İhale Kayıt No
2016/2286
İhale Konusu
Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan Akhisar İlçesi Umum Servis Aracı “J” Plaka Satışı
İhale Türü
Mal Alımı
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
25-10-2016 10:00
İhale Açıklaması

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan
Umum Servis Aracı “J” Plaka Satışı İhale İlanı

        Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde hizmet veren umum servis araçlarının denetimlerinin düzenli yapılması Hizmet kalitesinin yükseltilmesi, korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla (J) Plaka Tahsisli Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 5 ve 6, Maddelerine istinaden ve UKOME'ce 03.06.2016 tarih ve 54 sayılı kararı ile tahsisi yapılmasına ilişkin karar verilen mevcut J plakaların ilçeleri için belirlenen plaka serisine bağlı kalmak kaydıyla Akhisar ilçesi için (75) adet “J” Plaka satışının 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.(satılacaktır.)

(1) -a) İhale Makamı             : Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

       b) İhale Tarihi: 25/10/2016 Salı Günü saat 10:00 (ihale  “J” Plaka 1 sıra nodan başlamak üzere yapılacaktır.)

 

S.NO

PLAKA

M.BEDEL

G.TEMİNAT

S.NO

PLAKA

M.BEDEL

G.TEMİNAT

S.NO

PLAKA

M.BEDEL

G.TEMİNAT

1

45 J 4314

30.000,00

900,00

35

45 J 4348

30.000,00

900,00

69

45 J 4382

30.000,00

900,00

2

45 J 4315

30.000,00

900,00

36

45 J 4349

30.000,00

900,00

70

45 J 4383

30.000,00

900,00

3

45 J 4316

30.000,00

900,00

37

45 J 4350

30.000,00

900,00

71

45 J 4384

30.000,00

900,00

4

45 J 4317

30.000,00

900,00

38

45 J 4351

30.000,00

900,00

72

45 J 4385

30.000,00

900,00

5

45 J 4318

30.000,00

900,00

39

45 J 4352

30.000,00

900,00

73

45 J 4386

30.000,00

900,00

6

45 J 4319

30.000,00

900,00

40

45 J 4353

30.000,00

900,00

74

45 J 4387

30.000,00

900,00

7

45 J 4320

30.000,00

900,00

41

45 J 4354

30.000,00

900,00

75

45 J 4388

30.000,00

900,00

8

45 J 4321

30.000,00

900,00

42

45 J 4355

30.000,00

900,00

 

 

 

 

9

45 J 4322

30.000,00

900,00

43

45 J 4356

30.000,00

900,00

 

 

 

 

10

45 J 4323

30.000,00

900,00

44

45 J 4357

30.000,00

900,00

 

 

 

 

11

45 J 4324

30.000,00

900,00

45

45 J 4358

30.000,00

900,00

 

 

 

 

12

45 J 4325

30.000,00

900,00

46

45 J 4359

30.000,00

900,00

 

 

 

 

13

45 J 4326

30.000,00

900,00

47

45 J 4360

30.000,00

900,00

 

 

 

 

14

45 J 4327

30.000,00

900,00

48

45 J 4361

30.000,00

900,00

 

 

 

 

15

45 J 4328

30.000,00

900,00

49

45 J 4362

30.000,00

900,00

 

 

 

 

16

45 J 4329

30.000,00

900,00

50

45 J 4363

30.000,00

900,00

 

 

 

 

17

45 J 4330

30.000,00

900,00

51

45 J 4364

30.000,00

900,00

 

 

 

 

18

45 J 4331

30.000,00

900,00

52

45 J 4365

30.000,00

900,00

 

 

 

 

19

45 J 4332

30.000,00

900,00

53

45 J 4366

30.000,00

900,00

 

 

 

 

20

45 J 4333

30.000,00

900,00

54

45 J 4367

30.000,00

900,00

 

 

 

 

21

45 J 4334

30.000,00

900,00

55

45 J 4368

30.000,00

900,00

 

 

 

 

22

45 J 4335

30.000,00

900,00

56

45 J 4369

30.000,00

900,00

 

 

 

 

23

45 J 4336

30.000,00

900,00

57

45 J 4370

30.000,00

900,00

 

 

 

 

24

45 J 4337

30.000,00

900,00

58

45 J 4371

30.000,00

900,00

 

 

 

 

25

45 J 4338

30.000,00

900,00

59

45 J 4372

30.000,00

900,00

 

 

 

 

26

45 J 4339

30.000,00

900,00

60

45 J 4373

30.000,00

900,00

 

 

 

 

27

45 J 4340

30.000,00

900,00

61

45 J 4374

30.000,00

900,00

 

 

 

 

28

45 J 4341

30.000,00

900,00

62

45 J 4375

30.000,00

900,00

 

 

 

 

29

45 J 4342

30.000,00

900,00

63

45 J 4376

30.000,00

900,00

 

 

 

 

30

45 J 4343

30.000,00

900,00

64

45 J 4377

30.000,00

900,00

 

 

 

 

31

45 J 4344

30.000,00

900,00

65

45 J 4378

30.000,00

900,00

 

 

 

 

32

45 J 4345

30.000,00

900,00

66

45 J 4379

30.000,00

900,00

 

 

 

 

33

45 J 4346

30.000,00

900,00

67

45 J 4380

30.000,00

900,00

 

 

 

 

34

45 J 4347

30.000,00

900,00

68

45 J 4381

30.000,00

900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

  c) İhalenin Yapılacağı Yer: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı MASKİ Konferans  Salonu Yarhasanlar Mah.2319 Sokak No:12/c – Manisa

  d) İhale Dosyasının görülüp satın alınabileceği Yer ve şartı: İhale dokümanları MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı  2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresinde görülebileceği gibi aynı adresten 150,00 Tl bedel üzerinden satın alınacaktır.

(2)- Muhammen Bedel     :  Yukarı tabloda Manisa-Akhisar İlçesinde faaliyet gösterecek 1 Adet “J” Plaka satışı  (K.D.V. hariç)  30.000,00 TL Muhammen bedeldir.

    Geçici teminat tespit edilen 1 Adet “J” Plaka satışı muhammen bedelin 30.000,00 TL x %3 üzerinden 900,00 TL’dir.  2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

    İstekliler 75 Adet  “J” Plaka satışının her birine ayrı ayrı teklif verebilmeleri için geçici teminatı toplam muhammen bedel üzerinden vermeleri gerekir. Ayrıca, İstekliler kaç adet “J” Plaka satışına katılacaklar ise o oranda geçici teminat verecekler ve ödendi tahsilat makbuzu üzerine ihalesine katılacakları plaka harf grubunu yazdıracaklardır.  Yazılı plaka ve/veya plakalar dışındaki ihalesine katılamayacaktır.

    Toplam geçici teminat tutarı 75 Adet * 30.000,00 TL “J” Plaka satışı muhammen bedelin 2.250.000,00 TL x %3 üzerinden 67.500,00 TL’dir. 

 

(3)-İsteklilerin İhaleye bizzat kendilerinin veya vekillerinin katılması zorunludur. (J) Plaka Tahsisli Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 15. maddesi gereğince ‘J’ Plaka ve /veya ‘J’ Plakalı servis aracının ortaklık yoluyla en fazla iki gerçek veya tüzel kişi tarafından ½ hisse oranında ortaklı olabilecektir. İhaleye ortak olarak katılacaklar 4. Maddede belirtilen evrakları ortaklar kendi adlarına düzenlenmiş evrakları ayrı ayrı teklif içerisinde sunacaklardır.

 

(4)- İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler:

1.Manisa Akhisar İlçesi’nde ikamet etmesi ve ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)

2.Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)

3.Mevzuatı gereği bağlı olduğu İlçe Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Şoförler ve Otomobilciler  Odası Kayıt Belgesi;(Ticari faaliyeti faal olanlar için)

4. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu İlçe Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar) 

5. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin Madde (3) deki esaslara göre temin edecekleri belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar) 

6.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar) 

7. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi,

8. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar) 

9. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı )

10. İsteklinin gerçek kişi olması halinde “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar ihaleye katılamayacaklardır.) Ortaklık durumunda ise her bir ortak bu belgeyi ayrı ayrı sunacaktır. (Aslı)

11. İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı/yasaklı olmadığına dair taahhüt ile adres beyanını içerir yazı vermesi gerekmektedir.

12. Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)

13. İsteklinin, ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. (Aslı)

14. İhale dökümanı alındı makbuz belgesi, (Aslı)

 

(5)- İsteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır ve ihale aşamasında sözlü teklif artışları yapılırken muhammen bedel üstüne 100,00’er TL eklenmek sureti ile verilecektir. İstekliler ihaleye katılım belgelerini bir zarf içerisinde ilanda belirtilen ihale tarihi 25/10/2016 Salı Günü Saat: 10:00’ a kadar Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresine alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir. İhale saatinden sonra teslim edilen teklifler kabul edilmeyecektir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 Teklifler  posta ile gönderilmesi halinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak dış zarfın içine konularak İhale tarihi olan 25/10/2016 Salı Günü Saat: 10:00’ a kadar MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı  2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresine  iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla  gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek aksaklıklar ve gecikmeler nedeniyle tekliflerin zamanında ulaşmaması durumunda, teklifler işleme konulmayacaktır

 

 (6)- İhale Komisyonu (Manisa Büyükşehir Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR                                                                                                                                                              

 

.
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2017 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu