Merhaba!
Ben sürekli geliştirilmekte olan Manisa Büyükşehir Belediyesinin yapay asistanıyım.
Size her zaman doğru bilgiyi veremeyebilirim ama yine de elimden geleni yapacağım 🙂
Size nasıl yardımcı olabilirim?

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz otomatik olarak toplanır.
Bu bilgi, güvenlik önlemlerimizi artırmak, hizmet kalitemizi iyileştirmek ve yasal gerekliliklerimizi yerine getirmek için kullanılmaktadır.
IP adresiniz, kimliğinizi doğrudan belirlemek amacıyla değil, güvenliğimizi sağlamak, dolandırıcılığı önlemek ve teknik sorunları gidermek gibi amaçlarla kullanılmaktadır.
Sohbete başladığınız an bu yükümlülüğü kabul etmiş sayılırsınız.
İhale Kayıt No
2024/505731
İhale Konusu
MADENİ YAĞ, ANTİFRİZ, ADBLUE SATIN ALINACAKTIR
İhale Türü
Mal Alımı
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
17-05-2024 10:30
İhale Açıklaması

MADENİ YAĞ, ANTİFRİZ, ADBLUE SATIN ALINACAKTIR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Büyükşehir Belediyemiz Envaterinde Kayıtlı Muhtelif Araç ve İş Makinelerinde Kullanılmak Üzere Madeni Yağ, Antifriz, Adblue Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/505731
1-İdarenin
a) Adı:MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Adresi:LALELİ MAH. MİMARSİNAN BULV. 242/A YUNUSEMRE/MANİSA
c) Telefon ve faks numarası:2362314580-2011 - 2362387243
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Büyükşehir Belediyemiz Envaterinde Kayıtlı Muhtelif Araç ve İş Makinelerinde Kullanılmak Üzere Madeni Yağ, Antifriz, Adblue Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:

Miktarı: 24 kalem 2 kısımdan oluşan madeni yağ, antifiriz ve adblue alımı Türü:Mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Mallar Manisa Büyükşehir Belediyesi Makine ve İkmal Tesisleri Ambar Deposuna teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşme imzalanmasını takip eden 5 takvim günü içinde iş teslimi yapılarak 200 (İkiYüz) takvim günü içinde malları Özel Teknik Şartnamede yazan niteliklerine uygun şekilde Manisa Büyükşehir Belediyesi Makine ve İkmal Tesisleri Ambar Deposuna teslim edilecektir. İş her halukarda 31.12.2024 tarihinde bitecektir.
d) İşe başlama tarihi:5 takvim günü içinde başlayacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:17.05.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-LALELİ MAH. MİMAR SİNAN BULV. N0.242/A YUNUSEMRE / MANİSA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Belge Adıİhale/Kısım/KısımlarAçıklamaOrtak Girişimlerde
Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesiİhale Bazındaİsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkinTek ortağın sunması yeterlidir.
üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgelerİhale Bazındaİsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenenTek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Belge Adıİhale/Kısım/KısımlarAçıklamaOrtak Girişimlerde
Standarta ilişkin belgelerİhale Bazındaİhaleye katılacak olan istekliler her iki kısım için Özel Teknik Şartnamenin Madde 3-Genel Şartlar Maddesinin 3-1.1 , 3.1.2 ibaresi ,3.2.-Genel ve Teknik Özellikler maddesinin 3.2.1.1.ibaresi ve 3.2.5.Teknik Özellikler maddesinin 3.2.5.1. ibaresinde istenilen belgelerTek ortağın sunması yeterlidir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Yüklenici: İDUĞ PETROL ÜRÜNLERİ VE OTOMOTİV YEDEK PARÇA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İhale Bedeli: 8.559.632,26 TL

.
Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu