Merhaba!
Ben sürekli geliştirilmekte olan Manisa Büyükşehir Belediyesinin yapay asistanıyım.
Size her zaman doğru bilgiyi veremeyebilirim ama yine de elimden geleni yapacağım 🙂
Size nasıl yardımcı olabilirim?

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz otomatik olarak toplanır.
Bu bilgi, güvenlik önlemlerimizi artırmak, hizmet kalitemizi iyileştirmek ve yasal gerekliliklerimizi yerine getirmek için kullanılmaktadır.
IP adresiniz, kimliğinizi doğrudan belirlemek amacıyla değil, güvenliğimizi sağlamak, dolandırıcılığı önlemek ve teknik sorunları gidermek gibi amaçlarla kullanılmaktadır.
Sohbete başladığınız an bu yükümlülüğü kabul etmiş sayılırsınız.
İhale Kayıt No
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi
İhale Konusu
TİCARİ TAKSİ ARACI ( T ) PLAKA SATIŞI İHALE İLANI
İhale Türü
Diğer
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
23-03-2022 15:00
İhale Açıklaması

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TİCARİ TAKSİ ARACI ( T ) PLAKA SATIŞI İHALE İLANI

              Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren ‘T’ plaka tahsisli veya tahsis edilecek ticari taksi araçları ve taksi duraklarında denetimin düzenli yapılması, çalışma şartlarının belirlenmesi, korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla (T) Plaka Tahsisli Ticari Taksi Araçları ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 6. Maddesinin 1. Bendine istinaden, UKOME'ce 23.11.2021 tarih ve 2021/80 sayılı kararı ile tahsisi yapılmasına ilişkin karar verilen mevcut T plakalar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.(satılacaktır.)

(1) -a) İhale Makamı           : Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

       b) İhale Tarih ve Saati: ( Aşağı tabloda belirtilen tarih ve saatlerde 1 sıra nolu “T” Plakadan başlamak üzere yapılacaktır.)

 

SIRA NO

İLÇE / MEVKİİ

PLAKA

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

 

1

YUNUSEMRE/ HOROZKÖY MAHALLESİ

 

45 T 0058

 

650.000,00 TL

 

19.500,00 TL

 

23/03/2022

 

15:00

 

2

YUNUSEMRE/ HOROZKÖY MAHALLESİ

 

45 T 0064

 

650.000,00 TL

 

19.500,00 TL

 

23/03/2022

 

15:05

 

3

YUNUSEMRE/ HOROZKÖY MAHALLESİ

 

45 T 0068

 

650.000,00 TL

 

19.500,00 TL

 

23/03/2022

 

15:10

 

4

YUNUSEMRE/ HOROZKÖY MAHALLESİ

 

45 T 0070

 

650.000,00 TL

 

19.500,00 TL

 

23/03/2022

 

15:15

 

5

YUNUSEMRE/ HOROZKÖY MAHALLESİ

 

45 T 0072

 

650.000,00 TL

 

19.500,00 TL

 

23/03/2022

 

15:20

               

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         c) İhalenin Yapılacağı Yer: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Encümen Salonu Laleli Mah. Mimar Sinan Cad. No:242 Yunusemre / Manisa

         d) İhale Dosyasının görülüp satın alınabileceği Yer ve şartı: İhale dokümanları MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2. Anafartalar Mahallesi 1537 Sokak No:4 Şehzadeler – Manisa adresinde görülebileceği gibi aynı adresten (KDV Dahil)  320,00 TL bedel üzerinden satın alınacaktır.

 

(2)- Geçici teminat, tespit edilen 1 Adet “T” Plaka satışı muhammen bedelin %3 oranı üzerinden verilir. 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

         İstekliler kaç adet “T” Plaka satışına katılacaklar ise o oranda geçici teminat verecekler ve ödendi tahsilat makbuzu üzerine ihalesine katılacakları plaka harf grubunu yazdıracaklardır. Yazılı plaka ve/veya plakalar dışındaki ihaleye katılamayacaktır.

         (T) Plaka Tahsisli Ticari Taksi Araçları ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 6. Maddesinin 4. Fıkrasına göre (1) bir işletmecinin sahip olacağı tahsisli plaka sayısı daha önceki tahsisli plakaları dahil olmak üzere toplam 3 (üç) adetten fazla olamaz.

(3)-İsteklilerin İhaleye bizzat kendilerinin veya vekillerinin katılması zorunludur.

(4)- İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler:

1. Manisa-Merkez(Şehzadeler-Yunusemre) de  ikamet etmesi ve ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)

2.Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)

3.Mevzuatı gereği bağlı olduğu İlçe Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Şoförler ve Otomobilciler Odası Kayıt Belgesi;(Ticari faaliyeti faal olanlar için)

4. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu İlçe Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)    

5.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

6. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi,

7. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumunu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı )

9. İsteklinin gerçek kişi olması halinde “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar ihaleye katılamayacaklardır.) (Aslı)

10. İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı/yasaklı olmadığına dair taahhüt ile adres beyanını içerir yazı vermesi gerekmektedir.

11. Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)

12. İhale dokümanı alındı makbuz belgesi, (Aslı)

(5)- İhale; İsteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır ve ihale aşamasında sözlü teklif artışları yapılırken muhammen bedel üstüne 500,00’er TL eklenmek sureti ile verilecektir. İstekliler ihaleye katılım belgelerini bir zarf içerisinde ilanda belirtilen ihale tarihinden 1 (bir) gün önce 22/03/2022 Salı Günü mesai bitimine kadar Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresine alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir. İhale saatinden sonra teslim edilen teklifler ile Faks, Posta ve Telgraf yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

        İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 

(6)- İhale Komisyonu (Manisa Büyükşehir Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

                                     İLAN OLUNUR                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                  Cengiz ERGÜN

                                                                                                                                                                             Belediye Başkanı

 

.
Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu