İhale Kayıt No
2018/481239
İhale Konusu
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğunda Bulunan Parkların Bakım Onarımı İçin Yedek Parça ve Uluparkta Kullanılmak Üzere Oyun Grubu Alımı
İhale Türü
Hizmet Alımı
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
06-11-2018 10:00
İhale Açıklaması

OYUN GRUBU SATIN ALINACAKTIR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğunda Bulunan Parkların Bakım Onarımı İçin Yedek Parça ve Uluparkta Kullanılmak Üzere Oyun Grubu Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası:2018/481239
1-İdarenin
a) Adresi:MERKEZ EFENDİ MAH. 3819 SOKAK(NUR SOKAK)NO:80/B 45010 YUNUSEMRE/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası:2362314580 - 2362387243
c) Elektronik Posta Adresi:ihale@manisa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:

Miktar: 124 kalem yedek parça, 6 kalem macera oyunu, 5 kalem tırmanma, 1 kalem kulube, 1 kalem turnike, 1 kalem panel çit, 1 kalem tek kant kapı, 9 kalem oyuncak, 1 kalem uyarı panosu, 2 kalem kauçuk Türü: Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri:Oyun gruplarının nakliyesi yüklenici tarafından ulupark, yedek parçalar muradiye serasına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 5 takvim günü içinde iş teslimi yapılarak 60 (Altmış) takvim günüdür. Oyun gruplarının nakliyesi yüklenici tarafından uluparka, yedek parçalar muradiye serasına özel teknik şartnameye uygun şekilde teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU KAT 7 - MERKEZ EFENDİ MAH. 3819 SOK. (NUR SOKAK) 80/B YUNUSEMRE / MANİSA
b) Tarihi ve saati:06.11.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deeneyim belgesi
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birini sunarak tevsik edecektir.

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler aşağıda belirtilen standarda ilişkin belgeleri teklifleriyle beraber sunacaklardır:

 1. TS EN 1176-1 (Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )
 2. TS EN 1176-2 Salıncaklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
 3. TS EN 1176-3 Kaydıraklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
 4. TS EN 1176-6 Sallanma Elemanları için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
 5. TS EN 1176-5 Atlıkarıncalar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metodları (İhale dosyasındaki modeller modeli sunulan tse evrağındaki modeller arasında olması gereklidir.)
 6. TS EN 1176-11 Havada Asılı Ağlarla İlgili Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Metodları (istenen ipli tırmanma modeli sunulan tse evrağındaki modeller arasında olması gereklidir.)
 7. TS EN 16630 (Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları- Güvenlik gereklilikleri ve test metotları)
 8. TS EN 1177 Çarpma Etkisini Azaltan Zemin Düzenlemeleri/Kritik Düşme Yüksekliğinin Belirlenmesi standardıyla ilgili kalite evrağı

 

 • TS EN ISO 105 -B02 Suni ışığa karşı renk haslığı testinde polietilen ürünlere ait (kaydırak,korkuluk vb. tüm polietilen parçaların) gri skala değeri sarı,kırmızı,mor, mavi,turuncu, yeşil renkler için (1-5) üzerinden 5 (en iyi ) , mavi skala değeri sarı,kırmızı, mor, mavi,turuncu, yeşil renkler için 6 (en iyi) olmalıdır .Bu test türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.
 • TS EN 71-3:2013+A1:2014 ‘e göre polietilen madde içeriğinde çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)
 • TS EN 71-2+A1:2014-04 oyuncak güvenliği polietilen malzemeler (kaydırak,korkuluk, tünel vb. oyun grubundaki polietilen parçalar) için olumlu yanmazlık test raporu (rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)
 • Polietilen malzemeler (kaydırak,korkuluk, tünel vb. oyun grubundaki polietilen parçaların) olumlu fitalat testi(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.), test sonucu toplamı<1000 ppm (milyonda bir,%0,1) olmalıdır.
 • TS EN 71-3:2013+A1:2014 ‘e göre ip malzeme  içeriğinde çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)
 • TS EN 71-2+A1:2014-04 oyuncak güvenliği ip malzemeler için olumlu yanmazlık test raporu(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)
 • İp malzemeler için olumlu fitalat testi(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.), test sonucu toplamı < 1000 ppm olmalıdır.
 • AfPS GS 2014:01 normuna uygun PAH Testini (platform kaplamasında kullanılan malzeme için,metal üzeri plastisol kaplama malzemesi) (rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)
 • TS EN 71-3:2013+A1:2014 ‘e göre kompozit  madde (oyun grupları boru kaplamasında kullanılan) içeriğinde çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)
 • TS EN 71-2+A1:2014-04 oyuncak güvenliği kompozit malzemeler (oyun grupları boru kaplamasında kullanılan)  için olumlu yanmazlık test raporu(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)
 • Kompozit malzemeler (oyun grupları boru kaplamasında kullanılan)  için olumlu fitalat testi rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.) , test sonucu  < 100 ppm  (milyonda bir,% 0,1) olmalıdır.
 • TS EN 71-2+A1:2014-04 oyuncak güvenliği fitness aletlerinde kullanılacak plastik malzemeler için yanmazlık olumlu test raporu(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)
 • Fitness aletlerinde kullanılan plastik malzemeler için olumlu fitalat testi(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)
 • TS EN 71-3:2013+A1:2014 ‘e göre fitness aletlerinde kullanılan plastik malzemelerin içeriğinde çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu (rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)
 • AfPS GS 2014:01 normuna uygun PAH Testini (fitness ekipmanlarında kullanılacak enjeksiyon plastik malzemeler için ) (rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)
 • Fitness aletlerinde kullanılan sarı plastik malzemelerin EN 71-3:2013 normuna uygunluğunu gösteren toksik element analizi(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)
 • Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş kumlama+astarlı (marin boyalı)metal ürünlerin TS EN ISO 12944-6  standardına uygun olarak yüksek korozyon sınıfına göre   TS EN ISO 9227 standardı gereğince  1440 saat nötral tuz püskürtme testinin başarılı ve  TS EN ISO 6270-1 standardı gereğince 720 saat neme dayanıklılığının tayini ve  açık hava şartlarında korozyona karşı dayanıklı olduğunu gösteren olumlu test (rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.),bu rapor ,kumlama üzeri astar+ elektrostatik boyalı metal borular için geçerli olmalıdır.

İhale Teknik şartnamesinde yer alan ürünlerden;

*Fitness Aleti Kol Çevirme Diski 1 ADET

*Mekik için PE Gövde 1 ADET

*Tahterevalli Koltuğu 1 ADET

*Kaplumbağa Tırmanma Ürününden  1 ADET

*Mancınık Salıncak ürününde kullanılacak teknik şartnamede anlatılan 165 lik kompozit kaplamalı borulardan 20 cm boru kesiti 1 adet

*Ağaç Ev ürününde kullanılacak teknik şartnamede anlatılan 114 ‘lük kompozit kaplamalı borulardan 20 cm boru kesiti 1 adet

*İp Parkuru Ara Oyunlarında kullanılacak 18 mm çelik çekirdekli halattan 20 cm kesit

İstenilen numuneler ihale saatinden önce idaremize teslim edilecek, ürünler ile ilgili teslim tutanağı düzenlenecek bu teslim tutanağı ihale dosyasına eklenecektir.

İhale sonuçlandıktan sonra en düşük fiyat esasına göre ilk firmadan başlamak üzere numuneler kontrol edilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş ÇOCUK OYUN GRUBU ,SPOR ALETLERİ ve YEDEK PARÇALARI ALIMI işi benzer iş olarak değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 155 TRY (Türk Lirası) karşılığı MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAT 5- MERKEZ EFENDİ MAH. 3819. SOK. ( NUR SOKAK ) NO:80/B YUNUSEMRE / MANİSA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - MERKEZ EFENDİ MAH. 3819 SOK. (NUR SOKAK) 80/B YUNUSEMRE / MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

PARKFİT KENT EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Sözleşme Bedeli:1.784.000,00-TL

.
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2017 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu