7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Uygulama Rehberi
07.06.2017 16:20

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

7020 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN UYGULAMA REHBERİ

7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 27/05/2017 tarihli 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 30/06/2017 tarihine kadar müracaat süresi olan Kanun uygulamasına ilişkin pratik bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. KANUNUN KAPSAMI

1. Kanun Hangi Gelir Türlerini Kapsamaktadır?

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümleri; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergi, harç, katılım payları ile diğer paylar ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki diğer alacaklar ( İdari para cezaları ve hasar bedelleri hariç ) ile ücret alacaklarını, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97’ nci maddesine göre tahsil edilen ücretleri kapsamaktadır. İdari para cezaları ve gayrimenkul kiralarına ait borçlar kapsam dışındadır.

Bu kapsamda, Başkanlığımız bünyesinde tahsil edilen ve vadesi 31/3/2017 (dâhil) tarihinden önceki döneme ait alacaklardan;

 • İlan ve Reklam Vergisi
 • Eğlence Vergisi
 • Yangın Sigorta Vergisi
 • Harçlar, Katılım Payları
 • Ecrimisil Gelirleri,
 • Hal Rüsumları vb.
 • Hafta Tatili Çalışma Ruhsat Harcı
 • Yol Harcamalarına Katılma Payı
 • Hayvan Kesimi-Muayene ve Denetleme Harcı
 • İşgal Harcı
 • Ticari Plaka Ücretleri ( J-T-D)
 • Soma Bölgesel Isıtma Sistemlerine Ait Kullanım Ücretleri

2. Kanun Hangi Döneme Ait Borçları Kapsamaktadır?

 • 31/03/2017 (dâhil) tarihinden önceki dönemlerde verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergileri,
 • Vadesi 31/03/2017 (dâhil) tarihinden önceki dönemlere ait ücret gelirleri ve 6183 sayılı Kanuna tabi ( Hasar bedelleri ve idari para cezaları hariç ) diğer alacakları,
 • Kanunda yazılı döneme ait olmak şartıyla (31/3/2017) dava açılmış ya da dava açma süresi geçmemiş vergiler,
 • Dava açılacak veya açılmış olan davadan feragat etmek şartıyla, 7020 sayılı Kanundan faydalandırılır.
 • Yukarıda sayılan vergi, harç ve ücretlerden 31.3.2017 tarihinden önce tahakkuk eden vergilere ait borçları ve vadesi 31.3.2017 tarihinden önce olan ücret gelirleri ve 6183 sayılı Kanuna tabi gelirleri kapsamaktadır.
 1. BAŞVURU SÜRESİ

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükelleflerimizin, 30 Haziran 2017 tarihi ve saat 17:00’ye kadar, tüm ilçelerimizde bulunan Koordinasyon İşleri Şube Müdürlüklerinin bulunduğu hizmet binalarındaki veznelere, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Zemin Katında bulunan Gelir Şube Müdürlüğüne, Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası ( Beyaz Fil Arkası ) giriş katındaki başvuru noktası ve vezneye bizzat başvuru yapması gerekmektedir.

 1. BAŞVURU KİMLER TARAFINDAN YAPILACAK?

Başvuru sürecinde, gerçek kişilerde şahsen (Vekâleti varsa vekâletname ile beraber vekil tarafından) kimlik belgesi ile tüzel kişilerde (Şirket vb.) ise kanuni temsilci tarafından yapılacaktır. Kanuni temsilcilerden mutlaka “Yetki Belgesi” istenecektir.

 1. BAŞVURU ŞEKLİ

İnternet üzerinden e-posta yoluyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla, şahsen veya vekil aracılığıyla dilekçe ile başvurmak gerekmektedir. Dilekçe örneği, www.manisa.bel.tr adresinden veya başvuru merkezlerimizden temin edilebilmektedir. Temin edilen başvuru dilekçesinin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasına müteakip, Manisa Büyükşehir Belediyesi Merkez Efendi Mahallesi 3891 Sok. No:80/B Yunusemre/MANİSA adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Adi posta ile gönderilen başvuru dilekçelerinin, Başkanlığımıza ulaştığı tarih, iadeli taahhütlü olarak gönderilen başvuru dilekçelerinin ise postaya verildiği tarih başvuru tarihi olarak esas alınır.

Su abonelerinin; Su, Atık Su vb. borçları için MASKİ Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi için Tıklayınız.

 1. ALACAKLAR NASIL YAPILANDIRILACAK?

1.Anapara ve Cezaları

 • Anapara değişmez.
 • Vergi ziyai cezası ve buna uygulanan gecikme zammı tamamen silinir.
 • Usulsüzlük cezasının % 50’si silinir.
 • Anaparaya vade tarihinden ( Vade tarihi dâhil ) Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ( Bu tarih dâhil ) Yİ-ÜFE oranında faiz uygulanır.
 • 7020 sayılı Kanunun yayımlandığı 27.05.2017 tarihi itibariyle ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan borcun, vergi aslına bağlı kesilen cezalardan (vergi zıyaı cezaları, kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaları) ve bunlara ilişkin gecikme zamlarından ibaret olması ve herhangi bir ihtilaf bulunması halinde ise borçlunun müracaat etmesi ve ihtilafından vazgeçmesi şartına bağlı olarak, bu cezaların ve bunlara ilişkin gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
 • 7020 sayılı Kanunun yayımlandığı 27.05.2017 tarihi itibariyle kesinleşmiş ve vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz gelmemiş vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarının (I. ve II. derece usulsüzlük cezaları ile özel usulsüzlük cezaları) Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir.

2. Gecikme zammı

Vergiye ait gecikme zamları silinerek yerine, vade tarihinden (vade tarihi dâhil) Kanunun yayın tarihine kadar (bu tarih dâhil) Yİ-ÜFE oranında faiz uygulanır.

3. Gecikme Faizi

Vergiye ait gecikme faizi silinerek yerine, verginin ödenmesi gereken son beyan tarihinden, verginin tahakkuk tarihine kadar (verginin tebliğinden 30 gün sonrası) Yİ-ÜFE oranında faiz uygulanır.

 1. TAKSİT İMKÂNI VE ÖDEME TARİHİ

Ödemeler tamamı bir defada ödenmek üzere peşin veya 6, 9, 12, 18 taksit halinde ödeme şeklinde olabilir. Ancak, taksit yapılacaksa, taksit seçenekleri belirtilenlerin dışında olamaz tamamı bir defada peşin veya seçilen taksitler halinde ödeme tercihi dilekçede vatandaş tarafından belirtilmelidir.

Peşin ödeme yapılacaksa, borcun en geç 31 Temmuz 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Peşin ödemede hesaplanan Yİ-ÜFE rakamının % 50’si oranında ayrıca indirim yapılır.

Taksitle ödeme yapılacaksa, 31 Temmuz 2017 tarihi ilk taksitin son ödeme tarihidir. Taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle belirlenir ve ödenir. Her taksit şekli için, yapılandırılan borç tutarı (Anapara + Yİ-ÜFE) aşağıdaki katsayılar ile çarpılır;

1)

Altı eşit taksit için (1,045)

(12 ayda 6 taksit)

2)

Dokuz eşit taksit için (1,083)

(18 ayda 9 taksit)

3)

On iki taksit için (1,105)

(24 ayda 12 taksit)

4)

On sekiz eşit taksit için (1,15)

(36 ayda 18 taksit)

Bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle, ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecek taksit tutarları eşit olarak hesaplanır.

ÖNEMLİ NOT:

Mükelleflerimiz peşin veya taksit ödemelerini, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın anlaşmalı banka kredi kartları ile 6 taksite kadar ödeme imkânları bulunmaktadır.

 1. TECİL UYGULANAN ALACAKLARIN DURUMU NE OLACAK?

Kanun yayım tarihinden önce, 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil edilen ve bu Kanun kapsamına giren alacaklardan, vatandaşın dilekçe ile başvurması halinde eski taksitlendirmeleri iptal edilir. Kalan taksitlerin anaparası üzerinden vade tarihinden Kanun yayım tarihine kadar, Yİ-ÜFE uygulanarak alacak anapara tutarı üzerinden yeniden yapılandırılır.

Ğ) TAKSİTLERİN ÖDENMEMESİ DURUMU

Ödenmesi gereken taksitlerden; Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, geciken her ay ve kesri için 6183 sayılı kanunun 51’ nci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla, Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

Ödenmesi gereken taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının, izleyen taksit ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükmünden yararlanılır.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi veya eksik ödenmesi, eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

ÖNEMLİ NOT:

Bu Kanundan yararlanabilmek için ilk iki taksitin vadesinde ve eksiksiz olarak ödenmesi şarttır. Bu mecburiyete uymayanların ( İlk taksiti vadesinde ve eksiksiz olarak ödemeyenlerin ) veya bir takvim yılında 2 taksit ödemeyenlerin taksitlendirmesi ( Yapılandırması ) iptal edilir. Borcun tamamı muaccel hale gelir. Bu kişi hakkında yasal alacak takibi başlatılır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

www.manisa.bel.tr

E-posta : icra@manisa.bel.tr

gelirservisi@manisa.bel.tr

Adres : Merkezefendi Mah. 3891 Sokak No: 80/B Yunusemre/MANİSA

Telefon : 0236 231 45 80 Dâhili 1953-1954-1977-1978

Not: İlçe Koordinasyon İşleri Müdürlüklerinde bulunan yapılandırma başvuru noktalarına 444 99 45 Çözüm Merkezini arayarak ulaşabilirsiniz.

 

Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2017 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu