İhale Kayıt No
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi
İhale Konusu
Alaşehir ilçesi için (90) adet “J” Plaka satışı
İhale Türü
Mal Alımı
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
15-08-2018 11:00
İhale Açıklaması

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan
Umum Servis Aracı “J” Plaka Satışı İhale İlanı

        Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde hizmet veren umum servis araçlarının denetimlerinin düzenli yapılması Hizmet kalitesinin yükseltilmesi, korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla (J) Plaka Tahsisli Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 5. ve 6. Maddelerine istinaden ve UKOME'ce 25.04.2018 tarih ve 2018/57 sayılı kararı ile tahsisi yapılmasına ilişkin karar verilen mevcut J plakaların ilçeleri için belirlenen plaka serisine bağlı kalmak kaydıyla Alaşehir ilçesi için (90) adet “J” Plaka satışının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.(satılacaktır.)

(1) -a) İhale Makamı        : Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

S.NO

PLAKA

M.BEDEL

G.TEMİNAT

S.NO

PLAKA

M.BEDEL

G.TEMİNAT

S.NO

PLAKA

M.BEDEL

G.TEMİNAT

1

45 J 4967

25.000,00

750,00

31

45 J 5016

25.000,00

750,00

61

45 J 5046

25.000,00

750,00

2

45 J 4977

25.000,00

750,00

32

45 J 5017

25.000,00

750,00

62

45 J 5047

25.000,00

750,00

3

45 J 4979

25.000,00

750,00

33

45 J 5018

25.000,00

750,00

63

45 J 5048

25.000,00

750,00

4

45 J 4983

25.000,00

750,00

34

45 J 5019

25.000,00

750,00

64

45 J 5049

25.000,00

750,00

5

45 J 4984

25.000,00

750,00

35

45 J 5020

25.000,00

750,00

65

45 J 5050

25.000,00

750,00

6

45 J 4988

25.000,00

750,00

36

45 J 5021

25.000,00

750,00

66

45 J 5051

25.000,00

750,00

7

45 J 4989

25.000,00

750,00

37

45 J 5022

25.000,00

750,00

67

45 J 5052

25.000,00

750,00

8

45 J 4990

25.000,00

750,00

38

45 J 5023

25.000,00

750,00

68

45 J 5053

25.000,00

750,00

9

45 J 4991

25.000,00

750,00

39

45 J 5024

25.000,00

750,00

69

45 J 5054

25.000,00

750,00

10

45 J 4992

25.000,00

750,00

40

45 J 5025

25.000,00

750,00

70

45 J 5055

25.000,00

750,00

11

45 J 4993

25.000,00

750,00

41

45 J 5026

25.000,00

750,00

71

45 J 5056

25.000,00

750,00

12

45 J 4994

25.000,00

750,00

42

45 J 5027

25.000,00

750,00

72

45 J 5057

25.000,00

750,00

13

45 J 4995

25.000,00

750,00

43

45 J 5028

25.000,00

750,00

73

45 J 5058

25.000,00

750,00

14

45 J 4996

25.000,00

750,00

44

45 J 5029

25.000,00

750,00

74

45 J 5059

25.000,00

750,00

15

45 J 4998

25.000,00

750,00

45

45 J 5030

25.000,00

750,00

75

45 J 5060

25.000,00

750,00

16

45 J 4999

25.000,00

750,00

46

45 J 5031

25.000,00

750,00

76

45 J 5061

25.000,00

750,00

17

45 J 5001

25.000,00

750,00

47

45 J 5032

25.000,00

750,00

77

45 J 5062

25.000,00

750,00

18

45 J 5002

25.000,00

750,00

48

45 J 5033

25.000,00

750,00

78

45 J 5063

25.000,00

750,00

19

45 J 5003

25.000,00

750,00

49

45 J 5034

25.000,00

750,00

79

45 J 5064

25.000,00

750,00

20

45 J 5004

25.000,00

750,00

50

45 J 5035

25.000,00

750,00

80

45 J 5065

25.000,00

750,00

21

45 J 5005

25.000,00

750,00

51

45 J 5036

25.000,00

750,00

81

45 J 5066

25.000,00

750,00

22

45 J 5006

25.000,00

750,00

52

45 J 5037

25.000,00

750,00

82

45 J 5067

25.000,00

750,00

23

45 J 5007

25.000,00

750,00

53

45 J 5038

25.000,00

750,00

83

45 J 5068

25.000,00

750,00

24

45 J 5008

25.000,00

750,00

54

45 J 5039

25.000,00

750,00

84

45 J 5069

25.000,00

750,00

25

45 J 5009

25.000,00

750,00

55

45 J 5040

25.000,00

750,00

85

45 J 5070

25.000,00

750,00

26

45 J 5011

25.000,00

750,00

56

45 J 5041

25.000,00

750,00

86

45 J 5071

25.000,00

750,00

27

45 J 5012

25.000,00

750,00

57

45 J 5042

25.000,00

750,00

87

45 J 5072

25.000,00

750,00

28

45 J 5013

25.000,00

750,00

58

45 J 5043

25.000,00

750,00

88

45 J 5073

25.000,00

750,00

29

45 J 5014

25.000,00

750,00

59

45 J 5044

25.000,00

750,00

89

45 J 5074

25.000,00

750,00

30

45 J 5015

25.000,00

750,00

60

45 J 5045

25.000,00

750,00

90

45 J 5075

25.000,00

750,00

       b) İhale Tarihi             : 15/08/2018 Çarşamba Günü saat 11:00 (ihale  “J” Plaka 1 sıra nodan başlamak üzere yapılacaktır.)

 

 

  c) İhalenin Yapılacağı Yer: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı MASKİ Konferans  Salonu Yarhasanlar Mah.2319 Sokak No:12/c – Manisa

  d) İhale Dosyasının görülüp satın alınabileceği Yer ve şartı: İhale dokümanları MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı  2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresinde görülebileceği gibi aynı adresten 165,00 TL bedel üzerinden satın alınacaktır.

(2)- Muhammen Bedel     :  Yukarı tabloda Manisa-Alaşehir İlçesinde faaliyet gösterecek 1 Adet “J” Plaka satışı  (K.D.V. hariç)  25.000,00 TL Muhammen bedeldir.

        Geçici teminat tespit edilen 1 Adet “J” Plaka satışı muhammen bedelin 25.000,00 TL x %3 üzerinden 750,00 TL’dir.  2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

    İstekliler 90 Adet  “J” Plaka satışının her birine ayrı ayrı teklif verebilmeleri için geçici teminatı toplam muhammen bedel üzerinden vermeleri gerekir. Ayrıca, İstekliler kaç adet “J” Plaka satışına katılacaklar ise o oranda geçici teminat verecekler ve ödendi tahsilat makbuzu üzerine ihalesine katılacakları plaka harf grubunu yazdıracaklardır. Yazılı plaka ve/veya plakalar dışındaki ihalesine katılamayacaktır.

    Toplam geçici teminat tutarı 90 Adet * 25.000,00 TL “J” Plaka satışı muhammen bedelin 2.250.000,00 TL x %3 üzerinden 67.500,00 TL’dir. 

 

(3)-İsteklilerin İhaleye bizzat kendilerinin veya vekillerinin katılması zorunludur. (J) Plaka Tahsisli Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 15. maddesi gereğince ‘J’ Plaka ve /veya ‘J’ Plakalı servis aracının ortaklık yoluyla en fazla iki gerçek veya tüzel kişi tarafından ½ hisse oranında ortaklı olabilecektir. İhaleye ortak olarak katılacaklar 4. Maddede belirtilen evrakları ortaklar kendi adlarına düzenlenmiş evrakları ayrı ayrı teklif içerisinde sunacaklardır.

 

(4)- İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler:

1.Manisa Alaşehir İlçesi’nde ikamet etmesi ve ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)

2.Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)

3.Mevzuatı gereği bağlı olduğu İlçe Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Şoförler ve Otomobilciler Odası Kayıt Belgesi;(Ticari faaliyeti faal olanlar için)

4. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu İlçe Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

5. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin Madde (3) deki esaslara göre temin edecekleri belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

6.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

7. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi,

8. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

9. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı )

10. İsteklinin gerçek kişi olması halinde “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar ihaleye katılamayacaklardır.) Ortaklık durumunda ise her bir ortak bu belgeyi ayrı ayrı sunacaktır. (Aslı)

11. İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı/yasaklı olmadığına dair taahhüt ile adres beyanını içerir yazı vermesi gerekmektedir.

12. Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)

13. İsteklinin, ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. (Aslı)

14. İhale dokümanı alındı makbuz belgesi, (Aslı)

 

(5)- İhale; İsteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır ve ihale aşamasında sözlü teklif artışları yapılırken muhammen bedel üstüne 100,00’er TL eklenmek sureti ile verilecektir. İstekliler ihaleye katılım belgelerini bir zarf içerisinde ilanda belirtilen ihale tarihi 15/08/2018 Çarşamba Günü Saat: 11:00’a kadar Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresine alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir. İhale saatinden sonra teslim edilen teklifler kabul edilmeyecektir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 Teklifler  posta ile gönderilmesi halinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak dış zarfın içine konularak İhale tarihi olan 15/08/2018 Çarşamba Günü Saat: 11:00’ a kadar MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı  2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresine  iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla  gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek aksaklıklar ve gecikmeler nedeniyle tekliflerin zamanında ulaşmaması durumunda, teklifler işleme konulmayacaktır.

 

(6)- İhale Komisyonu (Manisa Büyükşehir Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

                                     İLAN OLUNUR                                                                                                         

 

                                                              

 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                            

.
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2017 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu