Merhaba!
Ben sürekli geliştirilmekte olan Manisa Büyükşehir Belediyesinin yapay asistanıyım.
Size her zaman doğru bilgiyi veremeyebilirim ama yine de elimden geleni yapacağım 🙂
Size nasıl yardımcı olabilirim?

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz otomatik olarak toplanır.
Bu bilgi, güvenlik önlemlerimizi artırmak, hizmet kalitemizi iyileştirmek ve yasal gerekliliklerimizi yerine getirmek için kullanılmaktadır.
IP adresiniz, kimliğinizi doğrudan belirlemek amacıyla değil, güvenliğimizi sağlamak, dolandırıcılığı önlemek ve teknik sorunları gidermek gibi amaçlarla kullanılmaktadır.
Sohbete başladığınız an bu yükümlülüğü kabul etmiş sayılırsınız.
İhale Kayıt No
2886- 35/a’ncı maddesi
İhale Konusu
Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nin 10 ( on ) yıl süre ile işletilmesi
İhale Türü
Diğer
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
24-08-2022 15:00
İhale Açıklaması

 

İLAN

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İhalenin Konusu: Manisa İli, Yunusemre İlçesi Atatürk Mahallesi Mağara Bahçe Mevkii No:38'de ve tapuda Manisa İli Yunusemre İlçesi Horozköy Mahallesi Mağara Mevkii 4350 parselde bulunan 14.100 m2’lik alanın sadece 4.402,20 m2’ lik alan üzerine kurulu Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a’ncı maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile 10 ( on ) yıl süre ile işletilmesi, kiralanması, revize edilmesi işi.

Söz konusu taşınmaz, idari ve teknik şartnamesi hükümleri uyarınca kiralanacak olup, ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır.

 

İhalenin Yapılacağı Yer                Laleli Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:242 Yunusemre / MANİSA adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale Tarihi ve Saati                      24 Ağustos 2022 - saat 15:00

Aylık Muhammen Kira Bedeli    175.000,00 TL. + KDV

Geçici Teminatı Bedeli                  630.000,00 TL.

 

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

                a) Gerçek kişiler için; Nüfus idaresinden ya da e- devlet üzerinden alınacak ikametgâh belgesi (en geç ihale tarihinden önce 30 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.)

                b) Tüzel kişiler için; Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de kabul edilecektir. )

Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

1.Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuzu vermek,

           2.İmza sirküleri vermek:

a-Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,

b-Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,

c-Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

1-Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

a-Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa)

b-Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,

c-Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek,

d-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4.5 maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İstekli, bahse konu isle ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış, tıbbi atık sterilizasyon sistemleri içerikli TS EN ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemleri, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri (iş güvenliği endüstriyel hijyen) belgelerinin asılları ibraz edilerek fotokopileri İdare’ye verilecektir.

2-İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

3-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir).

4-Manisa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına ait belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı),

5- Her sayfası imzalanmış şartname örneği.

6-2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname,

7-Manisa Büyükşehir Belediyesinden taşınmaz kiralayanlardan kira bedelinin ödenmemesi nedeni ile icra takibine muhatap olmadığına ve kusurları ile sözleşmenin feshine neden olmadığına dair 1. Hukuk Müşavirliğinden alınacak belge. (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca temin edilecektir.)

8-Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

9-Mesleki Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler: İstekli; en az 1 adet tıbbi atık sterilizasyon tesisi toplama taşıma ve işletme işini en az 5 (beş) yıl kesintisiz olarak yapmış olmak ve en az 120.000 kg/ay atık sterilize ettiğini gösterir referans belgesi veya iş bitirme belgesinin İdare’ye ibraz edecektir. (yalnız toplama ve taşıma veya yalnız sterilizasyon tesisi işletme işinin yapılmış veya yapılıyor olduğunu gösteren belgeler kabul edilmez.)

Bununla birlikte;

a-Çevre İzin ve Lisans Belgesi,

b-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü veya ilgili Belediyesinden onaylı tesisin işletim  sürecinde beyan edilen son 6 aylık sterilize edilmiş tıbbi atık miktar beyanları,

1-Ortaklık Durum Belgesi; Tüzel kişi tarafından yukarıda belirtilen belgelerin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge İdare’ye sunulur.

2-İsteklilerin tüzel kişi olması halinde, bu belgelerin kendisine veya yarıdan fazla hisseye sahip şirket ortağına ait olması gerekmektedir.

3-Yüklenici:Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin İşletilmesi için; 1 (bir) adet Tesis Sorumlusu (Tesiste çalışacak lisans mezunu teknik eleman), 1 (bir) Çevre Mühendisi, 1 (bir) Muhasebe Elemanı, 1 (bir) Bakımcı, en az 4 (dört) adet Tehlikeli  Madde  taşıyan  sürücüler  için  verilen  Sürücü  Eğitim Sertifikasına sahip şoför,  en az 4 (dört) Tıbbi atık taşıyan sürücülerin yanına vasıfsız yardımcı personel işçi, en az 2 (iki) adet Tesiste temizlikte görevli vasıfsız işçi elemanı çalıştırmak zorundadır.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

Geniş bilgi ile ihale dokümanı mesai saatleri içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir ya da ücretsiz görülebilir.

Taliplilerin ihale günü saat 12.30’ye kadar başvuru dosyalarını Çevre koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğüne teslim edebileceği gibi,  ihale saatinden önce komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Büyükşehir Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. İlan olunur.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          Cengiz ERGÜN

                                                                                                                                                                                                                         Belediye Başkanı

 

.
Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu