Merhaba!
Ben sürekli geliştirilmekte olan Manisa Büyükşehir Belediyesinin yapay asistanıyım.
Size her zaman doğru bilgiyi veremeyebilirim ama yine de elimden geleni yapacağım 🙂
Size nasıl yardımcı olabilirim?

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz otomatik olarak toplanır.
Bu bilgi, güvenlik önlemlerimizi artırmak, hizmet kalitemizi iyileştirmek ve yasal gerekliliklerimizi yerine getirmek için kullanılmaktadır.
IP adresiniz, kimliğinizi doğrudan belirlemek amacıyla değil, güvenliğimizi sağlamak, dolandırıcılığı önlemek ve teknik sorunları gidermek gibi amaçlarla kullanılmaktadır.
Sohbete başladığınız an bu yükümlülüğü kabul etmiş sayılırsınız.
İhale Kayıt No
2024/126685
İhale Konusu
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
İhale Türü
Mal Alımı
İhale Durumu
İptal Edildi
İhale Tarihi
08-03-2024 10:30
İhale Açıklaması

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Manisa Büyükşehir Belediyemiz Araçlarında Kullanılmak Üzere 2024 Yılı İhtiyacı Olan 9 Aylık Akaryakıt Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/126685
1-İdarenin
a) Adı:MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Adresi:LALELİ MAH. MİMARSİNAN BULV. 242 YUNUSEMRE/MANİSA
c) Telefon ve faks numarası:2362314580 - 2362387243
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Manisa Büyükşehir Belediyemiz Araçlarında Kullanılmak Üzere 2024 Yılı İhtiyacı Olan 9 Aylık Akaryakıt Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:

Miktarı: 900.000 Lt Euro Dizel Motorin (Dökme) Türü:Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Yüklenici; Döküm sitemi için ise İdarenin talebi doğrultusunda partiler halinde Manisa Büyükşehir Belediyesi akaryakıt istasyonuna ve belediyemize ait Akhisar, Salihli, Demirci ve Merkez şantiyelerine idarenin ön gördüğü koşullarda akaryakıt sevkiyatı yapacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01.04.2024 işe başlanacak olup 31.12.2024 tarihinde son bulacaktır. Yüklenici; Döküm sitemi için ise İdarenin talebi doğrultusunda partiler halinde Manisa Büyükşehir Belediyesi akaryakıt istasyonuna ve belediyemize ait Akhisar, Salihli, Demirci ve Merkez şantiyelerine idarenin ön gördüğü koşullarda akaryakıt sevkiyatı yapacaktır. 1- Akaryakıt nakliyesini yapacak araçlar mevzuatı gereği zorunlu olan sigortalı araçlar olacak ve bu araçların sigorta ve ruhsat fotokopileri idareye önceden verilecektir. Akaryakıt tankeri dolum tesisine idareden 1 görevli eleman ile gidecektir. Aracın getirdiği akaryakıt idarenin teknik şartnamede yazılı kontrolü ve tartısı yapıldıktan sonra idareye ait tanka boşaltılacaktır. 2-İstasyonda satış yapılan ihale konusu ürünlerden Euro dizel, ait Pompalarında takılı yazar kasa bulunan pompalardan akaryakıt verilecektir. 3-Belediyemizce alınacak petrol ürünlerinin analiz tartım ve ölçümleri akaryakıtın temin edildiği firmaya ait laboratuarlarda yapılacak ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.Ayrıca Belediyemizin 2. bir kuruluşa analiz tartım ve ölçüm yaptırma hakkı saklı kalacaktır.(masrafı firmaca karşılanmak üzere) 4- Yüklenici mal teslimini özel teknik şartnamede belirtilen usul ve esaslara göre yapacaktır. 5- Yukarıda belirtilen şartlar yerine getirilmediği takdirde sözleşmenin 34. maddesi hükümleri uygulanacaktır.
d) İşe başlama tarihi:01.04.2024 tarihinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:08.03.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7.KAT İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ -LALELİ MAH. MİMAR SİNAN BULV. NO:242/A YUNUSEMRE-MANİSA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş   Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
2- İstekli bir "  Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş  " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
3-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş  olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
4- İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi

İstekliler yukarıda sayılan belge veya belgelere ait bilgileri yeterlik bilgileri tablosunda  belirtmek zorundadır. İstekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kurallarına uygun olarak ihale sürecinde idare tarafından istenmesi halinde  idareye sunulacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirilmiş Akaryakıt Satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

-Yüklenici, bu İşin kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi sırasında gerekli olan kontrollük personeli ihtiyaç duyulan ulaşım araçlarını bedelsiz temin etmek zorundadır. Bu amaçla idare için nitelikleri idarece uygun bulunacak 1 adet binek araç (2021 model ve üstü otomatik) işin süresi boyunca tahsis edilecek olup, bu araçların her türlü işletme masrafı (yakıt,sigorta ve bakım vs. giderleri) yükleniciye ait olacaktır. -İdaremizin ihaleyi değerlendirmesinde İsteklilerce teklif edilecek son teklif birim fiyatı yetkili satıcı ve /veya bayii olduğu ürünün parekende pompa satış fiyatının üzerinde olması durumunda ihaleyi iptal etmekte serbesttir. NOT: Parekende satış Birim fiyatları KDV hariç olarak değerlendirilecektir.

.
Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu