Merhaba!
Ben sürekli geliştirilmekte olan Manisa Büyükşehir Belediyesinin yapay asistanıyım.
Size her zaman doğru bilgiyi veremeyebilirim ama yine de elimden geleni yapacağım 🙂
Size nasıl yardımcı olabilirim?

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz otomatik olarak toplanır.
Bu bilgi, güvenlik önlemlerimizi artırmak, hizmet kalitemizi iyileştirmek ve yasal gerekliliklerimizi yerine getirmek için kullanılmaktadır.
IP adresiniz, kimliğinizi doğrudan belirlemek amacıyla değil, güvenliğimizi sağlamak, dolandırıcılığı önlemek ve teknik sorunları gidermek gibi amaçlarla kullanılmaktadır.
Sohbete başladığınız an bu yükümlülüğü kabul etmiş sayılırsınız.
İhale Kayıt No
2023/1568189
İhale Konusu
Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar, Turgutlu , Yunusemre ve Şehzadeler İlçelerinde Prestij Caddesi Yapım İşi
İhale Türü
Yapım İşi
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
29-01-2024 11:00
İhale Açıklaması

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar, Turgutlu , Yunusemre ve Şehzadeler İlçelerinde Prestij Caddesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1568189
1-İdarenin
a) Adı:MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi:LALELİ MAHALLESİ MİMAR SİNAN BULVARI NO: 242/A YUNUSEMRE/MANİSA
c) Telefon ve faks numarası:2362314580-2011 - 2362387243
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar, Turgutlu , Yunusemre ve Şehzadeler İlçelerinde Prestij Caddesi Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:

Miktarı: 15 kalem çeşitli miktarlarda elektrik ve 21 kalem çeşitli miktarlarda inşaat yapım işi Türü:Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar, Turgutlu , Yunusemre ve Şehzadeler İlçeleri Prestij Caddesi
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:29.01.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7.KAT İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ -LALELİ MAH. MİMAR SİNAN BULV. NO:242/A YUNUSEMRE-MANİSA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/V Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliğidir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. Teklif fiyatı puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sıra No İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birim Puan 7 15.435.1002/İdare Malı 20x20x8 cm idare malı granürlü parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması m² 2 9 15.435.1203/Analiz 50x25x15 cm boyutlarında bazalt agregalı bordür döşenmesi (Nakliye Dahil) m 2 11 15.435.1302/Analiz 30x10xserbestboy cm boyutlarında bazalt agregalı beton oluk taşı döşenmesi (Nakliye dahil) m 2 8 15.435.1004/İdareMalı İdare malı 6 ve 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (herebat renk ve desende) m² 2 3 15.150.1004 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) m³ 2 5 15.415.1004/İdareMalı (Traverten) İdare Malı 3 cm Traverten ile döşeme kaplaması yapılması (işçilik) m² 2 6 15.435.1001/Analiz 40x40x6 cm boyutlarında hissedilebilir yüzeyli engelli karosu ile döşeme kaplaması yapılması (Nakliye dahil) m² 2 32 KGM/18.189 Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım ve Blokaj Sökülmesi m² 2 36 Özl.Rög. Her türlü rögar kapağının imalat kotuna getirilmesi adet 2 28 elközel-5 4 Mt Dekoratif Direk Montaj Adet 2 2 15.125.1010 63mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması m³ 2 31 elközel-8 Kablo Kanal Kazısı (Tuğlasız En Az 30 cm) m 2 27 elközel-3 4x6 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) m 2 10 15.435.1204/İdariMalı İdare Malı 75x30x15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) m 2 12 15.435.1302/İdareMalı İdare malı 30x10xserbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi (her renk) m 1 25 elközel-1 Topraklama hattı-10 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil m 1 30 elközel-7 Q 40 mm Kangal Kablo Muhafaza Borusu ve çekilmesi m 1 13 15.435.7003/Analiz 10x10x8 cm boyutlarında bazalt agregalı küptaş (begonit) ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) (Nakliye dahil) m² 1 4 15.160.1001 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil) Ton 1 1 15.120.1001 Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) m³ 1 33 KGM/18.190 Kırmataş Şose ve Asfalt Sökülmesi m³ 1 24 35.750.4002 Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: Ad.:) Adet 1 34 KGM/18.191 Bordür Sökülmesi m 1 29 elközel-6 7 Mt Dekoratif Direk Montaj Adet 1 35 Özl.Çöp Özellikleri Teknik Şartnamede Verilen Çöp Kutusu Temini ve yerine tespiti Adet 1 17 35.100.1105 En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano, Derinlik en az 400 mm (1. pano) Adet 1 16 25.305.6103/A Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) m 1 15 25.305.6102/A Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) m 1 26 elközel-2 4x10 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) m 1 14 25.305.6101/A Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) m 1 20 35.115.1020 4x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) Adet 1 22 35.125.1103 3x25 A'e kadar, Kuru tip koruyucusuz kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1) Adet 1 23 35.125.1760 Aydınlatma kontrollünde kullanılan Zaman rölesi Adet 1 21 35.115.1061 4x40 A'e kadar (300 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) Adet 1 19 35.105.1142 Üç fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) Adet 1 18 35.105.1111 25 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) Adet 1 TOPLAM : 50 Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80 - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklif oranları %80 - % 120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.


 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Yüklenici: UĞUR DORUK

İhale Bedeli: 108.580.751,00 TL

 

 

.
Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu