İhale Kayıt No
2017/2886
İhale Konusu
Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan Umum Servis Aracı “J” Plaka Satışı İhale İlanı
İhale Türü
Mal Alımı
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
10-01-2017 10:00
İhale Açıklaması

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan
Umum Servis Aracı “J” Plaka Satışı İhale İlanı

        Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde hizmet veren umum servis araçlarının denetimlerinin düzenli yapılması Hizmet kalitesinin yükseltilmesi, korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla (J) Plaka Tahsisli Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 5 ve 6, Maddelerine istinaden ve UKOME'ce 03.06.2016 tarih ve 54 sayılı kararı ile tahsisi yapılmasına ilişkin karar verilen mevcut J plakaların ilçeleri için belirlenen plaka serisine bağlı kalmak kaydıyla Soma ilçesi için (75) adet “J” Plaka satışının 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.(satılacaktır.)

(1)  a) İhale Makamı             : Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

       b) İhale Tarihi: 10/01/2017 Salı  Günü saat 10:00 (ihale  “J” Plaka 1 sıra nodan başlamak üzere yapılacaktır.)

 

S.NO

PLAKA

M.BEDEL

G.TEMİNAT

S.NO

PLAKA

M.BEDEL

G.TEMİNAT

S.NO

PLAKA

M.BEDEL

G.TEMİNAT

1

45 J 5543

25.000,00

750,00

35

45 J 5705

25.000,00

750,00

69

45 J 5739

25.000,00

750,00

2

45 J 5551

25.000,00

750,00

36

45 J 5706

25.000,00

750,00

70

45 J 5740

25.000,00

750,00

3

45 J 5554

25.000,00

750,00

37

45 J 5707

25.000,00

750,00

71

45 J 5741

25.000,00

750,00

4

45 J 5563

25.000,00

750,00

38

45 J 5708

25.000,00

750,00

72

45 J 5742

25.000,00

750,00

5

45 J 5564

25.000,00

750,00

39

45 J 5709

25.000,00

750,00

73

45 J 5743

25.000,00

750,00

6

45 J 5568

25.000,00

750,00

40

45 J 5710

25.000,00

750,00

74

45 J 5744

25.000,00

750,00

7

45 J 5569

25.000,00

750,00

41

45 J 5711

25.000,00

750,00

75

45 J 5745

25.000,00

750,00

8

45 J 5571

25.000,00

750,00

42

45 J 5712

25.000,00

750,00

 

 

 

 

9

45 J 5577

25.000,00

750,00

43

45 J 5713

25.000,00

750,00

 

 

 

 

10

45 J 5583

25.000,00

750,00

44

45 J 5714

25.000,00

750,00

 

 

 

 

11

45 J 5585

25.000,00

750,00

45

45 J 5715

25.000,00

750,00

 

 

 

 

12

45 J 5595

25.000,00

750,00

46

45 J 5716

25.000,00

750,00

 

 

 

 

13

45 J 5599

25.000,00

750,00

47

45 J 5717

25.000,00

750,00

 

 

 

 

14

45 J 5683

25.000,00

750,00

48

45 J 5718

25.000,00

750,00

 

 

 

 

15

45 J 5684

25.000,00

750,00

49

45 J 5719

25.000,00

750,00

 

 

 

 

16

45 J 5686

25.000,00

750,00

50

45 J 5720

25.000,00

750,00

 

 

 

 

17

45 J 5687

25.000,00

750,00

51

45 J 5721

25.000,00

750,00

 

 

 

 

18

45 J 5688

25.000,00

750,00

52

45 J 5722

25.000,00

750,00

 

 

 

 

19

45 J 5689

25.000,00

750,00

53

45 J 5723

25.000,00

750,00

 

 

 

 

20

45 J 5690

25.000,00

750,00

54

45 J 5724

25.000,00

750,00

 

 

 

 

21

45 J 5691

25.000,00

750,00

55

45 J 5725

25.000,00

750,00

 

 

 

 

22

45 J 5692

25.000,00

750,00

56

45 J 5726

25.000,00

750,00

 

 

 

 

23

45 J 5693

25.000,00

750,00

57

45 J 5727

25.000,00

750,00

 

 

 

 

24

45 J 5694

25.000,00

750,00

58

45 J 5728

25.000,00

750,00

 

 

 

 

25

45 J 5695

25.000,00

750,00

59

45 J 5729

25.000,00

750,00

 

 

 

 

26

45 J 5696

25.000,00

750,00

60

45 J 5730

25.000,00

750,00

 

 

 

 

27

45 J 5697

25.000,00

750,00

61

45 J 5731

25.000,00

750,00

 

 

 

 

28

45 J 5698

25.000,00

750,00

62

45 J 5732

25.000,00

750,00

 

 

 

 

29

45 J 5699

25.000,00

750,00

63

45 J 5733

25.000,00

750,00

 

 

 

 

30

45 J 5700

25.000,00

750,00

64

45 J 5734

25.000,00

750,00

 

 

 

 

31

45 J 5701

25.000,00

750,00

65

45 J 5735

25.000,00

750,00

 

 

 

 

32

45 J 5702

25.000,00

750,00

66

45 J 5736

25.000,00

750,00

 

 

 

 

33

45 J 5703

25.000,00

750,00

67

45 J 5737

25.000,00

750,00

 

34

45 J 5704

25.000,00

750,00

68

45 J 5738

25.000,00

750,00

 

 

 

 

  c) İhalenin Yapılacağı Yer: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı MASKİ Konferans  Salonu Yarhasanlar Mah.2319 Sokak No:12/c – Manisa

  d) İhale Dosyasının görülüp satın alınabileceği Yer ve şartı: İhale dokümanları MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı  2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresinde görülebileceği gibi aynı adresten 150,00 Tl bedel üzerinden satın alınacaktır.

 

(2)- Muhammen Bedel     :  Yukarı tabloda Manisa-Soma İlçesinde faaliyet gösterecek 1 Adet “J” Plaka satışı  (K.D.V. hariç)  25.000,00 TL Muhammen bedeldir.

    Geçici teminat tespit edilen 1 Adet “J” Plaka satışı muhammen bedelin 25.000,00 TL x %3 üzerinden 750,00 TL’dir.  2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

    İstekliler 75 Adet  “J” Plaka satışının her birine ayrı ayrı teklif verebilmeleri için geçici teminatı toplam muhammen bedel üzerinden vermeleri gerekir. Ayrıca, İstekliler kaç adet “J” Plaka satışına katılacaklar ise o oranda geçici teminat verecekler ve ödendi tahsilat makbuzu üzerine ihalesine katılacakları plaka harf grubunu yazdıracaklardır.  Yazılı plaka ve/veya plakalar dışındaki ihalesine katılamayacaktır.

    Toplam geçici teminat tutarı 75 Adet * 25.000,00 TL “J” Plaka satışı muhammen bedelin 1.875.000,00 TL x %3 üzerinden 56.250,00 TL’dir. 

 

(3)-İsteklilerin İhaleye bizzat kendilerinin veya vekillerinin katılması zorunludur. (J) Plaka Tahsisli Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 15. maddesi gereğince ‘J’ Plaka ve /veya ‘J’ Plakalı servis aracının ortaklık yoluyla en fazla iki gerçek veya tüzel kişi tarafından ½ hisse oranında ortaklı olabilecektir. İhaleye ortak olarak katılacaklar 4. Maddede belirtilen evrakları ortaklar kendi adlarına düzenlenmiş evrakları ayrı ayrı teklif içerisinde sunacaklardır.

 

(4)- İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler:

1.Manisa Soma İlçesi’nde ikamet etmesi ve ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)

2.Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)

3.Mevzuatı gereği bağlı olduğu İlçe Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Şoförler ve Otomobilciler Odası Kayıt Belgesi;(Ticari faaliyeti faal olanlar için)

4. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu İlçe Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

5. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin Madde (3) deki esaslara göre temin edecekleri belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

6.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

7. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi,

8. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

9. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı )

10. İsteklinin gerçek kişi olması halinde “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar ihaleye katılamayacaklardır.) Ortaklık durumunda ise her bir ortak bu belgeyi ayrı ayrı sunacaktır. (Aslı)

11. İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı/yasaklı olmadığına dair taahhüt ile adres beyanını içerir yazı vermesi gerekmektedir.

12. Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)

13. İsteklinin, ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. (Aslı)

14. İhale dökümanı alındı makbuz belgesi, (Aslı)

 

(5)- İsteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır ve ihale aşamasında sözlü teklif artışları yapılırken muhammen bedel üstüne 100,00’er TL eklenmek sureti ile verilecektir. İstekliler ihaleye katılım belgelerini bir zarf içerisinde ilanda belirtilen ihale tarihi 10/01/2017 Salı Günü Saat: 10:00’ a kadar Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresine alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir. İhale saatinden sonra teslim edilen teklifler kabul edilmeyecektir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 Teklifler  posta ile gönderilmesi halinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak dış zarfın içine konularak İhale tarihi olan 10/01/2017 Salı  Günü Saat: 10:00’ a kadar MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı  2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresine  iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla  gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek aksaklıklar ve gecikmeler nedeniyle tekliflerin zamanında ulaşmaması durumunda, teklifler işleme konulmayacaktır

 

(6)- İhale Komisyonu (Manisa Büyükşehir Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR                                                                                                                                                              

 

.
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2017 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu