İhale Kayıt No
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun
İhale Konusu
YUNUSEMRE İLÇESİ MURADİYE MAHALLESİNE "T" PLAKA TAHSİSİ İHALESİ
İhale Türü
Mal Alımı
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
22-11-2017 15:30
İhale Açıklaması

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan
Ticari Taksi Aracı “T” Plaka Satışı İhale İlanı

              Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren ‘T’ plaka tahsisli veya tahsis edilecek ticari taksi araçları ve taksi duraklarında denetimin düzenli yapılması, çalışma şartlarının belirlenmesi, korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla (T) Plaka Tahsisli Ticari Taksi Araçları ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 6. Maddesinin 1. Bendine istinaden ve UKOME Genel Kurulu tarafından 20.07.2017 tarih ve 63 sayılı kararı ile tahsisi yapılmasına ilişkin karar verilen İlimiz Yunusemre ilçesi Muradiye mahallesi için (8) adet “T” Plaka satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir. (satılacaktır.)

 

(1) -a) İhale Makamı: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

       b) İhale Tarihi   : 22/11/2017 Çarşamba Günü saat 15:30 (ihale  “T” Plaka 1 sıra nodan başlamak üzere yapılacaktır.)

S.NO

PLAKA

M.BEDEL

G.TEMİNAT

S.NO

PLAKA

M.BEDEL

G.TEMİNAT

1

45 T 0008

50.000,00

1.500,00

5

45 T 0017

50.000,00

1.500,00

2

45 T 0009

50.000,00

1.500,00

6

45 T 0018

50.000,00

1.500,00

3

45 T 0011

50.000,00

1.500,00

7

45 T 0021

50.000,00

1.500,00

4

45 T 0016

50.000,00

1.500,00

8

45 T 0022

50.000,00

1.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         c) İhalenin Yapılacağı Yer: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Merkez Efendi Mah. 3819 Sokak No:80/B – Yunusemre/Manisa

         d) İhale Dosyasının görülüp satın alınabileceği Yer ve şartı: İhale dokümanları MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresinde görülebileceği gibi aynı adresten 150,00 TL bedel üzerinden satın alınacaktır.

(2)- Muhammen Bedel: Yukarı tabloda Manisa-Yunusemre ilçesi Muradiye mahallesinde faaliyet gösterecek 1 Adet “T” Plaka satışı  (K.D.V. hariç)  50.000,00 TL Muhammen bedeldir.

         Geçici teminat tespit edilen 1 Adet “T” Plaka satışı muhammen bedelin 50.000,00 TL * %3 üzerinden 1.500,00 TL’dir.  2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

         İstekliler 8 Adet  “T” Plaka satışının her birine ayrı ayrı teklif verebilmeleri için geçici teminatı toplam muhammen bedel üzerinden vermeleri gerekir. Ayrıca, İstekliler kaç adet “T” Plaka satışına katılacaklar ise o oranda geçici teminat verecekler ve ödendi tahsilat makbuzu üzerine ihalesine katılacakları plaka harf grubunu yazdıracaklardır. Yazılı plaka ve/veya plakalar dışındaki ihalesine katılamayacaktır.

         (T) Plaka Tahsisli Ticari Taksi Araçları ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 6. Maddesinin 4. Fıkrasına göre (1) bir işletmecinin sahip olacağı tahsisli plaka sayısı daha önceki tahsisli plakaları dahil olmak üzere toplam (3) üç adetten fazla olamaz.

         Toplam geçici teminat tutarı 8 Adet * 50.000,00 TL “T” Plaka satışı muhammen bedelin 400.000,00 TL * %3 üzerinden 12.000,00 TL’dir. 

 

(3)-İsteklilerin İhaleye bizzat kendilerinin veya vekillerinin katılması zorunludur.

 

(4)- İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler:

1.Manisa-Merkez(Şehzadeler-Yunusemre) İlçesi’nde ikamet etmesi ve ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)

2.Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)

3.Mevzuatı gereği bağlı olduğu İlçe Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Şoförler ve Otomobilciler Odası Kayıt Belgesi;(Ticari faaliyeti faal olanlar için)

4. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu İlçe Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)    

5.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

6. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi,

7. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumunu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı )

9. İsteklinin gerçek kişi olması halinde “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar ihaleye katılamayacaklardır.) (Aslı)

10. İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı/yasaklı olmadığına dair taahhüt ile adres beyanını içerir yazı vermesi gerekmektedir.

11. Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)

12. İhale dokümanı alındı makbuz belgesi, (Aslı)

 

 

(5)- İsteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır ve ihale aşamasında sözlü teklif artışları yapılırken muhammen bedel üstüne 100,00’er TL eklenmek sureti ile verilecektir. İstekliler ihaleye katılım belgelerini bir zarf içerisinde ilanda belirtilen ihale tarihi 22/11/2017 Çarşamba Günü Saat: 15:30’ a kadar Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresine alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir. İhale saatinden sonra teslim edilen teklifler kabul edilmeyecektir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 Teklifler  posta ile gönderilmesi halinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak dış zarfın içine konularak İhale tarihi olan 22/11/2017 Çarşamba Günü Saat: 15:30’ a kadar MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı  2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresine  iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla  gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek aksaklıklar ve gecikmeler nedeniyle tekliflerin zamanında ulaşmaması durumunda, teklifler işleme konulmayacaktır

 

(6)- İhale Komisyonu (Manisa Büyükşehir Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR                                                                                               

.
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2017 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu