İhale Kayıt No
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi
İhale Konusu
Şehzadeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Yeni Şehir Hastanesi Önüne (6) Adet, Alaşehir ilçesi yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisindeki mevcut taksi durağına (2) adet “T” Plaka satışı
İhale Türü
Mal Alımı
İhale Durumu
İptal Edildi
İhale Tarihi
31-10-2018 15:00
İhale Açıklaması

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan
Ticari Taksi Aracı “T” Plaka Satışı İhale İlanı

              Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren ‘T’ plaka tahsisli veya tahsis edilecek ticari taksi araçları ve taksi duraklarında denetimin düzenli yapılması, çalışma şartlarının belirlenmesi, korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla (T) Plaka Tahsisli Ticari Taksi Araçları ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 6. Maddesinin 1. Bendine istinaden ve UKOME'ce 20.11.2017 tarih ve 120 sayılı kararı ile tahsisi yapılmasına ilişkin karar verilen mevcut T plakaların Şehzadeler ilçesi Adnan Menderes mahallesi yeni Şehir Hastanesi önüne açılacak taksi durağı için (6) adet “T” Plaka, Alaşehir ilçesi yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisindeki mevcut taksi durağına (2) adet “T” Plaka satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.(satılacaktır.)

 

(1) -a) İhale Makamı: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

       b) İhale Tarihi   : 31/10/2018 Çarşamba Günü Şehzadeler İlçesi için saat 15:00’da Alaşehir İlçesi için 15:30’da başlayacaktır.(ihale Şehzadeler İlçesi “T” Plaka 1 sıra nodan başlamak üzere yapılacaktır.)

               

ŞEHZADELER

S.NO

PLAKA

M.BEDEL

G.TEMİNAT

S.NO

PLAKA

M.BEDEL

G.TEMİNAT

1

45 T 0023

200.000,00

6.000,00

4

45 T 0029

200.000,00

6.000,00

2

45 T 0027

200.000,00

6.000,00

5

45 T 0030

200.000,00

6.000,00

3

45 T 0028

200.000,00

6.000,00

6

45 T 0031

200.000,00

6.000,00

               

 

 

 

 

 

 

ALAŞEHİR

S.NO

PLAKA

M.BEDEL

G.TEMİNAT

S.NO

PLAKA

M.BEDEL

G.TEMİNAT

1

45 T 5803

25.000,00

750,00

2

45 T 5804

25.000,00

750,00

 

 

 

 

 

 

 

         c) İhalenin Yapılacağı Yer: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı MASKİ Konferans  Salonu Yarhasanlar Mah.2319 Sokak No:12/c – Manisa

         d) İhale Dosyasının görülüp satın alınabileceği Yer ve şartı: İhale dokümanları MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresinde görülebileceği gibi aynı adresten Alaşehir ilçesi için 80,00 TL, Şehzadeler ilçesi için 165,00 TL bedel üzerinden satın alınacaktır.

 

(2)- Muhammen Bedel: -Yukarı tabloda Manisa-Alaşehir ilçesi Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisindeki mevcut taksi durağında faaliyet gösterecek 1 Adet “T” Plaka satışı  (K.D.V. hariç)  25.000,00 TL Muhammen bedeldir.

                                  -Yukarı tabloda Manisa-Şehzadeler ilçesi Adnan Menderes mahallesi Yeni Şehir Hastanesi önünde açılacak taksi durağında faaliyet gösterecek 1 Adet “T” Plaka satışı (K.D.V. hariç) 200.000,00 TL Muhammen bedeldir.

 

         Geçici teminat Alaşehir İlçesi için tespit edilen 1 Adet “T” Plaka satışı muhammen bedelin 25.000,00 TL * %3 üzerinden 750,00 TL’dir. Şehzadeler İlçesi için tespit edilen 1 Adet “T” Plaka satışı muhammen bedelin 200.000,00 TL * %3 üzerinden 6.000,00 TL’dir. 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

 

         İstekliler Alaşehir ilçesine 2 Adet, Şehzadeler ilçesine 6 Adet  “T” Plaka satışının her birine ayrı ayrı teklif verebilmeleri için geçici teminatı toplam muhammen bedel üzerinden vermeleri gerekir. Ayrıca, İstekliler kaç adet “T” Plaka satışına katılacaklar ise o oranda geçici teminat verecekler ve ödendi tahsilat makbuzu üzerine ihalesine katılacakları plaka harf grubunu yazdıracaklardır. Yazılı plaka ve/veya plakalar dışındaki ihaleye katılamayacaktır.

 

         (T) Plaka Tahsisli Ticari Taksi Araçları ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 6. Maddesinin 4. Fıkrasına göre (1) bir işletmecinin sahip olacağı tahsisli plaka sayısı daha önceki tahsisli plakaları dahil olmak üzere toplam (3) üç adetten fazla olamaz.

 

                -Toplam geçici teminat tutarı Alaşehir İlçesi 2 Adet * 25.000,00 TL “T” Plaka satışı muhammen bedelin 50.000,00 TL * %3 üzerinden 1.500,00 TL’dir.

-Toplam geçici teminat tutarı Şehzadeler İlçesi 6 Adet * 200.000,00 TL “T” Plaka satışı muhammen bedelin 1.200.000,00 TL * %3 üzerinden 36.000,00 TL’dir. 

 

(3)-İsteklilerin İhaleye bizzat kendilerinin veya vekillerinin katılması zorunludur.

 

(4)- İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler:

1.Manisa-Alaşehir, Manisa-Merkez(Şehzadeler-Yunusemre) İlçesi’nde  ikamet etmesi ve ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)

2.Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)

3.Mevzuatı gereği bağlı olduğu İlçe Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Şoförler ve Otomobilciler Odası Kayıt Belgesi;(Ticari faaliyeti faal olanlar için)

4. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu İlçe Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)    

5.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

6. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi,

7. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumunu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı )

9. İsteklinin gerçek kişi olması halinde “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar ihaleye katılamayacaklardır.) (Aslı)

10. İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı/yasaklı olmadığına dair taahhüt ile adres beyanını içerir yazı vermesi gerekmektedir.

11. Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)

12. İhale dokümanı alındı makbuz belgesi, (Aslı)

 

 

(5)- İsteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır ve ihale aşamasında sözlü teklif artışları yapılırken muhammen bedel üstüne 100,00’er TL eklenmek sureti ile verilecektir. İstekliler ihaleye katılım belgelerini bir zarf içerisinde ilanda belirtilen ihale tarihi 31/10/2018 Çarşamba Günü Saat: 15:00’ a kadar Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresine alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir. İhale saatinden sonra teslim edilen teklifler kabul edilmeyecektir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 Teklifler  posta ile gönderilmesi halinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak dış zarfın içine konularak İhale tarihi olan 31/10/2018 Çarşamba Günü Saat: 15:00’ a kadar MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı  2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresine  iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla  gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek aksaklıklar ve gecikmeler nedeniyle tekliflerin zamanında ulaşmaması durumunda, teklifler işleme konulmayacaktır

 

(6)- İhale Komisyonu (Manisa Büyükşehir Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR                                                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                              

.
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2017 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu