Merhaba, ben yapay zeka destekli bir asistanım. Size nasıl yardımcı olabilirim?

İhale Kayıt No
2021/416646
İhale Konusu
Manisa Büyükşehir Belediyesi Karaçay Deresi Rekreasyon Alanı Yapım İşi
İhale Türü
Yapım İşi
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
20-08-2021 11:00
İhale Açıklaması

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Manisa Büyükşehir Belediyesi Karaçay Deresi Rekreasyon Alanı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası:2021/416646
1-İdarenin
a) Adresi:LALELİ MAHALLESİ MİMAR SİNA BULVARI NO: 242/A YUNUSEMRE/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası:2362314580 - 2362387243
c) Elektronik Posta Adresi:ihale@manisa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:

Miktar:65 Kalem İnşaat İmalatları İle Rekreasyon Alanı Yapımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer:Manisa Büyükşehir Belediyesi İl Sınırları
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ LALELİ MAH. MİMARSİNAN BULVARI No:242 Kat:8 TOPLANTI SALONU YUNUSEMRE/MANİSA
b) Tarihi ve saati:20.08.2021 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B/III Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliğidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Söz konusu işte ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

Teklif fiyatı puanlaması                  

Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Birim Fiyat Cetvel Sıra No

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

 

Puan

1

2

3

5

7

9

12

13

14

15

17

18

19

23

24

25

26

29

30

31

32

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

61

62

63

64

65

 

08.2.1-01

15.435.1302

43.610.1022

32.12-047

35.140.1103

35.140.3251

Direk-1

Direk-2

Direk-3

KGM/18.189

ledline

Öz.Mek-21

Öz.Mek.-1

Öz.Mek.-13

Öz.Mek.-14

Öz.Mek.-15

Öz.Mek.-16

Öz.Mek.-2

Öz.Mek.-22

Öz.Mek.-23

Öz.Mek.-3

Öz.Mek.-5

Öz.Mek.-6

Öz.Mek.-7

Öz.Mek.-9

ÖZEL-1

ÖZEL-2

ÖZEL-3

ÖZEL-4

ÖZEL-5

ÖZEL-6

ÖZEL-7

pano-1

taş-1

15.125.1003

15.150.1004

15.150.1005

15.205.1001

15.180.1003

15.180.1004

15.160.1001

15.160.1002

15.160.1003

15.160.1004

15.550.1202

15.375.1053

15.405.1006

15.405.1602

15.435.1203

15.435.1204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50mm, Kablo Muhafaza Borusu, 250N (Metalik olmayan, yeraltına)

30x10xserbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi (her renk)

Stabilize malzemenin (08.008) titreşimli silindirle sıkıştırılarak yapı inşaatları, sınai imalatlar ve saha betonları altında temel ve temel altı dolgusu yapılması

1kV, 4x6 mm² NYY Kablo (beton kanala, direğe, duvara)

Topraklama hattı-10 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil

5x2,5 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1)

4 metre Yükseklikle Kıvrımlı Aydınlatma Direği montajı

1 metre Çim aydınlatma armatürü montajı

7 Metre Yükseklikte Tek Kollu Aydınlatma Direği montajı

Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım ve Blokaj Sökülmesi

1 metre uzunluk 6 cm genişliğinde kontrol paneli ve sürücüsü dahil rgb ledline

Nakliye, montaj, işçilik

30-10E Su köpüğü

9 lu rgb power led delikli

Paslanmaz ızgara 50x50x0.3mm (4 cm yükseklik)

Otomasyonlu elektrik kumanda panosu

Frekans kontrol cihazı

1" Vana

Sistem bağlantı elemanları

Döşeme ayağı vibrasyon contalı

Orta Hızlı kum filtresi

Sirkülasyon pompası 32m3/h

Fıskiye pompası

Paslanmaz pompa filtresi ayakları

Paslanmaz kollektör pompa için

ThermoWood Isıl işlem görmüş (185-212 C) diş budak kerestesinden 40 mm kalınlıkta Ahşap Kaplaması

EPDM YÜRÜYÜŞ YOLU KAPLAMASI (07+1,3

AHŞAP OTURMA BİRİMİ TEMİNİ VE YERİNE TESPİTİ

DEKORATİF AHŞAP KAPLAMALI FERFORJE ÇÖP KOVASI TEMİNİ VE YERİNE TESPİTİ

8 Lİ FİTNES GRUBU

ahşap kafe konteyner

Alüminyum Kompozit ahşap kaplamalı TAG -Işıklı

Çevre aydınlatmada kullanılacak pano ve şalt malzemeler ve abonelik işlemleri

10x10 cm ölçüsünde zemine döşenecek rgb kontröllü ışıklı taş kontrol paneli ve sürücüsü dahil

Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)

Ø 100 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine dösenmesi

Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması

Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması

Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil)

Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m² (10,000 kg/m² dahil)

Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması

Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması

Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması

40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

Engelli karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı <= 3600 cm², yivli-yivsiz, her renkte)

Washbeton yüzey islemli terrazo karo ile dıs mekan döseme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Sartları (Sınıf 1) Egilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Asınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey alanı <= 3600 cm²)

50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)

75x30x15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

  TOPLAM PUAN50

Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %85 - %115 aralığında (%85 ve %115 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklif oranları %85 - % 115 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

 

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı ifade eder.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-LALELİ MAH. MİMARSİNAN BULVARI No:242 Kat:7 YUNUSEMRE/MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

YÜKLENİCİ: OKANAR İNŞAAT TAAH.NAK.TUR.HAF.BE.MAM.SAN.VE  TİC. LTD. ŞTİ.

İHALE BEDELİ: 4.998.800,00 TL

.
Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu