İhale Kayıt No
2017/2886
İhale Konusu
Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan Umum Servis Aracı “J” Plaka Satışı İhale İlanı
İhale Türü
Mal Alımı
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
11-01-2017 10:00
İhale Açıklaması

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan
Umum Servis Aracı “J” Plaka Satışı İhale İlanı

        Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde hizmet veren umum servis araçlarının denetimlerinin düzenli yapılması Hizmet kalitesinin yükseltilmesi, korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla (J) Plaka Tahsisli Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 5 ve 6, Maddelerine istinaden ve UKOME'ce 03.06.2016 tarih ve 54 sayılı kararı ile tahsisi yapılmasına ilişkin karar verilen mevcut J plakaların ilçeleri için belirlenen plaka serisine bağlı kalmak kaydıyla Alaşehir İlçesine 50 adet ve Kula İlçesine 15 Adet “J” Plaka satışının 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.(satılacaktır.)

(1)   a) İhale Makamı             : Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

       b) İhale Tarihi: 11/01/2017 Çarşamba  Günü saat 10:00 (ihale  “J” Plaka 1 sıra nodan başlamak üzere yapılacaktır.)

 

ALAŞEHİR İLÇESİ

S.NO

PLAKA

M.BEDEL

G.TEMİNAT

S.NO

PLAKA

M.BEDEL

G.TEMİNAT

S.NO

PLAKA

M.BEDEL

G.TEMİNAT

1

45 J 4967

25.000,00

750,00

19

45 J 4985

25.000,00

750,00

37

45 J 5003

25.000,00

750,00

2

45 J 4968

25.000,00

750,00

20

45 J 4986

25.000,00

750,00

38

45 J 5004

25.000,00

750,00

3

45 J 4969

25.000,00

750,00

21

45 J 4987

25.000,00

750,00

39

45 J 5005

25.000,00

750,00

4

45 J 4970

25.000,00

750,00

22

45 J 4988

25.000,00

750,00

40

45 J 5006

25.000,00

750,00

5

45 J 4971

25.000,00

750,00

23

45 J 4989

25.000,00

750,00

41

45 J 5007

25.000,00

750,00

6

45 J 4972

25.000,00

750,00

24

45 J 4990

25.000,00

750,00

42

45 J 5008

25.000,00

750,00

7

45 J 4973

25.000,00

750,00

25

45 J 4991

25.000,00

750,00

43

45 J 5009

25.000,00

750,00

8

45 J 4974

25.000,00

750,00

26

45 J 4992

25.000,00

750,00

44

45 J 5010

25.000,00

750,00

9

45 J 4975

25.000,00

750,00

27

45 J 4993

25.000,00

750,00

45

45 J 5011

25.000,00

750,00

10

45 J 4976

25.000,00

750,00

28

45 J 4994

25.000,00

750,00

46

45 J 5012

25.000,00

750,00

11

45 J 4977

25.000,00

750,00

29

45 J 4995

25.000,00

750,00

47

45 J 5013

25.000,00

750,00

12

45 J 4978

25.000,00

750,00

30

45 J 4996

25.000,00

750,00

48

45 J 5014

25.000,00

750,00

13

45 J 4979

25.000,00

750,00

31

45 J 4997

25.000,00

750,00

49

45 J 5015

25.000,00

750,00

14

45 J 4980

25.000,00

750,00

32

45 J 4998

25.000,00

750,00

50

45 J 5016

25.000,00

750,00

15

45 J 4981

25.000,00

750,00

33

45 J 4999

25.000,00

750,00

16

45 J 4982

25.000,00

750,00

34

45 J 5000

25.000,00

750,00

17

45 J 4983

25.000,00

750,00

35

45 J 5001

25.000,00

750,00

18

45 J 4984

25.000,00

750,00

36

45 J 5002

25.000,00

750,00

 

KULA İLÇESİ

S.NO

PLAKA

M.BEDEL

G.TEMİNAT

1

45 J 7772

20.000,00

600,00

2

45 J 7773

20.000,00

600,00

3

45 J 7774

20.000,00

600,00

4

45 J 7775

20.000,00

600,00

5

45 J 7776

20.000,00

600,00

6

45 J 7777

20.000,00

600,00

7

45 J 7778

20.000,00

600,00

8

45 J 7779

20.000,00

600,00

9

45 J 7780

20.000,00

600,00

10

45 J 7781

20.000,00

600,00

11

45 J 7782

20.000,00

600,00

12

45 J 7783

20.000,00

600,00

13

45 J 7784

20.000,00

600,00

14

45 J 7785

20.000,00

600,00

15

45 J 7786

20.000,00

600,00

 

  c) İhalenin Yapılacağı Yer: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı MASKİ Konferans  Salonu Yarhasanlar Mah.2319 Sokak No:12/c – Manisa

  d) İhale Dosyasının görülüp satın alınabileceği Yer ve şartı: İhale dokümanları MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı  2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresinde görülebileceği gibi aynı adresten 150,00 Tl bedel üzerinden satın alınacaktır.

(2)- Muhammen Bedel     :  Yukarı tabloda Manisa- Kula İlçesi 20.000,00 TL x 15 Adet 'J' plakası  satışı için :  300.000,00  TL (K.D.V. hariç)  Muhammen bedel ve Alaşehir  İlçesi 25.000,00 TL x 50 Adet 'J' plakası  satışı için :  1.250.000,00  TL (K.D.V. hariç)  Muhammen bedeldir.

    Geçici teminat tespit edilen Kula İlçesi 1 Adet “J” Plaka satışı muhammen bedelin 20.000,00 TL x %3 üzerinden 600,00 TL ve Alaşehir İlçesi 1 Adet “J” Plaka satışı muhammen bedelin 25.000,00 TL x %3 üzerinden 750,00 TL’dir.  2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

    İstekliler Alaşehir İlçesi 50 Adet ve Kula İlçesi için 15  Adet  “J” Plaka satışının her birine ayrı ayrı teklif verebilmeleri için geçici teminatı toplam muhammen bedel üzerinden vermeleri gerekir. Ayrıca, İstekliler kaç adet “J” Plaka satışına katılacaklar ise o oranda geçici teminat verecekler ve ödendi tahsilat makbuzu üzerine ihalesine katılacakları plaka harf grubunu yazdıracaklardır.  Yazılı plaka ve/veya plakalar dışındaki ihalesine katılamayacaktır.

    Toplam geçici teminat tutarı;

-Alaşehir İlçesi 50 Adet * 25.000,00 TL “J” Plaka satışı muhammen bedelin 1.250.000,00 TL x %3 üzerinden 37.500,00 TL, 

-Kula İlçesi 15 Adet * 20.000,00 TL “J” Plaka satışı muhammen bedelin 300.000,00 TL x %3 üzerinden 9.000,00 TL’dir.

(3)-İsteklilerin İhaleye bizzat kendilerinin veya vekillerinin katılması zorunludur. (J) Plaka Tahsisli Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 15. maddesi gereğince ‘J’ Plaka ve /veya ‘J’ Plakalı servis aracının ortaklık yoluyla en fazla iki gerçek veya tüzel kişi tarafından ½ hisse oranında ortaklı olabilecektir. İhaleye ortak olarak katılacaklar 4. Maddede belirtilen evrakları ortaklar kendi adlarına düzenlenmiş evrakları ayrı ayrı teklif içerisinde sunacaklardır.

 

(4)- İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler:

1.Manisa Alaşehir ve Kula İlçesi’nde ikamet etmesi ve ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)

2.Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)

3.Mevzuatı gereği bağlı olduğu İlçe Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Şoförler ve Otomobilciler Odası Kayıt Belgesi;(Ticari faaliyeti faal olanlar için)

4. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu İlçe Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

5. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin Madde (3) deki esaslara göre temin edecekleri belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

6.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

7. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi,

8. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

9. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı )

10. İsteklinin gerçek kişi olması halinde “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar ihaleye katılamayacaklardır.) Ortaklık durumunda ise her bir ortak bu belgeyi ayrı ayrı sunacaktır. (Aslı)

11. İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı/yasaklı olmadığına dair taahhüt ile adres beyanını içerir yazı vermesi gerekmektedir.

12. Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)

13. İsteklinin, ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. (Aslı)

14. İhale dökümanı alındı makbuz belgesi, (Aslı)

 

(5)- İsteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır ve ihale aşamasında sözlü teklif artışları yapılırken muhammen bedel üstüne 100,00’er TL eklenmek sureti ile verilecektir. İstekliler ihaleye katılım belgelerini bir zarf içerisinde ilanda belirtilen ihale tarihi 11/01/2017 Çarşamba Günü Saat: 10:00’ a kadar Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresine alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir. İhale saatinden sonra teslim edilen teklifler kabul edilmeyecektir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 Teklifler  posta ile gönderilmesi halinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak dış zarfın içine konularak İhale tarihi olan 11/01/2017 Çarşamba Günü Saat: 10:00’ a kadar MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı  2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresine  iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla  gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek aksaklıklar ve gecikmeler nedeniyle tekliflerin zamanında ulaşmaması durumunda, teklifler işleme konulmayacaktır

 

(6)- İhale Komisyonu (Manisa Büyükşehir Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR                                                                                                                                                              

 

.
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2017 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu