Merhaba!
Ben sürekli geliştirilmekte olan Manisa Büyükşehir Belediyesinin yapay asistanıyım.
Size her zaman doğru bilgiyi veremeyebilirim ama yine de elimden geleni yapacağım 🙂
Size nasıl yardımcı olabilirim?

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz otomatik olarak toplanır.
Bu bilgi, güvenlik önlemlerimizi artırmak, hizmet kalitemizi iyileştirmek ve yasal gerekliliklerimizi yerine getirmek için kullanılmaktadır.
IP adresiniz, kimliğinizi doğrudan belirlemek amacıyla değil, güvenliğimizi sağlamak, dolandırıcılığı önlemek ve teknik sorunları gidermek gibi amaçlarla kullanılmaktadır.
Sohbete başladığınız an bu yükümlülüğü kabul etmiş sayılırsınız.
İhale Kayıt No
2024/17090
İhale Konusu
PEYZAJ DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
İhale Türü
Yapım İşi
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
02-02-2024 10:30
İhale Açıklaması

PEYZAJ DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Manisa İli Akhisar İlçesi Demiryolu Hattı Üzerinde Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/17090
1-İdarenin
a) Adı:MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi:LALELİ MAHALLESİ MİMAR SİNA BULVARI NO: 242/A YUNUSEMRE/MANİSA
c) Telefon ve faks numarası:2362314580-2011 - 2362387243
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:Manisa İli Akhisar İlçesi Demiryolu Hattı Üzerinde Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:

Miktarı: 17 kalem çeşitli miktarlarda elektrik, 21 kalem çeşitli miktarlarda inşaat ve 14 kalem çeşitli miktarlarda mekanik yapım işi Türü:Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Manisa İli Akhisar İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:02.02.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7.KAT İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ -LALELİ MAH. MİMAR SİNAN BULV. NO:242/A YUNUSEMRE-MANİSA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/XVIII Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık veya Peyzaj Mimarlığıdır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. Teklif fiyatı puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sıra No İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birim Puanı 1 ÖZEL BF-000010 Rulo Çim Temini ve Serimi (Nakliye,İşçilik ve Bakım dahil) m² 1 2 ÖZEL BF-000005 8 mm SBR üzeri 2-6 mm Epdm Zemin Kaplama Yapılması (primer astar dahil) m² 1 3 Özel-YS-03 Ø 400 Mm Entegre Contalı Buhar Kürlü (Muflu) Beton Boru İle Yağmursuyu Hattı Döşenmesi (Hendek Dolgusu Stabilize Malzeme İle)(İdare Malı Boru İle) m 1 4 15.120.1001 Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) (Nakliye dahil) m³ 1 5 15.150.1004 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) m³ 1 6 15.415.1003-Analiz01 3 cm kalınlığında idare malı açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması m² 1 7 ÖZEL-PYZJ Peyzaj Sulama Projesi GRUP 1 8 43.526.1104 Çapı 400 mm, muflu beton boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dâhil) m 1 9 56.953.1000 Bitkisel kaplama yapılacak saha üzerine 10-15 cm kalınlıkta bitkisel toprağın serilmesi m³ 1 10 ÖZEL BF-000007 Mavi Renk Katmanlı Akrilik Boyalı Alt Katmanları ile Birlikte Detay Projesine Uygun Bisiklet Yolu Yapılması m² 1 11 15.125.1003-Analiz01 Makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması m³ 1 12 74.013.0032 Tuvenan kum, çakıl veya stabilize ile dolgu yapılması m³ 1 13 ÖZEL BF-000003 Thermowood ahşap latalı beton oturma bankı temini ve montajı Adet 1 14 Özel-YS-06 Ø 600 Mm Çelik Boru İçerisinde Ø400 Mm Koruge Boru İle Yatay Delgi Yapılması m 1 15 15.435.1202 75x30x15 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) (Nakliye dahil) m 1 16 ELK-ÖZEL-1 DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ YERİNE MONTAJI (nakliye-işçilik dahil) Adet 1 17 15.160.1001 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil) (Nakliye dahil) Ton 1 18 Özel-YS-04 Ø 400 Mm Çıkışlı Yağmursuyu Muayene Bacası Teşkili (Temel Dolgusu Stabilize Malzeme İle) (İdare Malı Taban Elemanı, 35 Cm Gövde Bileziği, 60 Cm Gövde Bileziği Ve Konik İle) Adet 1 19 Özel-YS-02 D400 Kompozit Izgara Takımı İle Tekil Izgara Teşkili (Temel Dolgusu Stabilize Malzeme İle)(Yüklenici Malı Izgara İle) Adet 1 20 Özel-YS-01 Ø 200 Mm Koruge Boru İle Izgara Bağlantısı Yapılması (Hendek Dolgusu Stabilize Malzeme İle)(Yüklenici Malı Boru İle) m 1 21 15.435.1201 50x20x10 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) (Nakliye dahil) m 1 22 ELK-ÖZEL-9 ÇİM AYDINLATMA DİREK MONTAJI (Nakliye-İşçilik Dahil) Adet 1 23 15.435.1302 30x10xserbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi (her renk) (Nakliye dahil) m 1 24 ELK-ÖZEL-3 KABLO KANAL KAZISI (TUĞLASIZ EN AZ 30CM) m 1 25 35.140.3251 5x2,5 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) m 1 26 ELK-ÖZEL-2 PANO VE İÇ HATLARIN TEMİNİ YERİNDE MONTAJI DAHİL Adet 1 27 35.140.3222 4x4 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) m 1 28 ÖZEL BF-000009 Bisiklet Park İstasyonu ( Projesine Uygun) Adet 1 29 ÖZEL BF-000008 L Galvaniz Levha Temini ve Montajı m 1 30 15.190.1002-YFA Taze betonda helikopter tepsi uygulaması m² 1 31 ELK-ÖZEL-6 ENGELLİ ARAÇ SARJ İSTASYONU Adet 1 32 ÖZEL BF-000002 Demir profilli, ahşap latalı çöp kutusu temini ve montajı Adet 1 33 ELK-ÖZEL-10 AĞAÇ AYDINLATMA MONTAJI ı(Nakliye-İşçilik Dahil) Adet 1 34 43.560.1407 Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (500 dozlu, buhar küriü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil) Adet 1 35 15.435.1005 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) (Nakliye dahil) m² 1 36 35.140.1104 Topraklama hattı-16 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil m 1 37 40.135.1458 Prefabrik muayene bacası konik elemanı (h: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m) Adet 1 38 35.140.3161 3x2,5 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) m 1 39 40.135.1454 Prefabrik muayene bacası gövde bileziği (h: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m) Adet 1 40 35.170.4006 Led projetör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w. Adet 1 41 35.160.6501 Ø=50 mm PE koruge boru, Kablo Muhafaza Boruları m 1 42 35.140.1103 Topraklama hattı-10 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil m 1 43 Özel-YS-05 Her Çapta Ve Kesitte Yağmursuyu Hattının Kamera İle Görüntülenmesi m 1 44 43.560.1459 Prefabrik boyun bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil) Adet 1 45 ELK-ÖZEL-5 LED SÜRÜCÜ MONTAJ DAHİL Adet 1 46 ELK-ÖZEL-7 PROJEKTÖR DİREĞİ YERİNDE MONTAJI DAHİL Adet 1 47 40.135.1460 Prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanı (h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) Adet 1 48 ELK-ÖZEL-4 DIŞ MEKAN ŞERİT LED IP65 m 1 49 V.0502/001 Sergi alanı yapılacak alanlara çapı 6-10 cm arası dolomit (dekoratif taş) malzeme serilmesi m³ 0,5 50 ÖZEL BF-000004 Bisiklet park demiri (Elektrostatik toz boyalı) temini ve montajı Adet 0,5 51 ELK-ÖZEL-8 65X65X7 GALVANİZLİ TOPRAK ELEKTROT VE GÖMÜLMESİ Adet 0,5 52 43.560.1408 Çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre -contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil) Adet 0,5 TOPLAM : 50 Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80 - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklif oranları %80 - % 120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.


 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Yüklenici: İZTON YAPI ANONİM ŞİRKETİ

İhale Bedeli:  93.315.766,29 TL

.
Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu