Merhaba!
Ben sürekli geliştirilmekte olan Manisa Büyükşehir Belediyesinin yapay asistanıyım.
Size her zaman doğru bilgiyi veremeyebilirim ama yine de elimden geleni yapacağım 🙂
Size nasıl yardımcı olabilirim?

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz otomatik olarak toplanır.
Bu bilgi, güvenlik önlemlerimizi artırmak, hizmet kalitemizi iyileştirmek ve yasal gerekliliklerimizi yerine getirmek için kullanılmaktadır.
IP adresiniz, kimliğinizi doğrudan belirlemek amacıyla değil, güvenliğimizi sağlamak, dolandırıcılığı önlemek ve teknik sorunları gidermek gibi amaçlarla kullanılmaktadır.
Sohbete başladığınız an bu yükümlülüğü kabul etmiş sayılırsınız.
İhale Kayıt No
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi
İhale Konusu
Alaşehir Mezbaha Tesisi ekipmanları ile birlikte 10 (On) yıl süre ile kiralanacaktır.
İhale Türü
Diğer
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
06-04-2022 15:00
İhale Açıklaması

İLAN

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İhalenin Konusu: Alaşehir İlçesi Barış Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi No:99, 1353 ada 2 Parselde kayıtlı 7.639,62 m² alan üzerinde bulunan 974 m²’den oluşan Alaşehir Mezbaha Tesisinin ekipmanları ile birlikte 10 (On) yıl süre ile kiralanması ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’ncı maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile 10 (On) yıl süre ile ihale edilecektir. (Kiralanacaktır)

Söz konusu taşınmaz, idari ve teknik şartnamesi hükümleri uyarınca kiralanacak olup, ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır.

 

İhalenin Yapılacağı Yer

Laleli Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:242 Yunusemre / MANİSA adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale Tarihi ve Saati

06 Nisan 2022 - saat 15:00

Aylık Muhammen Kira Bedeli

15.600,00 TL. + KDV

Geçici Teminatı Bedeli

56.160,00 TL.

 

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

1- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

          a) Gerçek kişiler için; Nüfus idaresinden alınacak ikametgâh belgesinin aslı, (en geç ihale tarihinden önce 30 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.)

          b) Tüzel kişiler için; Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de kabul edilecektir. )

2- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi vermek, (Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin)

4- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuzu vermek,

5- İmza sirküleri vermek:

          a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,

          b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,

          c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

6- Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

          a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa)

          b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,

          c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek,

          d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4.5 maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

7- İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,

8- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir),

9- Manisa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına ait belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı),

10- Her sayfası imzalanmış şartname örneği,

11- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

12- Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından alınacak icra takibine muhatap olmadığı ve kusurları ile sözleşmenin feshine neden olmadığına dair belge,

13- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname,

14- İsteklilerin 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşletmelerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu istekliye ait mezbaha işletme kayıt ve onay belgesini almış olmak.

15- 14. Maddesinde sunulacak olan işletme kayıt ve onay belgesinin onay süresinin ihale ilan tarihi itibariyle en az 3 yılı tamamlamış olması zorunludur. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir.

16- İsteklilerin ihale ilan tarihi itibariyle en az 1 yıl önce alınmış, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin aslı veya idarece görülmüştür onaylı sureti veya Noter onaylı suretinin verilmesi.

17- İstekliler tarafından TSE Helal Uygunluk Belgesinin aslı veya idarece görülmüştür onaylı sureti veya Noter onaylı suretinin verilmesi.

18- İstekliye ait 250.000,00 TL. (İki Yüz elli Bin Türk Lirası) den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.

            Yukarıdaki kriter mevduat ve kredi tutarı toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir.

19- İstekliye ait son üç yıllık ciro ortalamasının en az 2.500.000,00 TL.( İkibuçuk Milyon Türk Lirası ) olması şartı aranacaktır. İsteklinin ortak girişim olması halinde pilot ortağın bu şartı sağlaması yeterlidir.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

Geniş bilgi ile ihale dokümanı mesai saatleri içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL. Karşılığında satın alınabilir ya da ücretsiz görülebilir.

Taliplilerin ihale günü saat 12.00’ye kadar başvuru dosyalarını Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne teslim edebileceği gibi,  ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Büyükşehir Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. İlan olunur.

 

 

                                                                                                                      Cengiz ERGÜN

                                                                                                                          Belediye Başkanı

.
Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu