o günkü tarih atılmış ve sorumlu müdür veya servis garsonu tarafından imzalanmış en az 2 nüshalı hesap pusulaları kullanılması ve bir nüsha­nın istensin veya istenmesin müşteriye verilme­si zorunludur,
 2. Hesap pusulası kullanan bütün müesseselerde; pusulalar, servis süresince masada bulundurula­cak, masaya getirilen her madde getiriliş sırası­na göre birim fiyatı ile birlikte müşterinin gözü önünde hemen yazılacaktır. Hesap pusulasının 2nci nüshası müşteri istemeden kendisine veri­lecektir. Hesap pusulaları mutlaka soğuk dam­galı olacaktır.
 3. Gramaj ve fiyatları ilgili kurumlarca tayin ve tespit edilmiş, tartılarak satışı yapılması gerekli bulunan malların satı­şı ile uğrasan müesseselerde gram taksimatlı terazi bulundurulması zorun­ludur.

                            

MADDE  17- (1)Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden;

  1. Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan,
  2. Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan, (Müessese sahipleri ve işçiler, işleri tedvir ve temizlik maksadıyla kapama saatinden itibaren kapıları kapamak ve kapalı tabelasını asmak suretiyle müessesede kala­bilirler.)(Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon,  ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathane; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler ve benzeri yerler, sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, hava ve her çeşit taşıma araçlarında, kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması halinde bu yerlerde umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır ve bu işyerlerinin açma kapama saatlerine riayet etmemeleri halinde 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 5259 sayılı Kanun ile değişik 6. maddesi hükmüne göre işlem yapılır.)
  3. Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen,

 (2) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak          işletildiği tespit edilen, Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin işletmecilerine 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6. maddesine istinaden idari para cezası verilir.

 

MADDE 18- (1) Mal ve hizmet sunan her türlü işyerinde, işletmenin iştigal ettiği iş ile ilgili hizmet, ürün ve mamullerin fiyat tarifelerinin müşterilerin kolaylıkla görebilecekleri yerde asılı olması mecburidir.

(2) Bu madde hükmüne aykırı hareket eden işyeri ilgilileri hakkında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması  Hakkındaki  Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

                                                          

 

 

 

                                                          

                                                          

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

 

Yaptırımlar

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Ceza Hükümleri

 

MADDE 19-

(1) Bu yönetmelikte belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının denetimini belediye zabıtaları yapar.

(2) Bu Yönetmelikte sayılan emir ve yasaklara uymayanlar hakkında(Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.), 1608 sayılı Kanunun 1nci maddesi uyarınca, Belediye Encümenince 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32nci maddesinde belirlenen idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin men'ine karar verilir. Verilecek idari para cezası miktarları, her mali yılda ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

(3) (Ek:12/01/2016-18 sayılı M.K.)    Bu Yönetmeliğin 13ncü maddesinde yazılı emir ve yasaklara uymayanlar hakkında, Belediye Encümenince 1608 sayılı Kanunun 2nci maddesine istinaden para cezası uygulanır. Verilecek idari para cezası miktarları, her mali yılda ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

(4) (Ek:12/01/2016-18 sayılı M.K.)    Bir yılda üç ay içerisinde üst üste aynı suçu işleyen işyeri veya işletme Belediye Encümen kararı ile 3 ila 15 gün arasında icra-i ticaret ve sanattan men edilir.

(5) (Ek:12/01/2016-18 sayılı M.K.)    Bir yıl içerisinde aynı suçtan 3 kez Belediye Encümen kararı ile icra-i ticaret ve sanattan men edilen işyeri veya işletmenin Belediyeden almış olduğu İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı Belediye Encümen kararı ile iptal edilir.

(6) (Ek:12/01/2016-18 sayılı M.K.)    Bu yönetmelikte kabahat teşkil eden fiillerle ilgili hüküm bulunmayan hallerde 5326 sayılı kabahatler kanununun hükümleri uygulanır.

 

MADDE 20-(1) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden;

 

 1. Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan,
 2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işletildiği tespit edilen, Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin işletmecilerine 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6. maddesine istinaden idari para cezası verilir.

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

 

İstisnalar

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Özel Durumlar

 

MADDE 21-(1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatta yer alan hükümler aynen uygulanır.

 

MADDE 22-(1) Bu yönetmelik hükümlerinden ilgili özel mevzuat hükümlerine aykırılıkları görülenler uygulanmaz.

 

MADDE 23-(1) Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında Büyükşehir belediyesinin Sorumluluğu, görev, yetki ve sorumluluk alanları ile sınırlıdır.

 

MADDE 24-(1) İlçe belediyeleri bu yönetmeliği kendi belediye meclislerinde kabul etmek şartı ile uygulayabilecekleri gibi, bu yönetmelik Hükümlerine aykırı olmamak üzere yeni düzenlemeler yaparak kendi Yönetmeliklerini belirleyebilirler.

 

 

 

 

İKİNCİ  BÖLÜM

     

Uygulama – Yürürlük

 

   Uygulamaya ilişkin hususlar

 

 

MADDE 25-  (1) Cezai müeyyidenin uygulanmasında şu hususlara dikkat edilir:

 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Kişi hakkında uygulanan tespit tutanakları her ne surette olursa olsun bir suret ilgilisine verilmek üzere tebliğ edilir. İlgilisi kararı tebellüğden imtina ederse 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
 2. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Tespit Tutanakları mahallinde ve görgü sonucu tanzim edilir.
 3. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Tespit Tutanaklarında madde numarası ve karşılığı kendi hanelerine açıkça yazılır.

ç) (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Bu yönetmelikte belirlenen kuralların ihlalinin ticari faaliyet çerçevesinde olması halinde, suçu işleyenin durumu dikkate alınarak işlem yapılır.

 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Tespit Tutanakları en geç on gün içinde Belediye Encümenine sevk edilir.
 2. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Resmi bayram, genel tatil vb. durumlarda mesainin başlangıç günü dikkate alınır.

 

(2) Alınan kararların infazında şu hususlara dikkat edilir:

 1. Bir işyeri hakkında kapatma kararı bulunuyorsa, kapatma kararına hazırlık için verilen sürenin dolması üzerine kapatma işleminde;
 1. Yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler alınır.
 2. Pencere ve kapılar kapatılarak dışarıyla teması kesilir.
 3. İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir.

4)   Kapatma tutanağında kapatma nedeni, tarihi ve saati belirtilir ve imzalanır.

5)   İmzadan kaçınılması durumunda durum tutanakta belirtilerek altı imzalanır.

 1. Mühürlenerek kapatılan bir işyeri, kararda belirtilen süreden önce açılırsa mühür fekki tutanağı tutularak belediyenin hukuk birimi aracılığı ile Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur, işyeri yeniden mühürlenir. Süresinin dolması durumunda Mühür Kaldırma Tutanağı tanzim edilerek işyeri sahibine veya temsilcisine bir suret teslim edilir.

 

MADDE 26- (1) Bu yönetmelikte belirlenen kurallara aykırı hareket edilmesi halinde;

 

 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Kurallara aykırı hareket edildiğine memurun bizzat şahit olduğunda;

 

 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Alınan yazılı yada sözlü bir şikayette olay mahalline varıldığında memur tarafından kural ihlalinin görülmesi ve bu ihlali gerçekleştirenin bizzat tespiti veya civardaki kişilerin yazılı şahitliği ile;

 

 1. (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Kural ihlalinin delilinin olay mahallinde bulunması ancak ilgilisinin tespit edilmesine rağmen kişiye ulaşılamaması durumunda yapılacak araştırma sonucunda ilgilisi bulunduğunda;

 

ç) (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)Kural ihlalinin, başka bir resmi kurum tarafından, ihlali gerçekleştirenin (varsa delilleri ile birlikte) fotoğraf çekme, kimlik bilgileri ve açık adresi bildirildiğinde;

    Belediye zabıtaları tarafından cezai müeyyide uygulanır.

 

 

 

 

 

Yürürlük

 

MADDE 27-(Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.)(1)Yirmi sekiz maddeden oluşan bu yönetmelik Manisa Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilip, ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

 

(Ek:12/01/2016-18 sayılı M.K.)    Yürütme

 

MADDE 28-(1) (Değişik:12/01/2016-18 sayılı M.K.) Bu yönetmelik hükümlerini Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı yürütür.

 

Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde halkın sağlını, huzur ve esenliğini korumak amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanun’unun 15/b bendine göre, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve diğer kanunların Belediyelere verdiği görevlerin yerine getirilmesinde Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde Belediye emir ve yasaklarını, bu emir ve yasaklara uymayanlar hakkında, uygulanacak cezaların sonuçlarını belirlemek amacıyla hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/05/2015 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen Belediye Emir ve Yasakla Yönetmeliğine yapılan ek ve değişiklikleri belirlemek amacıyla hazırlanan Raporumuzun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığına arzına karar verildi ..../.../...

 

 

 

 

 

Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2017 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu