İhale Kayıt No
2023/543087
İhale Konusu
ÇİFT KABİNLİ ÇOK MAKSATLI İTFAİYE ARACI İLE ÇİFT KABİNLİ İLK MÜDAHALE ÖNCÜ ARACI SATIN ALINACAKTIR
İhale Türü
Mal Alımı
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
23-06-2023 11:00
İhale Açıklaması

ÇİFT KABİNLİ ÇOK MAKSATLI İTFAİYE ARACI İLE ÇİFT KABİNLİ İLK MÜDAHALE ÖNCÜ ARACI SATIN ALINACAKTIR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çift Kabinli Çok Maksatlı İtfaiye Aracı ile Çift Kabinli İlk Müdahale Öncü Aracı Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/543087
1-İdarenin
a) Adı:MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi:LALELİ MAHALLESİ MİMAR SİNAN BULVARI NO: 242/A YUNUSEMRE/MANİSA
c) Telefon ve faks numarası:2362314580-2011 - 2362387243
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Çift Kabinli Çok Maksatlı İtfaiye Aracı ile Çift Kabinli İlk Müdahale Öncü Aracı Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:

Miktarı: 3 Adet Çift Kabinli Çok Maksatlı İtfaiye Aracı ile 1 Adet Çift Kabinli İlk Müdahale Öncü Aracı Alımı Türü: Mal Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 5 takvim günü içinde iş teslimi yapılarak 90 takvim günü içinde yüklenici tankerleri özel teknik şartnamesinde belirtilen ve istenilen özelliklerine uygun olacak şekilde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:5 takvim günü içinde başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:23.06.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7. KAT Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü-LALELİ MAH. MİMAR SİNAN BLV. NO:242/A YUNUSEMRE-MANİSA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :

İstekli en az ihalede alınacak olan araç sayısı kadar üretim kapasitesine sahip olacaktır. Ayrıca İsteklinin kendi bünyesinde kumlama ünitesi ve boya püskürtme makinesi olacak olup kapasite raporu ile belgeleyecektir.

4.3.2. Hizmet yeterlilik belgesi:

İstekli 12681 hizmet yeterlik belgesine sahip olacaktır.

4.3.3.
4.3.3.1. Kaliteye ilişkin belgelere ait bilgiler:
Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.
4.3.3.2. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İstekliden pompaya ait TS EN 1028 belgesi, TS EN 1846 - 1- 3- Belgeleri istenmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş itfaiye aracı veya itfaiye arazözü imalatı yapmak veya satışı yapmak işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

YÜKLENİCİ: AYG ÜST YAPI VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İHALE BEDELİ: 14.658.000,00 TL

 

.
Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu