Merhaba!
Ben sürekli geliştirilmekte olan Manisa Büyükşehir Belediyesinin yapay asistanıyım.
Size her zaman doğru bilgiyi veremeyebilirim ama yine de elimden geleni yapacağım 🙂
Size nasıl yardımcı olabilirim?

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz otomatik olarak toplanır.
Bu bilgi, güvenlik önlemlerimizi artırmak, hizmet kalitemizi iyileştirmek ve yasal gerekliliklerimizi yerine getirmek için kullanılmaktadır.
IP adresiniz, kimliğinizi doğrudan belirlemek amacıyla değil, güvenliğimizi sağlamak, dolandırıcılığı önlemek ve teknik sorunları gidermek gibi amaçlarla kullanılmaktadır.
Sohbete başladığınız an bu yükümlülüğü kabul etmiş sayılırsınız.
İhale Kayıt No
2886/45.Md.
İhale Konusu
9 ADET İŞYERİ 2886/45. MADDESİNE GÖRE KİRALANACAKTIR.
İhale Türü
Diğer
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
25-10-2023 15:00
İhale Açıklaması

İLAN

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Aşağıda adresi, kira süresi, metrekaresi, aylık muhammen kira bedeli, geçici teminatı, şartname doküman bedeli, ihale günü ve saati yazılı taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihale edilecektir.(Kiralanacaktır) İhale; Laleli Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:242 Yunusemre / MANİSA adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Söz konusu taşınmazlar idari şartnamesi hükümleri uyarınca kiralanacak olup, ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır.

 

Adres

Kira Süresi

Aylık Muhammen
Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

Şartname Doküman Bedeli

İhale

Tarihi

İhale

Saati

Şehzadeler İlçesi Dere Mahallesi Kumludere Caddesi No:193 adresinde bulunan Hamam

5 Yıl

474

8.500,00 TL. +KDV

15.300,00 TL.

150,00 TL.

25/10/2023

15:00

Manisa ili Gölmarmara İlçesi Yeni Cami Mahallesi Gaziler Caddesi No:41  adresinde bulunan İş yeri

 

  2 Yıl

60,3

 1.100,00 TL.

792,00 TL.

150,00 TL.

25/10/2023

15:05

Manisa ili Gölmarmara İlçesi Yeni Cami Mahallesi Gaziler Caddesi No:39  adresinde bulunan İş yeri

 

  2 Yıl

80

    750,00 TL.

540,00 TL.

82,50 TL.

25/10/2023

15:10

Manisa ili Gölmarmara İlçesi Yeni Cami Mahallesi Gaziler Caddesi No:35  adresinde bulunan İş yeri

  2 Yıl

16

750,00 TL.

540,00 TL.

82,50 TL.

25/10/2023

15:15

Manisa ili Gölmarmara İlçesi Yeni Cami Mahallesi Gaziler Caddesi No:33  adresinde bulunan İş yeri

  2 Yıl

16

750,00 TL.

540,00 TL.

82,50 TL..

25/10/2023

15:20

Manisa ili Gölmarmara İlçesi Yeni Cami Mahallesi Gaziler Caddesi No:31  adresinde bulunan İş yeri

  2 Yıl

17,15

850,00 TL.

612,00 TL.

82,50 TL.

25/10/2023

15:25

Manisa ili Gölmarmara İlçesi Yeni Cami Mahallesi Gaziler Caddesi No:29  adresinde bulunan İş yeri

  2 Yıl

16

750,00 TL.

540,00 TL.

82,50 TL.

25/10/2023

15:30

Manisa ili Gölmarmara İlçesi Yeni Cami Mahallesi Gaziler Caddesi No:25  adresinde bulunan İş yeri

  2 Yıl

84,8

850,00 TL.

612,00 TL.

82,50 TL.

25/10/2023

15:35

Manisa ili Gölmarmara İlçesi Yeni Cami Mahallesi Gaziler Caddesi No:21  adresinde bulunan İş yeri

  2 Yıl

22,32

850,00 TL.

612,00 TL.

82,50 TL.

25/10/2023

15:40

 

Taliplilerden İstenecek Belgeler   :

 

1- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

             a) Gerçek kişiler için; Nüfus idaresinden alınacak ikametgâh belgesinin aslı, (en geç ihale tarihinden önce 30 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.)

             b) Tüzel kişiler için; Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de kabul edilecektir. )

2- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi vermek, (Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin)

4- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuzu vermek,

5- İmza sirküleri vermek:

             a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,

             b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,

             c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

6- Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

             a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa)

             b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,

             c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek,

             d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4.5 maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

7- İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

8- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir).

9- Dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif, vakıf veya birlik olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, ihaleye iştirak edecek yetkilinin yetkili olduğuna dair noter tasdikli belge, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, ihaleye iştirak edecek yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

10- Manisa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına ait belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı ),

11- Her sayfası imzalanmış şartname örneği.

12- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

13- Listenin birinci sırasında yer alan Hamam için; İsteklilerin hamam sektöründe faaliyet gösterdiğine dair ilgili Meslek Odasından veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarından işletmecilik belgesi getirmek zorundadır. İstekliler belgelerin “Aslı” veya “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylatarak müracaat etmeleri zorunludur.

 

Geniş bilgi ile ihale dokümanı mesai saatleri içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden bedeli karşılığında satın alınabilir ya da ücretsiz görülebilir.

Taliplilerin ihale günü saat 12.00’ye kadar başvuru dosyalarını Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne teslim edebileceği gibi,  ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Büyükşehir Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    Cengiz ERGÜN

                                             Belediye Başkanı                   

.
Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2024 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu