Merhaba, ben yapay zeka destekli bir asistanım. Size nasıl yardımcı olabilirim?

İhale Kayıt No
2021/377616
İhale Konusu
BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR
İhale Türü
Yapım İşi
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
02-08-2021 11:00
İhale Açıklaması

BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Spor Tesislerinde Bakım Onarım Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası:2021/377616
1-İdarenin
a) Adresi:LALELİ MAHALLESİ MİMAR SİNA BULVARI NO: 242/A YUNUSEMRE/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası:2362314580-2011 - 2362387243
c) Elektronik Posta Adresi:ihale@manisa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:

Miktar: 106 Kalem İnşaat İşleri Türü: Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer:Manisa İli Tarık Almış Spor Tesisi
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 8. KAT ENCÜMEN TOPLANTI SALONU -İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-LALELİ MAH. MİMAR SİNAN BUL. NO:242 YUNUSEMRE-MANİSA
b) Tarihi ve saati:02.08.2021 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B3 Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlıktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

Teklif fiyatı puanlaması

Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

1 MBB-8 Fiba onaylı ahşap parke kaplaması yapılması (Teknik şartnamesine uygun) 1 Puan

2 MBB-15 Tarık Almış spor salonu dış cephe tadilatının yapılması 1 Puan

3 MBB-1 % 100 Saf Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması 1 Puan

4 Öz.Mek. Havuz Tes. Havuz tesisat ve donatımı işçilik, montaj bedeli, nakliye, projelendirme 1 Puan

5 Öz.Mek. Yer. Ist. Havuz gezinme terası yerden ısıtma (Px boru ve kollektörü) 1 Puan

6 MBB-9 Fiba satandartlarına uygun basketbol potası (Teknik şartnamesine uygun) 1 Puan

7 Özel-led 200 W Led Yüksek Tavan Armatürü (Yerine montajı dahil) 1 Puan

8 MBB-6 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) 1 Puan

9 MBB-4 (10x20 cm) veya (12,5x25 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli  havuz seramiği 3 mm derz aralıklı havuz kaplaması yapılması 1 Puan

10 MBB-16BOYALI DEMİR İMALATIN İKİ KAT YAĞLI BOYA İLE BOYANMASI (İSKELE VEYA PLATFORM DAHİL) 1 Puan

11 MBB-18 Galvanizli lama demiri, boru ve Q 8 mm çelik halattan projesine uygun korkuluk yapılması 1 Puan

12 hvz-ayd Havuz dibi krom spot aydınlatma ıp 68 1 Puan

13 MBB-21 (25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 1 Puan

14 Öz.Mek. Atlama Plat. Atlama platformu yükseklik 700 mm AISI 304 paslanmaz çelik 1 Puan

15 Öz.Mek. Kum Filtresi1250 mm çapında kum filtresi orta hızlı 1 Puan

16 MBB-17 Duvar ve yer seramiği sökülmesi 1 Puan

17 MBB-11 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu mesafesi aynı yönde 750 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 800 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile)(12,5 mm çift kat su emme oranı azaltılmış, yangına d 1 Puan

18 MBB-22 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) 1 Puan

19 35.170.1105 Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) 1 Puan

20 Öz.Mek. Seperatör Kulvar seperatörü 25 mt 1 Puan

21 Öz.Mek. Sirkülasyon Pompası 55 m3/h 14 mSS 5,5 hp 1 Puan

22 Öz.Mek. Su altı led Su altı led lambası 20W 12 Volt 1 Puan

23 Öz.Mek. Tutamak 12X24,5 12X24,5 tutamak 1 Puan

24 MBB-19 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) 1 Puan

25 MBB-20 40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 1 Puan

26 Öz.Mek. Taş. Izg. 25 cm Havuz kenar taşma ızgarası 25 cm havuz taşma suyu için 1 Puan

27 25.470.1101 En geniş kenarı 600 mm'ye kadar (600 mm dahil) olanlarda 0,60 mm, Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması

1 Puan

28 Öz.Mek. Taş. Izg. 20 cm Havuz kenar taşma ızgarası 20 cm çevre suyu için 1 Puan

29 MBB-3 Havuz Seramiği sökülmesi 1 Puan

30 Öz.Mek. Ø110 kür. vana Ø110 PVC küresel vana 1 Puan

31 Öz.Mek. Kumanda Pano Havuz kumanda panosu büyük havuz 1 Puan

32 Öz.Mek. Sirkülasyon Pompası 2 22,4 m3/h 3 hp 12 mSS sirkülasyon pompası 1 Puan

33 Öz.Mek. Kum Filtre kuvars kumu 1 Puan

34 MBB-12 Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) 1 Puan

35 Öz.Mek. Dozaj Pompası 2 5 lt/ 5 bar klor ve pH dozaj pompaları 1 Puan

36 Öz.Mek. Kont. Üni. Otomatik kontrol ünitesi 1 Puan

37 Öz.Mek. Merdiven Havuz merdiveni 4 basamaklı, muro tip 1 Puan

38 Öz.Mek. Kumanda Pano 2 Havuz kumanda panosu küçük havuz 1 Puan

39 Öz.Mek. Kum Filtresi 2 900 mm çapında kum filtresi orta hızlı 1 Puan

40 Öz.Mek. Olp. Mont.Olimpik aksesuarların montaj malzemeleri ile nakliye, işçilik bedelleri 1 Puan

41 MBB-5 Mermer, traverten ve andezit plaktan döşeme kaplaması sökülmesi 1 Puan

42 MBB-13 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x190x135 mm) ile duvar yapılması 1 Puan

43 MBB-14 Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe) 1 Puan

44 Öz.Mek. Sep. Ank. Seperatör ankrajı AISI 316 paslanmaz çelik 1 Puan

45 Öz.Mek. Dozaj Pompaları 18lt/6bar Klor ve Ph dozaj pompası 1 Puan

46 Öz.Mek. Sep. Askı Seperatör su üstü askı parçası AISI 316 paslanmaz çelik 1 Puan

47 HVZ-LED Havuz aydınlatmasında kullanılacak IP67 özellikli 30W Led havuz armatürü (Trafo ve bağlantı kablosu dahil) 1 Puan

48 MBB-10 Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi 1 Puan

49 Öz.Mek. Pano Tes. Su altı lambaları pano arası tesisat 1 Puan

50  MBB-7 Mevcut voleybol sahası kaplamasının sökülmesi  1 Puan

TOPLAM:                                                                                                                      50 Puan

Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80 - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklif oranları %80- % 120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı ifade eder.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-LALELİ MAH. MİMAR SİNAN BUL. NO:242 YUNUSEMRE-MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

YÜKLENİCİ: MEHMET ERDEM KOÇAK

İHALE BEDELİ: 5.535.450,00 TL

 

.
Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu