İhale Kayıt No
2019/1160
İhale Konusu
MBB Sınırları İçerisinde Uçkun ve Rezidüel Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı
İhale Türü
Mal Alımı
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
07-02-2019 10:00
İhale Açıklaması

BİYOSİDAL ÜRÜN SATIN ALINACAKTIR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MBB Sınırları İçerisinde Uçkun ve Rezidüel Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası:2019/1160
1-İdarenin
a) Adresi:MERKEZ EFENDİ MAH. 3819 SOKAK(NUR SOKAK)NO:80/B YUNUSEMRE/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası:2362314580-2011 - 2362387243
c) Elektronik Posta Adresi:ihale@manisa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:

Miktarı: 1. Kısım 13000 lt, 2. Kısım 15000 lt, 3. Kısım 500 lt, 4. Kısım 5000 lt, 5. Kısım 2000 lt, 6. Kısım 5000 ad, 7. Kısım 200000 m, 8. Kısım 200 adet, 9. kısım 500 adet,10.Kısım 700 kg biyosidal ürün alımı Türü: Mal Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri:Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Kırtık Mezarlığı İlaçlama Deposuna Teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalanmasını takip eden 5 gün içinde iş teslimi yapılarak 30 (Otuz) takvim günü içinde ilaçları Özel Teknik Şartnamede yazan niteliklerine uygun şekilde Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Kırtık Mezarlığı İlaçlama Deposuna teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Toplantı Salonu Merkez Efendi Mah. 3819 Sok. (Nur Sok.) No:80/B Yunusemre/MANİSA
b) Tarihi ve saati:07.02.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1.Ürünler Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olmalıdır. Eğer ürün ithal ise yine Sağlık Bakanlığı tarafından ithaline müsaade edilmiş olmalıdır. Bu belgeler “noter onaylı”  veya “aslı idarece görülmüştür” onaylı olarak ihale dosyasında sunulmalıdır.
2.Teknik şartnamenin 2.6. maddesinde bulunan tuzakların üzerinde Manisa Büyükşehir Belediyesinin logosu basılı olmalıdır.
3.Ürünlerin, Sağlık Bakanlığı’nca verilmiş olan etiket örneği  “noter onaylı” veya  “aslı idarece görülmüştür” onaylı olarak ihale dosyasında sunulmalıdır.
4.Ürünlerin, ruhsat sahibi veya üretici firmadan almış olduğu satış yetki belgesi “noter onaylı”  veya “aslı idarece görülmüştür” onaylı olarak ihale dosyasında sunulmalıdır.
5.Ürünlerin hektar maliyetleri hesaplanırken uygulama dozlarında farklılık bulunursa ; inteksitit kalemleri için Dünya Sağlık Örgütünün WHO/ CDS/ NTD/ Whopes/ GCDDP/ 2006.1 yayımındaki tabloda belirtilen oranların en düşük dozu baz alınarak hesaplanacaktır.
6.Ürünlerin Güvenlik Belgesi (MSDS ) sunulmalıdır.
7.İstekliler maliyet hesaplamalarını ihale dosyası içinde sunacaklardır.
8.Teknik Şartnamenin 2.7. maddesinde bulunan karasinek ipi için Türkçe broşür sunulmalıdır.Diğer biyosidal ürünler için istenilen belgelerden muaftır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

Adayın imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

1. Kısım, 2. Kısım, 3. Kısım , 4. Kısım  için Hektar Maliyeti baz alınacak olup, Hektar Maliyet hesabında onaylı etiketine göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıda yazılı formül üzerinden yapılacak hesaplama sonrası en düşük hektar maliyet sahibi üzerinde bırakılacaktır. Hektar maliyeti= 1 litre İlacın Fiyatı / 1 litre ilacın ilaçladığı alan(Ha) Örnek: 1.) Teklif sahibi: 1 litre İlaç: 10,00 TL fiyat ile 20 Hektar alan ilaçlamış olsun; 2. )Teklif Sahibi: 1 Litre İlaç: 12.00 TL fiyat ile 30 hektar alan ilaçlamış olsun; 1. Numaralı istekli Hektar maliyeti:10,00/ 20= 0,50 TL /1 hektar maliyet 2. Numaralı istekli Hektar maliyeti:12,00/ 30= 0,40 TL/ 1 hektar maliyet: olarak hesaplanacağından 2 numaralı isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.
5. Kısım ve 8. Kısım  için Metrekare Maliyeti baz alınacak olup, Metrekare Maliyet hesabında onaylı etiketine göre, ekonomik en açıdan en avantajlı teklif aşağıda yazılı formül üzerinden yapılacak hesaplama sonrası en düşük metrekare maliyet sahibi üzerinde bırakılacaktır. metrekare maliyeti= 1 Lt. İlacın Fiyatı / 1 litre ilaçla ilaçlanan alan genişliği (m2) Örnek: 1.) Teklif sahibi: 1 Lt. İlaç: 10,00 TL fiyat ile 20 m2 alan ilaçlamış olsun; 2. )Teklif Sahibi: 1Lt. İlaç: 12.00 TL fiyat ile 30 m2 alan ilaçlamış olsun; 1. Numaralı istekli m2 maliyeti:10,00/ 20= 0,50 TL /1 m2 maliyet 2. Numaralı istekli m2 maliyeti:12,00/ 30= 0,40 TL/ 1 m2 maliyet: olarak hesaplanacağından 2 numaralı isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.
6. , 7. , 9. , 10. Kısımlar en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 155 TRY (Türk Lirası) karşılığı MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - MERKEZ EFENDİ MAH. 3819 SOK. (NUR SOKAK) 80/B YUNUSEMRE / MANİSAadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İhale İşleri Şube Müdürlüğü - MERKEZ EFENDİ MAH. 3819. SOKAK ( NUR SOKAK )NO: 80/B Kat:5 YUNUSEMRE / MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

1.KISIM AGROFORCE KİMYA TARIM ZİRAİ İLAÇ MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sözleşme Bedeli: 741.000,00-TL

2.KISIM, 4.KISIM PROMİSE ÇEVRE SAĞLIĞI İLAÇLARI VE HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET Sözleşme Bedeli: 5.080.000,00-TL

3.KISIM, 6.KISIM  ENTOKİM ÇEVRE SAĞLIGI HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sözleşme Bedeli: 213.250,00-TL

7.KISIM, 9.KISIM AREL BİYOSİDAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sözleşme Bedeli: 107.750,00-TL

5.KISIM  BİZ KİMYA İLAÇ MAKİNMÜH.İNŞ.İTH.İHRASAN.VE TİC.LTD. Sözleşme Bedeli: 95.200,00-TL

10.KISIM LİMON GRUP ÇEVRE SAĞLIĞI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Sözleşme Bedeli: 17.990,00.TL

8.KISIM ENVİROTEK ÇEVRE SAĞLIĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sözleşme Bedeli: 66.600,00-TL

.
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2017 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu