İhale Kayıt No
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi
İhale Konusu
Selendi-Kula, Selendi-Salihli, Selendi-Turgutlu ve Selendi-Manisa taşıma Hattın Kiraya Verilmesi İşi İhale İlanı
İhale Türü
Hizmet Alımı
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
27-02-2019 15:00
İhale Açıklaması

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan
Özel Toplu Taşıma Hattı Çalıştırılmak Üzere

Hattın Kiraya Verilmesi İşi İhale İlanı

 

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca yaptırılan Ulaşım Master Planları çerçevesinde “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” hükümlerine göre UKOME Genel Kurulunun 28/12/2018 tarih ve 2018/136 sayılı kararı doğrultusunda Selendi-Kula, Selendi-Salihli, Selendi-Turgutlu ve Selendi-Manisa taşıma hatlarında 5378 Sayılı Engelliler Hakkındaki Kanun gereği Engelli Erişebilirliği bulunan, 2017 model ve üzeri 6.00-6,30 metrajında, elektronik bilet kullanabilmek için Elektronik kart okuyucusuna  (Validatör) sahip (5) adet toplu taşıma aracının toplu taşıma hizmeti vermek üzere 3 Yıl süreyle kiraya verilmesi işinin ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

 

(1) -a) İhale Makamı        : Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

       b) İhale Tarih ve Saati: 27/02/2019 Çarşamba günü saat 15:00

 

c) İhalenin Yapılacağı Yer: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu Merkezefendi Mah.3819 Sokak No:80/b Yunusemre – Manisa

d) İhale Dosyasının görülüp satın alınabileceği Yer ve şartı: İhale dokümanları MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı  2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresinde görülebileceği gibi aynı adresten 55,00 TL bedel üzerinden satın alınacaktır.

 

(2)- Muhammen Bedel     :  5 Adet aracın tamamı için 3 (Üç) Yıllık hat kiralama muhammen bedeli  5.000,00-TL(%18 KDV hariç) olup, muhammen bedelin % 3’ü oranında (150,00-TL) 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun geçici teminat verilmesi zorunludur.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

 

 

(3)- İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler:

 

a) İsteklinin Selendi İlçesinde kurulmuş olan taşıma birlik veya kooperatifi adına belgesi ve adres beyanının olması,

b) Taşıma birlik veya kooperatiflerin imza ve yetki sirkülerinin veya taşıma birlik veya kooperatiflerin adına girişimde bulunacak kimselerin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletnamenin ibraz edilmiş olması,

c) İsteklinin 2886 sayılı yasaya göre cezalı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısının (2886 sayılı yasaya göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar) dosyasına eklenmesi,

ç) Taşıma birlik veya kooperatiflerin üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili hususları gösteren kayıtlı belgeler ile birlikte halen faaliyette olduğuna dair Ticaret Odası faaliyet belgesi veya Ticaret Odası siciline kayıtlı olduğuna dair alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,

d) Araç ruhsat fotokopileri,

e) Manisa Karta entegre olabilecek Elektronik Kart Okuyucusu(validatör) bulunduğuna dair belge yada sözleşme,

f) Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir.

g) İhale dokümanı alındı makbuz belgesi.

 

(4)- İstekliler tekliflerini 5 (Beş) adet araç için 3 Yıllık KDV hariç olarak vereceklerdir. İhaleye çıkılan hattaki toplam 5 (Beş) adet araç sayısı üzerinden tamamına toplu teklif verilmesi gerekmektedir.

İstekliler ihaleye katılım belgelerini bir zarf içerisinde ilanda belirtilen ihale tarihinden 1 (bir) gün önce 26/02/2019 Salı Günü mesai bitimi Saat: 17:00’a kadar Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresine alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir. İhale saatinden sonra teslim edilen teklifler ile Fax, Posta ve Telgraf yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

 

 İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 

 

(6)- İhale Komisyonu (Manisa Büyükşehir Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

                          İLAN OLUNUR                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                  

.
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2017 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu