Merhaba!
Ben sürekli geliştirilmekte olan Manisa Büyükşehir Belediyesinin yapay asistanıyım.
Size her zaman doğru bilgiyi veremeyebilirim ama yine de elimden geleni yapacağım 🙂
Size nasıl yardımcı olabilirim?

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz otomatik olarak toplanır.
Bu bilgi, güvenlik önlemlerimizi artırmak, hizmet kalitemizi iyileştirmek ve yasal gerekliliklerimizi yerine getirmek için kullanılmaktadır.
IP adresiniz, kimliğinizi doğrudan belirlemek amacıyla değil, güvenliğimizi sağlamak, dolandırıcılığı önlemek ve teknik sorunları gidermek gibi amaçlarla kullanılmaktadır.
Sohbete başladığınız an bu yükümlülüğü kabul etmiş sayılırsınız.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
Anasayfa > Kişisel Verilerin Korunması Kanunu >

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

1.GİRİŞ

Veri sorumlusu olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi (Belediye) için vatandaşları, çalışanları ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu manisa büyükşehir belediyesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (Politika) ile hedeflenen; Belediye ile ilişki kuran vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurum çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (Kanun) ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için Belediye tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

2. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI

Bu Politikanın temel amacı, Belediye tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda belediyemizin ilişkili olduğu kişilere karşı şeffaflık sağlamak ve ilgili kişileri kişisel verilerin işlenmesi konusunda aydınlatmaktır.

Bu Politika kapsamı; vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerine ilişkindir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1 Kişisel Verilerin Korunması

Belediyemiz, Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu kapsamda Belediyemiz Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik idari ve teknik tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

3.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında özel önem atfedilmiştir. Kanun’un 6. maddesi uyarınca “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler (Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler) sağlık, cinsel hayat, ile biyometrik ve genetik veriler (Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler) olarak belirlenmiştir. Belediye tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler özel nitelikli kişisel veriler bakımından Kurul’un 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı’nda öngörülen yeterli önlemler  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Politikası içerisinde açıklanan kapsamda alınmakta ve bu doğrultuda yürütülen çalışmalar Belediye bünyesinde gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde takip edilmekte ve denetlenmektedir.

3.3 Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi ve Kurum Personellerinin Eğitimi

Belediye bünyesinde Kişisel Veri Koruma Komitesi mevcuttur. Komite, veri sorumlusu olan Belediye adına, Kanunun 12. maddesinden kaynaklanan görevi gereği, kendi kurum veya kuruluşunda Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri bizzat yapmakta ve ihtiyaç halinde yetkin kuruluşlardan destek almak suretiyle yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçlarına göre, tespit edilen ihlaller, olumsuzluklar ve uygunsuzluklar komite içerisinde yer alan sorumlulara bildirilmekte ve bu hususlar nezdinde gereken tedbirleri aldırmaktadır. Belediye tarafından dışarıdan bir hizmet alınan gerçek veya tüzel kişilere kişisel verilerin aktarılması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümler içeren ek sözleşmeler yapılmaktadır. Bunlarla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olmayan, 4857 Sayılı İş Kanunu’na ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na tabi olan veya Manisa Büyükşehir Belediyesi iştirakinden hizmet alınması sonucu çalışan personelleri ile kişisel verilerin korunması tedbirlerine uyulmasına yönelik sözleşmeler yapmaktadır.  Manisa Büyükşehir Belediyesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na tabi çalışan personeller bakımından ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26/12/2019 tarihli ve 2019/393 sayılı Kararı doğrultusunda hareket etmektedir. Bu kapsamda çalışanlara kişisel verilerin korunması hakkı kapsamında uymaları gereken usul ve esaslara dair ve yükümlülüklerini hatırlatan bilgilendirici mahiyette bir metin tebliğ edilmektedir.

Belediye, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için çalışanlarına, gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Belediye, Anayasa’nın 20. maddesine ve Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Belediye, kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. Belediye, Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aydınlatmakta ve rıza alınması gereken durumlarda ilgili kişilerinden rızalarını talep etmekte ve rızaları doğrultusunda bu kişisel verileri aşağıda belirtilen kriterleri esas alarak işlemektedir.

4.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Belediye, kişisel verilerin işlenmesinde yasal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile kamusal güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca belediye veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin haklarını dikkate almaktadır.

4.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, belediye açısından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması açısından gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasında Belediye azami özen yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Bu sebeple belediye tarafından kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için bütün iletişim kanalları açıktır ve bu hususlarda gerekli tedbirleri almaktadır.

4.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Belediye, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Belediye, yürütmekte olduğu faaliyet ile bağlantılı ve faaliyetleri ve kamusal hizmetleri için gerekli olan kadar kişisel veri işlemektedir.

4.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Belediye, kişisel verileri, ilgili ve işinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar dahilinde işlemektedir. Bu sebeple belediye, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

4.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Belediye, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya kurum politikaları gereği işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, belediye öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan ve Belediye’nin saklama politikasında belirtilen süre kadar saklamaktadır. Belediye kişisel veri envanterindeki saklama sürelerini esas almakta olup, burada belirtilen süreler sonunda Kanun kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde kişisel veriler, verinin niteliğine ve kullanım amacına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel verisi işlenen ilgili kişinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca biridir. Açık rıza dışında, kanunda belirtilen şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 5.2 başlığı (Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

5.1 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

a) İlgili kişinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri ilgili kişinin açık rızasıdır. Kişisel ilgili kişinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Aşağıda sayılan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda ilgili kişinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilmektedir.

b) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

 İlgili kişinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.

c) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

d) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

 İlgili kişinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

e) Belediyenin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Belediyemizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

f) Kişisel İlgili kişinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

 İlgili kişinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

g) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

h) Belediyenin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Belediyemizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

5.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler Belediyemiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

a) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.

b) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Belediye, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın EK-2 (“EK 2- Belediye Tarafından İşlenen Kişisel Veriler ve Amaçları”) dokümanından ulaşılması mümkündür. Bununla beraber işlenen kişisel verilere ilişkin genel amaçlar kayıtlı olunan Veri Sorumluları Sicili’nde de bahsedilmiştir.

7. İLGİLİ KİŞİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Belediye, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda belediye, veri sorumlusunun kimliği, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin sahip olduğu haklar konusunda ilgili kişinin niteliğine ve veri işleme sürecine göre aydınlatma yapmaktadır. Bu kapsamda belediye içerisinde ve ortak kullanım alanlarında kolayca görebilecekleri ön aydınlatma bilgilendirmeleri ve aydınlatma metinleri yerleştirmiştir. Belediye web sitesinde bu politika ile birlikte süreç ve kişi bazlı aydınlatma metni, çerez politikası, başvuru formu da yayınlanmıştır.

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Belediye, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, ilgili kişinin kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Bu kapsamda;

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Belediye’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Belediye’nin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler için; kanunlarda öngörülen hâllerin varlığı ise;
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi kapsamında yetkili kişi kurum kuruluşlarla paylaşılması gerekliliği var ise;

aktarılmaktadır.

9. BELEDİYE TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

Belediye hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak ilgili kişinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Belediyemiz bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın EK-3 (“EK 3- Belediyemiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları”) dokümanından ulaşılması mümkündür.

10.BELEDİYE KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

Belediye nezdinde, Belediye’nin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanunu’nun 5. maddesinde ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, Kanun’da belirtilen genel ilkelere ve Kanun’da düzenlenen tüm yükümlülüklere uyularak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, ilgili kişiler aydınlatılmak suretiyle işlenmektedir.

Belediye, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yürürlüğe sokulan Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği uyarınca kişisel veri envanteri oluşturmuştur. Bu veri envanterinde veri kategorileri, verinin kaynağı, veri işleme amaçları, veri işleme süreci, verilerin aktarıldığı alıcı grupları ve saklama süreleri yer almaktadır. Bu kapsamda belediye kişisel veri envanteri içerisinde aşağıdaki veri kategorilerinde yer alan kişisel veriler bulunmaktadır.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

Kimlik Verisi

Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

İletişim Verisi

Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.

Görsel ve İşitsel Veri

Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.

Lokasyon Verisi

Bu veri kategorisi bulunduğu yerin konum bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Özlük Verisi

Bu veri kategorisi kişilere ait bordro bilgileri, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Finansal Veri

Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Mesleki Deneyim

Kişinin mesleğine, mesleki tecrübelerine ve eğitim bilgilerine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

Müşteri İşlem Verisi

Bu veri kategorisi çağrı merkezi kayıtları, fiş, alındı belgesi, kıymetli evrak bilgileri ve fatura bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Hukuki İşlem Verisi

Bu veri kategorisi adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

İşlem Güvenliği Verisi

Kişiye ait IP bilgisi, log kaydı ve çerezler gibi işlem güvenliği verilerinin bulunduğu veri grubudur.

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi

Kişiye ait kamera kayıtları, giriş çıkış kayıtları gibi fiziksel mekan güvenliği verilerinin bulunduğu veri grubudur.

Sendika Üyeliği

Kişinin üyeliğinin bulunduğu sendika bilgisini içermektedir.

Siyasi Parti Bilgileri

Bu veri kategorisi kişinin siyasi parti bilgisini içermektedir.

Risk Yönetimi

Bu veri kategorisi teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Ceza Mahkumiyeti Verisi

Kişinin geçmişinde aldığı kamusal ve cezai yaptırımlara ilişkin veri grubudur

Sağlık Verisi

Kişinin sağlık verilerine ilişkin veri grubudur.

Diğer

Veri Sorumluları Sicili’nde kategorize edilmeyen Askerlik Durum Bilgisi, Araç Plaka Bilgisi, Tapu Kaydı, Bilgisi verilerini ifade etmektedir.

11. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Belediye, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülen durumlarda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler Belediye’nin o veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlı olarak, Belediye’nin uygulamaları ve kamu teamülleri uyarınca saklanmasını gerektiren süre kadar saklamaktadır

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde, KVK Kanunu’nun 7. maddesinde ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yürürlüğe konulan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Belediye’nin politikalarına istinaden veya ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Belediye bu konuda yönetmelik hükümlerine göre bir politika oluşturmuş olup, bu politika uyarınca hareket etmektedir.

12. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI

Belediye, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak   ilgili kişinin haklarını kendisine bildirmekte ve 11. maddede düzenlenen bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel verisi işlenen ilgili kişiye yol göstermektedir ve Belediye, ilgili kişilerin haklarının değerlendirilmesi ve ilgili kişilere gereken bilgilendirmenin yapılması için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun  13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

12.1 Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları

Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

12.2. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, bu konularda 12.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler:

a. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

b. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

c. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarati faaliyetler kapsamında işlenmesi,

d. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel verisi işlenen ilgili kişiler zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 12.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

a. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

b. Kişisel verisi işlenen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

c. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

d. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

12.3. Kişisel İlgili kişinin Haklarını Kullanması

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler bu Politikada belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle başvuru formunu doldurup imzalayarak Belediye’ye ücretsiz olarak iletebileceklerdir. Bu konuda düzenlemeler Manisa Büyükşehir Belediyesi Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü’nde ve aydınlatma metinleri içerisinde yapılmıştır.

İlgili kişi,

 • www.manisa.bel.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile Laleli Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:242 Yunusemre-Manisa” adresine iletilmesi veya şahsen başvuru,
 • Formun doldurulması ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun manisabsb@hs01.kep.tr  adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından belediyeye daha önce bildirilen ve belediyenin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla kvkk@manisa.bel.tr adresine başvuru yapılması

yolları ile haklarını kullanabilir.

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak belediyeye iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Veri Sorumlusu        : Manisa Büyükşehir Belediyesi

Adres                          :Laleli Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:242 Yunusemre- Manisa, Türkiye

 

Aşağıda politikanın incelenmesinde yardımcı olunması için tanımlar ve kişisel verilerin işlenme amaçları ve aktarılma amaçları tablosu sunulmuştur.

 

EK-1 TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Başvuru Formu : Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”.

Çalışan Adayı: Manisa Büyükşehir Belediyesine herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini açmış olan gerçek kişiler.

İşbirliği İçinde Olunan Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri: Belediye’nin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek ve tüzel kişiler.

İş Ortağı: Belediye’nin faaliyetlerini yürütürken bizzat veya ile birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; ziyaretçi, personel, vatandaş vb.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. (Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.) Tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Tedarikçi: Belediye’nin faaliyetlerini yürütürken Belediye’nin emir ve talimatlarına uygun, sözleşme temelli olarak Belediye’ye hizmet sunan taraflar.

Üçüncü Kişi: Politika kapsamında farklı bir şekilde tanımlanmamış olan, kişisel verileri politika kapsamında işlenen gerçek kişiler. Örneğin; aile bireyleri, eski çalışanlar.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi. Örneğin; belediyenin hizmet aldığı firmalar vb.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi. Bu politika kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi veri sorumlusudur.

Verilerin Silinmesi: Belediye içindeki tüm ilgili kullanıcıların, kişisel veriye erişimin engellenecek şekilde şifrelenmesi ve sadece veri koruma sorumlusunun bu şifreye sahip olması durumunu ifade etmektedir.

Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verinin bir daha geri döndürülemeyecek bir biçimde fiziksel olarak veya teknolojik yöntemlerle tamamen ortadan kaldırılması durumunu ifade etmektedir.

Ziyaretçi: Belediye’nin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan ziyaret eden gerçek kişiler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 2- BELEDİYE TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE AMAÇLARI

 

İlgili Kişi

İşlenen Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Çalışan

Kimlik
İletişim
Mesleki Deneyim
Hukuki İşlem
Finans
Özlük
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Askerlik Verisi

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere bu kanunlara bağlı yönetmelikler uyarınca,

 • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

amaçları ile çalışanlara ait kişisel veriler işlenmektedir.

Çalışan

Adli Sicil Kaydı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun "Genel ve Özel Şartlar" başlıklı 48. maddesi gereğince, devlet memuru olabilmek için gerekli koşul niteliğinde olan kamu haklarından mahrum bulunmamak şartının sağlanıp sağlanmadığının tespiti amacı ile açısından adli sicil kayıtları işlenmektedir.

Çalışan

Sendika Bilgisi

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 25 maddesi gereğince belediyemiz tarafından çalışanlara ait sendika bilgileri işlenmektedir.

Çalışan

Sağlık Bilgisi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince iş yeri hekimi; çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak durumundadır. İlgili mevzuat gereğince; İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, belediyemiz çalışanların göreve uygunluklarının takip edilebilmesi amacıyla çalışanların sağlık bilgileri işlenmektedir.

Ziyaretçi

Kimlik
Fiziksel Mekan Güvenliği

 

Ziyaretçilerin belediyeye giriş çıkışlarının takibi ile belediye binasının güvenliğini sağlamak amacıyla, belediyemizin meşru menfaatleri doğrultusunda, belediye bünyesinde yer alan kamera kayıtları ile ziyaretçilerin görüntüleri kayıt altında tutulmaktadır.

 

Ziyaretçi

Kimlik

İşlem Güvenliği
 

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında  Kanun gereğince sunulan internet hizmetinin kimler tarafından ve ne amaçla kullanıldığının kayıt altına alınması, kurumsal web sitemiz ve mobil uygulamalar üzerindeki e-belediye faaliyetlerinin yürütülmesi ve kullanıcı bilgilerinin teyit edilmesi amacıyla internet site ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri, IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri işlenmektedir

Çalışan Adayı

Kimlik
İletişim
Mesleki Deneyim
Finans
Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Belediyemiz çalışan adaylarının işe alım süreçlerinde uygun pozisyon için değerlendirilebilmesine esas almak üzere; istihdam ile ilgili hazırlık işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla çalışan adaylarının kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, mesleki deneyim bilgisi, finans bilgilerini işlemektedir.

Vatandaş

Kimlik
İletişim
Tapu Kayıt Bilgisi

Mesleki Deneyim

3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla;

 

• Alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek kişilere izin ve kazı ruhsatı vermek ve kazı ruhsatına ilişkin bedelleri çıkartarak bunların ödenmesini sağlamak amacıyla vatandaşların kimlik ve iletişim bilgilerini,

 

• Belediyeye gelen tadilat başvurularının değerlendirilmesi, ihale sözleşmelerinin hazırlanması, imar planı değişiklikleri için teknik raporların hazırlanması ve hizmetlerin etkin biçimde yürütülmesi amacıyla vatandaşların kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, mesleki deneyim bilgisi ve tadilat başvurusuna konu olan tapu kayıt bilgileri işlenmektedir.

 

Vatandaş

Kimlik
İletişim

Finans Bilgisi

Fatura Bilgisi
Tapu Kayıt Bilgisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Mesleki Deneyim

Hukuki İşlem Verisi

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince; belediye adına tescili gereken taşınmazlara ilişkin tapu tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak, kiralama ve ihale işlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

 

Vatandaş

 

Kimlik
İletişim

 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince; büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla vatandaşların talep ve şikayetlerini değerlendirmek durumundadır. Bu kapsamda Çözüm Merkezi üzerinden belediyemiz ile iletişime geçen vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri işlenmektedir.

 

Vatandaş

Kimlik
İletişim

Finans Bilgisi

Hukuki İşlem Verisi

 

Belediyemiz 5326 Sayılı Kabahatler kanunu gereğince; toplum düzenini, genel ahlakı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak ve hukuk-icra işlerinin takibini sağlamak amacıyla vatandaşın kimlik, iletişim, finans bilgilerini, adli dosya bilgilerini, icra dosyası bilgilerini işlemektedir.

 

Vatandaş

Kimlik

İletişim

Görsel ve İşitsel kayıtlar

Sağlık Bilgisi

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, ulaşım sistemlerinin planlanması için projeler hazırlanıp uygulanmasını sağlamak amacıyla işlenmektedir.

Vatandaş

Kimlik

İletişim

Finans

Belediyemiz sınırları dâhilindeki bina, arsa ve arazilerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanuna göre tarh ve tahakkuklarını yapmak, belediyeye ait tahsil edilen gelirlerin ve alacakların kayıtlarının tutulması, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para  ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapılması amacıyla vatandaşın kimlik bilgisini, iletişim bilgisini ve finans bilgisini işlemektedir.

Vatandaş

Hizmet Alan Kişi

Kimlik

İletişim

 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Belediyemiz sınırları içinde yaşayan vatandaşlara, halk sağlığının korunmasına yönelik olarak Hasta Nakil Ambulans hizmeti sağlanmaktadır. Belediyemiz söz konusu hasta vatandaşlarımıza hizmet sağlanması amacıyla işlenmektedir.

Encümen Üyeleri

Kimlik

İletişim

Siyasi Düşünce Bilgisi

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği uyarınca Kanunda belirtilen önemli kararlar belediye meclisince alınmaktadır. Belediye Meclis kararlarının oluşturulması amacıyla encümen üyelerinin kimlik iletişim, siyasi parti üyeliği bilgileri işlenmektedir.

Veli/Vasi/Temsilci

Kimlik

İletişim

 

Belediyemiz 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince; yaşlılar, engelliler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler yürütmekte olup bu kapsamda kurslar açmakta ve huzurevi kayıtları oluşturmaktadır. Söz konusu hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın veli, vasi ve temsilcilerinin kimlik ve iletişim bilgileri işlenmektedir.

Habere Konu Kişi

Kimlik

Görsel Kayıt

 

Belediyemiz gerçekleştirmiş olduğu sosyal ve kültürel hizmetlere ilişkin olarak Web Sitesi üzerinden haber paylaşımları yapmaktadır. Sosyal hizmetlerin sağlanması ve bu hizmetlerin vatandaşlarımıza duyurulması amacıyla, hizmetten yararlanan vatandaşlarımızın isim, soyisim ve fotoğrafları işlenmektedir.

 

 

Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı

 

Kimlik
İletişim
Araç Plaka Bilgisi

Finans Bilgisi
Mesleki Deneyim

Adli Sicil Kaydı

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca birimlerdeki taleplerin niteliği esas alınarak birimin ihtiyacı olan tüm ürünlerin satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve ilgili tedarikçiye ödenmesini sağlamak,

Satın alma faaliyetleri kapsamında ürün ve hizmet alımlarında belirlenen yönteme göre ilgili evrakların hazırlanarak satın alma dosyasının düzenlenmesini organize etmek,

Nihai üründe direkt olarak kullanılan ürün/hizmetlerin satın alındığı Tedarikçiler listesinin oluşturulmasını ve bu listenin güncelliğinin takip edilmesini koordine etmek,

Tedarikçilerin performans değerlendirilmelerinin yapılmasını ve ilgili kalite kayıtlarının saklanmasını koordine etmek,

Müdürlüklerin onaylanan ürün ve hizmet ihtiyaçları için keşif hesabını yapmak, ilgili müdürlük tarafından yapılmasını sağlamak,

Satın alınan ürünlerin tanımlanması ve izlenebilirliğine yönelik işlemlerin prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince isteklinin gerçek kişi olması halinde, ihalelere katılmaktan yasaklananların sorgulamalarının yapılması amacı ve ihale süreçlerinin prosedürlere uygun olarak yapılabilmesi, amaçları ile tedarikçilerin kimlik, iletişim finans, mesleki deneyim, araç plaka bilgisi, adli sicil kayıtları işlemektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 3- BELEDİYEMİZ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

İlgili Kişiler

Veri Aktarım Amacı

İş Ortağı

Vatandaş

Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması, uygulanması ve iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak
aktarım yapılmaktadır.

Tedarikçiler

Vatandaş

Belediye’nin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Belediye’nin faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Belediye’ye sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak aktarım yapılmaktadır.

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Vatandaş

Kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği ve hukuki dayanak sundukları durumlarda amaçla sınırlı olarak aktarım yapılmaktadır.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi

Vatandaş

Vatandaşlarımıza sunulmakta olan hizmetlerin yürütülmesi, Manisa ili bütününde alt yapı hizmetlerinin yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla sınırlı olarak aktarım yapılmaktadır.

Bankalar

Vatandaş

Vatandaşlarımızın Web sitemiz üzerinden ödeme yapmak istemeleri durumunda ödeme faaliyetleri amacıyla sınırlı olarak aktarım yapılmaktadır.

Manisa Ulaşım Hizmetleri Anonim Şirketi

 

Vatandaş

Vatandaşlarımıza ulaşım hizmetlerinin etkin bir şekilde sağlanması amacıyla sınırlı olarak aktarım yapılmaktadır.

Besot Müşavirlik, Mühendislik, Müteahhitlik Hizmetleri Ulaşım Toplu Taşımacılık Sosyal Tesisler İşletmeciliği Turizm ve Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Vatandaş

Belediyemize araç kiralama hizmeti sunmak, otoparklar, sosyal tesisler ile spor tesislerini işletmek ve Belediyemiz tarafından BESOT’a devredilen taşınmaz ve işletme hakkı niteliğindeki yerleri kiralama faaliyetlerinin sağlanması amacıyla sınırlı olarak aktarım yapılmaktadır.

Besot Müşavirlik, Mühendislik, Müteahhitlik Hizmetleri Ulaşım Toplu Taşımacılık Sosyal Tesisler İşletmeciliği Turizm ve Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Çalışan

Belediyemiz bünyesinde çalışan personelin istihdamını sağlamak amacıyla sınırlı olarak aktarım yapılmaktadır.

 

Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2024 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu